Resums plens

Resum del ple extraordinari dia 19 de maig 2017. Renúncia de l’Alcalde

Ple del 13 juny 2015

Assumptes a deliberar:

  1. Comunicació de la renúncia al càrrec d’Alcalde-President del senyor Eduard Guiteras Paré.
  2. Aprovació redacció final de l’article 4 dels estatuts de l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció de Calders i Castellcir
  3. Catalogació del lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció de Calders i Castellcir.

Assistents:

Sr. Alcalde Eduard Guiteras, Srs. i Sres. Regidors/es: Salvador Rovira, Mireia Navarro, Francesc Güell, Antoni Farran, Joaquim Mª Mayol i Mercè Manzano; Sra. Blanca Álvarez com a secretaria.

1.  Comunicació de la renúncia al càrrec d’Alcalde-President del Sr. Eduard Guiteras:Imatge ple 13 juny 2015

Pren la paraula el Sr. Eduard Guiteras i ens llegeix la normativa vigent segons l’article 40.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Tot seguit el Sr. Antoni Farran fa un comunicat que demana sigui inclòs en el ple de les resolucions que es varen portar a terme per tal d’establir el que ha sigut fins ara l’òrgan de govern del nostre municipi. Remarcant les diferents opcions exposades en el seu moment, pactes i acords respectius.

Veure comunicat.

Els Sr Francesc Güell afegeix que estem assistint a la segona part del pacte entre  ERC i CIU i que pel grup municipal GIC va ser imposat.  La nostra proposta de crear un pacte d’alcaldia no va ser acceptada, fet que ens va portar a estar a l’oposició. Com a GIC seguirem coherents en la nostra proposta que continuem defensant i creient que el repartiment d’alcaldies és negatiu per als interessos del poble, que va votar majoritàriament la llista del GIC.

“Aquí ens teniu per continuar dialogant, en qualsevol tema, afegeix el Sr Francesc Güell, tot i que considerem que us vàreu equivocar. S’ha de treballar en una línia programàtica i no de repartiment de càrrecs. Amb tot el respecte per les persones.”

El ple es dó na per assabentat.

2.  Aprovació redacció final de l’article 4 dels estatut de la Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria de Calders i Castellcir.

La Sra. Blanca Álvarez ens informa del contingut d’a quest acord per tal d’adequar les necessitats de cada municipi.

El ple es dóna per assabentat

3. Catalogació del lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de secretaria Intervenció de Calders i Castellcir.

En aquest punt se’ns informa que s’ha procedit a la catalogació del lloc de treball de la secretaria Intervenció. Se’ns donen les dades econòmiques que se’n deriven de dita modificació. El nostre Municipi passa d’una dedicació del 15% a un 40%.

Es vota per unanimitat.

  1. S’acaba el ple recordant als assistent que el dilluns dia 29 a les 19:30h es farà un ple extraordinari per tal de votar el nou alcalde que farà les funcions de Alcalde-President i la constitució del nou govern segons resultats.
  2. A fora del ple se’ns informa que els plens es realitzaran els dimecres a les 19:30h en una freqüència de dos mesos.
  3. Les oficines Municipals romandran obertes els dimecres a la tarda i tancaran els divendres a les 14:00h
Print Friendly, PDF & Email