General Resums plens

RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 22 DE NOVEMBRE 2017

Bàsicament, el ple ordinari del 22 de novembre 2017 va estar marcat per les propostes del grup ERC-AM, posant una altra vegada sobre la taula el tema del ´sou del nou alcalde’ que ja s’havia aprovat al ple del 21 de juny. També es va realitzar el sorteig públic per a la designació dels membres de la mesa electoral a les eleccions del dia 21 D, i es va aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2018.  A la part de control, el grup GIC va formular 4 propostes.

Obrir Ordre del dia

Els punts de l’ordre del dia del ple en sessió ordinària eren els següents:

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR.

 1. Aprovació de les actes de les sessions: extraordinària del 19 de juliol de 2017; ordinària del dia 27 de setembre de 2017; extraordinària del dia 25 d’octubre de 2017 i extraordinària urgent del dia 25 d’octubre de 2017.
 2. Proposta d’acord del Ple del sorteig públic per a la designació dels membres de la mesa electoral per a les eleccions del dia 21 de desembre de 2017.
 3. Aprovació si s’escau, del calendari fiscal per a l’exercici 2018
 4. Propostes del Grup ERC-Acord Municipal.
  1. Canvi de freqüència dels plens ordinaris de bimestral a mensual. Aprovar que els plens ordinaris es realitzin mensualment.
  1. Modificació de les assignacions econòmiques que perceben actualment l’alcalde i les regidores i regidors per reduir la partida econòmica global destinada al capítol de personal en el pressupost Municipal de l’Ajuntament de Castellcir de l’any 2018.
   1. Aprovar que l’import pel concepte d’assistència de les regidores i regidors als plens sigui de 60 euros.
   1. Aprovar que la reducció en l’import pel concepte d’assistència de les regidores i regidors als plens sigui la que s’acordi al ple.
   1. Deixar sense efectes, a partir de l’1 de gener de 2018, l’actual sou de l’alcalde.
   1. Aprovar una assignació de 320 euros per a l’alcalde, per atendre les tasques derivades de la preparació, assistència i presidència dels plens i implementació dels acords realitzats a les juntes.
   1. Aprovar l’assignació de 280 euros per a l’alcalde, per atendre les tasques de preparació, assistència i presidència de les juntes de govern i implementació dels acords realitzats a les juntes.
   1. Aprovar l’assignació que s’acordi per a l’alcalde per atendre les tasques derivades de la preparació, assistència i presidència dels plens i implementació dels acords realitzats en els plens.
   1. Aprovar l’assignació que s’acordi per a l’alcalde per atendre les tasques derivades de la preparació, assistència i presidència de les juntes de govern i implementació dels acords realitzats a les juntes.
  1. Manifestar el desacord amb les decisions dels tribunals que han donat curs a les denuncies presentades per la fiscalia general de l’Estat, que han suposat l’ingrés a presó dels Srs. Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i els membres del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015.
 5. Assumptes sobrevinguts.

B. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 2. Informacions de les diferents regidories
 3. Mocions i altres precs i preguntes

Obrir Assistents

Assistents: Sr. Alcalde: Salvador Rovira, Srs./es Regidors/es: Antoni Farran, Eduard Guiteras, Francesc Güell, Joaquim Mª Mayol, Mercè Manzano, Mireia Navarro, i Sra. Blanca Álvarez com a secretaria.

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR.

S’ inverteix l’ordre, passant primer al Punt 2, i es procedeix a realitzar el sorteig públic per a la designació dels membres de la mesa electoral per a les eleccions del dia 21 de desembre de 2017. Es fa mitjançant el procediment automàtic segons normativa i criteris establerts. Es comunicaran els resultats als interessats.

Punt 1. aprovació de les actes següents: del dia 19 de juliol 2017, del 27 de setembre 2017, del 25 d’octubre del 2017 i del dia 25 d’octubre del 2017 en caràcter extraordinàri urgent.

Queden totes aprovades per unanimitat amb algunes modificacions.

Punt 3. Calendari fiscal.  S’aprova per unanimitat:

Punt 4. Propostes del grup ERC-Acord Municipal

En primer lloc la Sra. Blanca Álvarez ens comunica que l’alcaldia li ha demanat fer dos informes al respecte. En quan al tema de la periodicitat dels plens, ens llegeix l’informe amb els articles que contemplen aquest punt i la seva normativa vigent. Depenent del nombre d’habitants del Municipi, en el nostre, la freqüència ha de tenir un mínim de un per cada tres mesos.

El Sr. Salvador Rovira diu que en actes anteriors ja es va aprovar cada dos mesos.

El Sr. Francesc Güell, pregunta si el punt 1 i 2 estan relacionats. El Sr. Antoni Farran diu que són punts separats, en canvi el Sr. Eduard Guiteras diu que en realitat està lligat el tema de la freqüència dels plens amb el sou de l’alcalde.

El Sr. Francesc Güell diu que el nostre grup veu que la proposta no respon a un interès d’efectivitat ni de millora de la gestió. Creiem que seria mes efectiu fer un ple cada dos mesos, amb comissió o comissions de treball per a la preparació dels temes.

La Sra. Mireia Navarro diu que en el ple del mes de febrer del 2016 es va demanar cada dos mesos amb el compromís d’avançar la documentació, cosa que no s’ha fet.

Votació: 5 vots en contra i 2 a favor.

En l’apartat referent al sou del alcalde la Sra. Blanca Álvarez llegeix l’informe basat en l’article 75/2 de bases sobre les corporacions locals. Remarca la incompatibilitat amb la pensió publica.

El Sr. Eduard Guiteras diu que és tot legal, però que no estan d’acord amb la quantitat i que l’Ajuntament n’hagi d’assumir el cost.

La Sra. Blanca insisteix en què no es correcta la formulació de la petició feta pel grup Municipal ERC. El Sr. Guiteras diu que si s’hagués informat que no era correcta ja no calia posar-ho al ple.

El Sr. Francesc Güell diu que es una situació molt incòmode per al Sr. Salvador Rovira que hagi d’estar defensant els seus drets i recorda que aquest tema ja va ser tractat. Sabem que l’Ajuntament pot assumir aquesta despesa i és un tema legal, dintre dels límits i ja aprovat en ple. Per tant, val la pena que l’alcalde pugui realitzar la seva feina sense impediments. El fet que no agradi l’acord aprovat no vol dir que s’hagi d’anar plantejant als plens.

El Sr. Eduard Guiteras diu que només volia deixar clar que es podia fer d’una altra manera.

El Sr. Francesc Güell recorda que el nostre grup municipal GIC no vàrem votar a aquest alcalde i recorda altra vegada que aquest tema havia de ser parlat amb anterioritat per l’equip de govern que volien i acceptaven aquest acord en la present legislatura.

La Sra. Mercè Manzano pregunta si la modificació del sou de l’alcalde afecta en el moment que deixi el càrrec, a la seva posterior pensió per jubilació. La Sra. Blanca Álvarez respon que no, perquè, en el moment de cessió del càrrec es torna a activar la seva jubilació.

A partir d’aquest moment s’inicia una dialèctica sobre la votació dels punts presentats pel grup Municipal ERC, un per un o bé si cal votar-los en conjunt. El Sr. Antoni Farran sosté que cal votar-los d’un en un.

La Sra. Blanca Álvarez ens diu que aquests punts estan mal redactats. El Sr. Salvador Rovira diu que si estan mal redactats es podrien retirar del ple.

Es procedeix a la votació de cada punt per separat:

Punt 2.1: 2 vots a favor i 5 vots en contra.

Punt 2.2: No es pot votar perquè cal establir l’import per concepte d’assistències dels regidors als plens.

Punt 2.3: 2 vots a favor i 5 en contra

Queden retirats els punts del 2.4 al 2.7 ja que si no han quedats aprovats els anteriors aquests no tenen sentit .

En relació a l’últim punt de la proposta del grup ERC-AM, sobre el desacord per la decisió de la fiscalia del Estat en referencia a l’ingrés a la presó dels dirigents del Govern i els altres d’entitats cíviques, es vota amb 7 vots a favor.

El Sr. Antoni Farran demana si poden entrar com assumptes sobrevinguts la petició feta pel grup Municipal ERC sobre l’aprovació de penjar una pancarta a la façana de l’Ajuntament, i mantenir els llums apagats de Nadal mentre duri l’empresonament dels membres de govern i dels presidents d’òmnium i l’ANC.

Per aquesta qüestió la Sra. Blanca Álvarez informa que primer s’ha de votar la urgència per entrar en el ple d’avui.

Votació:  4 en contra i 3 abstencions

Per tant no entra com assumpte sobrevingut

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ÒRGANS DE GOVERN

Punt 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia. No n’hi ha.

Punt 2. Informacions de les diferents regidories

De la regidoria de cultura, comunicació i joventut el Sr. Antoni Farran informa que el dia 11 de novembre hi va haver una reunió per preparar els reis. També es preparen una sèrie de tallers que s’han de portar a terme entre Nadal i el mes de març de 2018. S’iniciaran de nou les classes d’anglès, hi ha apuntades 16 persones.

Les festes de Sant Andreu comencen el dia 26 i es preparen diferents activitats per cada a dia. El dia 30 missa a Sant Andreu i tot seguit xocolata amb xurros. Desprès es farà l’arrosada al casal. També s’està preparant el tió de Nadal.

La Sra. Mireia Navarro de sanitat ensenyament, serveis socials i territori rural informa que teníem una tècnica en assumptes socials cedida pel Consell Comarcal i que ara pertany a Castellterçol. En aquest moment s’està pendent d’escollir una nova persona per a la seva substitució. Aquest canvi es va fer sense comunicar-ho als Ajuntaments afectats.

També ens informa que pel poble s’han instal·lat uns dispositius de subministrament de bosses per gossos.

El dia 20 de desembre es farà la penjada de desitjos a l’arbre de Nadal que com cada any s’instal·larà a la plaça, amb el taller per a la gent gran i tallers per als petits.

Com l’any passat es farà recapta d’aliments en el Tió solidari i de joguets a l’entrada del mateix Ajuntament.

El Sr. Eduard Guiteras de la regidoria d’urbanisme, serveis i subministrament va dir que més endavant ja parlaria sobre el tema de l’escola ja que està pendent d’una reunió entre Esports, Urbanisme i Ensenyament. I també s’estan valorant diferents propostes per a la millora de la xarxa de’ internet.

Punt 3. Mocions i altres precs i preguntes

El Sr. Francesc Güell exposa quatre preguntes/propostes:

 1. En el tema referent a l’escola , proposa que l’alcalde ens convoqui a un de cada grup Municipal, per tal d’estar informats, juntament amb l’arquitecte municipal per prepara conjuntament les accions i també poder donar suport conjunt al projecte.
 2. Quant als pressupostos demana també si és possible fer una reunió conjunta abans de la presentació final.
 3. Recordar que cal l’informe sobre la diferència d’ample de l’asfaltat en el camí fins a la Penyora.
 4. En el tema de les subvencions a les entitats, cal preveure un increment, si s’amplia cal modificar algun dels punts del reglament.

El Sr. Antoni Farran diu que sempre s’ha anat tard en el tema de les subvencions i que aquest any es pot fer al gener i entrar-ho als pressupostos del 2018.

També ens informa el Sr. Antoni Farran que a sota mateix de Santa Coloma s’estan adequant uns terrenys i que cal veure si serà un terreny agrícola. Demana fer una analítica de l’aigua de la riera i repetir-la al cap d’un any per valorar si hi ha contaminació.

El Sr. Salvador Rovira diu que no es tracta només d’aquest terreny que es més complex i que ja s’està vigilant.

Sense més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabat el ple.

Print Friendly, PDF & Email