Pressupostos

Sense notícies dels pressupostos per 2017

A aquestes dates, (18 novembre), encara estem sense notícies dels pressupostos per 2017.

Això vol dir que 3 dels 7 regidors electes de l’ajuntament, no tindrem cap possibilitat, no ja de participar en la seva elaboració, sinó ni tan sols poder conèixer res del seu contingut fins al dia que es convoqui un ple “per a la seva aprovació “. És a dir, uns dos dies abans.volem_uns_press_participatius

I d’això encara no se’n sap ni tan sols la data, perquè ara ja no tenim dates previstes pels propers plens, ni calendari. Per tant, no podem dir res del seu contingut.

L’única cosa que ja sabem dels nous pressupostos és que, per modificació de l’Ordenança Fiscal nº 9, el 50% del cost de les cisternes d’aigua d’aquest estiu, el pagarem tots els veïns al rebut de l’aigua durant 5 anys.

Així ho va aprovar el govern municipal en l’últim ple, amb els seus 4 vots contra els 3 de nostre grup.

També sabem que no hi ha cap voluntat de fer absolutament res amb les nostres propostes d’un nou procés per a l’elaboració dels pressupostos.

Tampoc hi ha interès a buscar un mínim consens en les línies que marquin quines són les prioritats i objectius que es pretenen per a aquest any 2017 i següents.pressupostos

I això passa amb un tema tan important com els pressupostos municipals que són els recursos de tots.

El nostre grup ho ha intentat, i ho hem manifestat repetidament. Hem proposat crear un grup de treball, una comissió formal o informal per compartir les idees i els números, i per intentar arribar a algun tipus d’acord. Però hem vist com tot això s’ignora.pressupost-5

Es menysprea també el treball que hem avançat, elaborant un esborrany de procés, i també un avanç de pressupostos per 2017 que no tindrem oportunitat de contrastar amb el temps suficient.

Ens sentim doncs no només lliures, sinó plenament justificats per, segons el que ens presentin, votar en contra, i utilitzar tots els mecanismes legals per presentar les al·legacions que ens semblin oportunes, encara que s’esgotin els terminis i hagin de prorrogar els actuals pressupostos.

Per a més informació, veure l’escrit presentat al registre el 15 de novembre:

obre text

Els sotasignats, com a regidors electes del Grup Municipal Independent per Castellcir, (G.I.C),

Exposem:

Que presentem aquest escrit, no com una proposta de resolució, ni com una moció per al ple de l’ajuntament, sinó com un últim intent escrit, per trobar la forma d’elaborar els pressupostos del 2017 amb una mínima participació, al menys per part nostra, que permeti arribar a una formulació de consens per aquests pressupostos i les seves línies bàsiques i prioritats.

Ho fem i ho demanem així, perquè creiem que, en una eina tant important com són els pressupostos, seria molt bo poder donar un senyal d’unitat al poble, que pugui mostrar quines són, aquestes prioritats i línies bàsiques per al proper any.

Cal recordar que aquest no és un tema nou, i que ja hem mostrat en repetides ocasions la nostra voluntat de col·laboració:

L’any passat, al ple del 23 d’octubre 2015 ja vam proposar constructivament, l’aplaçament de l’aprovació dels pressupostos 2016, que va presentar l’equip de govern, i l’obertura d’un procés ràpid d’anàlisi i diàleg dels objectius i prioritats per a l’any 2016, que permetés corregir-los. Finalment, vam presentar esmenes i cap d’elles les bau tenir en consideració

Per això, vam qualificar els pressupostos finalment aprovats, com ho vam fer, i els fets ens han donat la raó, ja que ha anat sent modificats en les línies que apuntàvem.

També constructivament, vam presentar un escrit, el 5 de novembre del 2015, per tal de definir un nou procés, estructurat i més participatiu per a l’elaboració dels pressupostos de 2017.

Ens vam comprometre a presentar un esborrany d’aquest procés, obert a tots els grups municipals, i que seria un esquema inicial per discutir i aprovar al ple.

Ho vàrem fer amb temps suficient perquè per a l’any 2017, s’elaboressin de manera diferent, donat que els pressupostos són l’eina més important per a la gestió del consistori, i que poguessin ser un exercici de planificació basat en les prioritats i els objectius esperats per al període.

Aquest esborrany el vam presentar el 24 maig del 2016 com a “Proposta de procés d’elaboració dels pressupostos municipals”, fent esment que volíem que fos un procediment de consens i una proposta oberta a tots els grups i a les millores de tot tipus, tècniques, etc., que es volguessin incorporar.calendari-pressupostos

Al ple de l‘1 de juny, aquesta proposta es va quedar “sobre la taula”, sense aprovar ni rebutjar, simplement va quedar en un no-res. A l’Acta del ple diu:

“L’Alcalde manifesta que s’ha procedit a contractar una empresa per a la gestió de l’àrea econòmica. En el procediment que te dissenyat ja es contempla un procés participatiu. Caldrà veure com s’articula, després d’una feina que s’ha de fer amb l’equip de govern. No es poden donar terminis encara sobre l’inici del procés.”

No hem vist res del que es diu.

Per últim, dir que hem insistit en aquest tema a partir de l’1 de juny, verbalment, amb preguntes als plens i per escrit, (correu electrònic a Eduard Guiteras del 5 d’octubre 2016), remarcant, ja pel poc temps disponible, que:

“Proposem formar un grup de treball per establir conjuntament uns pressupostos 2017, que puguin ser acordats per tots, en base a objectius que tingueu marcats i amb la col·laboració i treball previ que nosaltres ja hem fet. Aquest grup de treball podria ser el mateix que la comissió de comptes que ja està formada, amb la participació de l’empresa comptable, o de la manera que creguis més convenient.
S’hauria de reunir el més aviat possible.”

“Sabem que s’han de seguir les normes legals, i especialment, la llei d’estabilitat pressupostaria i la regla de la despesa, però això no elimina la responsabilitat dels responsables polítics, al contrari, fa que s’hagin de tenir més clars els objectius i prioritats.” “Seria molt bon senyal mostrar que s’han elaborat uns pressupostos de consens.”

Per tot això:

Volem que considereu que aquesta es l’última oportunitat de fer quelcom similar al que es diu anteriorment.

Nosaltres hem treballat el tema i creiem tenir uns pressupostos preparats, no amb detall, però si en línies generals, i basats en prioritats i objectius que creiem important aconseguir els propers anys.

Encara es pot fer un intent de consens, amb un grup de treball o comissió, formal o informal, per tal de buscar els punts de coincidència, i intentar fer el millor possible la nostre feina per al poble de Castellcir.

És la vostra responsabilitat aconseguir-ho.

Cordialment,

Castellcir, a 15 de novembre de 2016

Els regidors del Grup Independent per Castellcir:

Escrit per pressupostos 2017

Proposta model procés elaboració pressupostos

Print Friendly, PDF & Email