Resums plens

RESUM DEL PLE DIA 1 DE JUNY 2016

Els punts a tractar en aquest ple eren els següents:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 1 d’abril 2016
 2. Proposta d’acord del ple del sorteig públic per a la designació dels membres de la mesa electoral del 26J.
 3. Aprovació de la catalogació del lloc de treball de Secretari-Interventor.
 4. Aprovació de la modificació dels estatuts de la Agrupació de municipis per el lloc de treball de Secretari-Interventor.
 5. Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció mitjançant oposició per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de Secretari- Interventor de l’Ajuntament.
 6. Aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Castellcir.
 7. Proposta d’acord d’aprovació definitiva del compte de liquidació del projecte de reparcel·lació del sector de la Penyora.
 8. Aprovació de la primera certificació del projecte de millora i pavimentació del Camí de Santa Coloma fins a la urbanització de la Penyora.
 9. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Castellcir i Castellterçol.
 10. Propostes d’acord del Grup Municipal Gic:
  1. Actuació especial per l’estat de conservació i seguretat de les zones esportives i parcs infantils.
  1. Estructura dels plens per al control i fiscalització dels òrgans de govern.
  1. Espai a l’ordre del dia per fer resum estadístic i anàlisi d’un any de plens.
  1. Proposta d’elaboració dels pressupostos municipals.
 11. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2015
 12. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 13. Informacions de les diferents regidories
 14. Mocions, precs i preguntes.
 15. Assumptes sobrevinguts.

images607DC9GGEn primer lloc comencem en el punt nº 11. Se’ns dóna compte de la liquidació del pressupost 2015.

En segon lloc, es precedeix al sorteig públic per a la designació dels membres de la mesa electoral del 26J, amb la Sra. Carme Sala.

Seguidament s’aprova l’acta de la sessió del dia 1 abril 2016 per unanimitat després d’un comentari sobre el punt 7 de l’acta, per part de l’alcalde, dient que el regidor Francesc Güell va preguntar per l’actuació a la casa on es cultivava marihuana. L’Alcalde fa l’observació que falta ampliar la resposta donada ja que, d’aquest fet, se’n deriven una sèrie d’actuacions que cal manifestar. També es constata que cal una revisió ortogràfica més acurada.

Els punts 3, 4 i 5 tenen que veure amb la substitució del actual Secretari-Interventor de l’ajuntament. S’informa en què consisteix l’Agrupació de Municipis per tal d’aprovar les bases reguladores del procés de selecció per cobrir el lloc de treball. Segons informa el Sr. Alcalde, hi ha la possibilitat de sortir de dita Agrupació i d’estar ‘acumulats’ a un altre poble, per tal de compartir la plaça de secretari/interventor. Queden aprovats per unanimitat aquests punts.,

En el punt 6, sobre l’aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de les subvencions: En primer lloc els regidors Francesc Güell, Joaquim Maria Mayol i Mercè Manzano, demanen com és possible, si el document és del 6 de maig, que ens arribi just el dia abans del ple. D’aquest fet se’n fa responsable el regidor Sr Antoni Farran, aclarint que ell mateix va elaborar tal proposta i que ho va treballar molt, treball que ell va entregar a l’Ajuntament durant el mes d’abril i que una vegada entregat, ja no hi va pensar més, fins que dilluns dia 30 va veure que hi faltaven referències a la llei de la qual estan extretes dites bases. El regidor Francesc Güell dirigint-se al Sr. regidor Antoni Ferran li recalca que coneix la seva manera de treballar i el seu tarannà responsable i que difícilment li pot passar per alt una cosa així. Però es remarca que ni hi ha hagut cap altre motiu ni segona intenció possible. Altrament, el Sr. alcalde, ens recorda que no es té cap obligació d’incloure tots els temes en la documentació del ple, i que es pot passar per l’Ajuntament i informar-se’n.

S’ha presentat una proposta de reglament sense treballar-ho amb les entitats del poble. El text no és clar ni tampoc inclou criteris objectius d’adjudicació de les subvencions. Sí que acota els criteris que s’utilitzaran per a poder valorar les sol·licituds de subvenció, però no explica quines puntuacions assignaran a cada criteri, ni quin pes o importància tenen cada un d’ells. S’aprova amb 4 vots a favor i 3 en contra. El grup de l’oposició vol remarcar que els seus vots negatius responen a la manca de temps per fer una valoració correcta i que donat que no s’ha tingut en compte a les entitats, s’utilitzarà el termini de 20 dies d’exposició pública per distribuir el text i recollir, si cal, reclamacions i possibles impugnacions.

En el punt 7, sobre la proposta d’aprovació definitiva del compte de liquidació del projecte de reparcel·lació de la Penyora, el secretari Sr. Jordi Pino, vol aclarir que no està d’acord amb el text que es presenta al ple, amb massa documentació que no cal. En aquell moment es procedeix a fer una redacció més concreta, que s’imprimeix i es porta de nou al ple, aclarint de nou els conceptes. S’aprova amb 4 vots a favor i 3 abstencions del grup de l’oposició.

En el punt 8, sobre l’aprovació de la primera certificació del projecte de la Penyora, es vota afirmatiu per unanimitat.

Punt 9, la delimitació dels dos municipis de Castellcir i Castellterçol està acabada i la regidora Mireia Navarro, ens explica com es va fer la revisió dels termes amb inspecció sobre el territori. Queda aprovat per unanimitat.

Punt 10, el nostre Grup Municipal presenta 4 propostes:

10.1. Actuació especial per l’estat de conservació i seguretat de les zones esportives i parcs infantils.

El regidor Sr. Salvador Rovira informa que ja es va fent i que les proteccions ja estan demanades. El Sr. alcalde remarca la manca de personal de la brigada ja que un dels treballadors està de baixa i que precisament avui s’ha portat a terme la incorporació d’un altre treballador i que per tant les deficiències són encara més grans. S’aprova per unanimitat. Es manifesta, per part del govern municipal que ja existeix escrit un procés per al seu manteniment.

10.2. Estructura dels plens per al Control i fiscalització dels òrgans de govern.

El Sr alcalde vol deixar clar que no es té res a amagar, i que precisament el consistori especifica massa en l’ordre del dia dels plens totes les qüestions.

El Sr. Secretari remarca la necessitat legal de separar en els plens l’espai de deliberació i el de “Control i fiscalització dels òrgans de govern”. Fa esment que s’hauria de retirar però el punt b) “Donar compte dels acords de la Comissió de Govern” que no consta en la llei. Així es fa i amb aquesta modificació s’aprova els text per 6 vots a favor i 1 en contra de la regidora Mireia Navarro.

10.4. Proposta d’elaboració dels pressupostos municipals.

El Sr. alcalde ens diu que treballaran amb l’equip de govern i el nou equip de comptabilitat i ens comunicaran alguna cosa. Tot i que ho vàrem demanar, no vam aconseguir fixar un termini de temps per a poder fer una feina conjunta. Aquest punt no es porta a votació i per tant queda “sobre la taula”, sense aprovar ni rebutjar.

10.3. Espai a l’ordre del dia per fer resum estadístic i anàlisi d’un any de plens.

El regidor Francesc Güell com a portaveu del GIC fa l’exposició del resum estadístic dels temes tractats als plens del primer any de legislatura. Es mostra l’esquema de com s’han processat les dades. Les conclusions, que figuren com annex, no agraden massa. Es diu que el dia a dia a l’Ajuntament és important i és una altra realitat. Es torna a la crítica de situacions que ja vénen de la legislatura anterior. El regidor Francesc Güell remarca que sempre, de les legislatures anteriors, s’hereten fets negatius i positius. També fa esment i adverteix que, per fer un any, no hi ha molt a celebrar a la vista de les dades. El Sr. Alcalde diu que un problema que tenen com a equip és que no se saben vendre i que nosaltres ho sabem fer molt bé,

Punt 12, donar compte dels decrets d’alcaldia. El grup de l’oposició demanem certs aclariments en algun dels decrets desconeguts per a nosaltres. Decret 61/2016, demanem informació sobre les cartelleres de vitrina, se’ns diu que són per a informació de l’Ajuntament. 76/2016, queda anomenat el Sr. Salvador Rochina com a personal interí per cobrir la plaça de peó de brigada. Els decrets 80/2016 i 85/2016 sobre la concessió d’ajut d’urgència social, es refereix a ajuts d’acord amb les treballadores socials, i a ajuts a l’escola i la llar, segons necessitats bàsiques.

Quan es demana informació del decret 91/2016 sobre la contracció menor pla de millora intercanvi de qualificacions esportives a docents, el Sr. alcalde exposa que l’Ajuntament està treballant per a la reubicació de l’emplaçament de l’escola. El motiu principal és l’elevat cost que suposa la construcció d’un mur de contenció per assegurar el terreny en el qual es volia ubicar inicialment l’escola. Això suposava duplicar el cost de construcció de tot el projecte. Per solucionar-ho, s’ha parlat amb la direcció de l’escola i amb el departament d’Ensenyament per ubicar la nova escola a la Quintana. De fet l’Ajuntament ja ha iniciat un procés de requalificació dels esmentats terrenys perquè puguin acollir aquesta instal·lació, si cal.

Punt 13, Informacions de les diferents regidories:

El regidor Sr Antoni Farran ens recorda que el dissabte a Moià hi ha una reunió del Pla Comarcal del Moianes. El dia 23 de juny revetlla de S. Joan es farà la recepció de la Flama del Canigó, i s’acabarà baixant a Esplugues, on es servirà una poció màgica, feta amb herbes remeieres, i tocada de acordions. El dia 25, les Joventuts Musicals del Moianès faran una caminada i concert a Fonts Calents. També que el dia 10 es recullen els Premis Olímpia de l’Esport a Manresa, per als que han estat seleccionats dos esportistes del nostre poble. I per finalitzar es recorda que urgeix fer el programa de festa major.

La regidora Mireia Navarro ens informa que es va fer una reunió amb pares de la llar d’infants per aclarir problemes, accions i certes actituds i malentesos.

En acabar el ple, els regidors del GIC anem a acomiadar-nos de l’actual secretari, Sr. Jordi Pino, que acaba la seva tasca al nostre Ajuntament.

Castellcir 3 de juny de 2016

Veure Acta provisional del ple

Annex: Resum i conclusions dels plens d’un any

Nombre de plens

NOMBRE PLENS

12

NOMBRE PLENS ORDINARIS

8

NOMBRE PLENS EXTRAORDINARIS

4

NOMBRE PLENS CONVOCATS A PETICIÓ DEL GIC

1

Nombre de punts tractats i votacions

NOMBRE PUNTS DEL DIA TRACTATS

113

NOMBRE PUNTS NO VOTATS

42

PUNTS VOTATS

100%

71

NOMBRE PUNTS APROVATS PEL GIC

79.8%

56

NOMBRE PUNTS REBUTJATS PEL GIC

8.5%

6

NOMBRE PUNTS EL GIC S’HA ABSTINGUT

11.3%

8

Propostes del GIC

NOMBRE PROPOSTES PRESENTADES PEL GIC

100%

9

ACCEPTADES PEL GOVERN MUNICIPAL

22.2%

2

PRESENTADES PEL GIC i REBUTJADES O “A LA TAULA”

77.8%

7

Tipologia dels temes

    % Acum.
TEMES RUTINARIS DEL DIA A DIA O DE CONTINUÏTAT

65

57,5%

57,5%

TEMES D’ORGANITZACIÓ, PERSONAL, NOMENAMENTS ETC.

20

17,7%

75,2%

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6

5,3%

80,5%

CONTROL AL PLE, PREGUNTES, MOCIONS ETC.

7

6,2%

86,7%

TEMES DE CERTA IMPORTÀNCIA ESTRATÈGICA

6

5,3%

92,0%

TEMES PRESENTATS PEL GIC

9

8,0%

100,0%

TOTAL

113

castellcastellcir-indicador-e1426894568302

ELS TEMES DE CERTA IMPORTÀNCIA ESTRATÈGICA SÓN:

 1. Pressupostos (2),
 2. Ordenances fiscals (1)
 3. Normes utilització espais,
 4. Camí Penyora,
 5. Serveis socials

ELS TEMES PRESENTATS PEL GIC SÓN:

 1. Demanar el programa de govern. Es va donar compte de l’acord entre els grups d’ERC i CiU.
 2. Proposta per aclarir el tema subvencions.
 3. Proposta de modificació del projecte original amb totes les mesures de seguretat en les millores al camí de la Penyora
 4. Proposta de crear Comissions Informatives.
 5. Proposta de ple extraordinari per presentar i debatre els pressupostos 2016.
 6. Proposta d’acord del grup municipal GIC per a l’assistència de tots els grups municipals en les meses de contractació.
 7. Proposta d’acord del grup municipal GIC per definir un nou procés estructurat i més participatiu per a l’elaboració dels pressupostos.
 8. Proposta d’acord per espais ciutadans de reunió i participació.
 9. Proposta d’acord per millorar el funcionament de l’ajuntament.
 10. Proposta d’acord per a la Riera de Marfà

Conclusions:

 • El % de temes aprovats per al govern i presentats per l’oposició és mínim, al contrari del que s’observa per part del grup de l‘oposició. 22,2 % contra 79,8%.
 • Sistemàticament el govern rebutja la major part de les propostes de l’oposició.
 • El Govern municipal s’ha centrat en temes del dia a dia, sense portar als plens un % significatiu de temes d’importància estratègica o de futur.
 • Si mirem les actes de la Comissió de govern arribem a una conclusió similar.
 • El balanç és que no hi ha indicis que s’hagi fet res que tingui projecció de cara al futur. És a dir, si governar és marcar una direcció, planificar i crear iniciatives i projectes amb futur, semblaria que no s’ha governat. Simplement s’ha anat fent la feina administrativa i del dia a dia.
 • El GIC ha fet una política de fer propostes en sentit de millorar i avançar. També ha fet crítica d’allò que l’hi ha semblat criticable. Quasi sempre amb propostes positives i mirant el futur. Intentant crear treball en equips i la formació de comissions. No sembla que mai hagi estat entès i/o acceptat.

Veure Acta provisional del ple

Print Friendly, PDF & Email