Resums plens

Resum del Ple Ordinari del 9 setembre 2016

llum-apagadaAbans de començar, la Sra. Blanca Álvarez ens avisa que per al pròxim ple, es posarà en marxa el sistema de gravació de plens que es va aprovar per unanimitat el ple del mes de juny.  També avisa que la centraleta de l’Ajuntament ja funciona bé.

El nostre grup aclareix que, el que s’ha posat a l‘ordre del dia com a punt 7, no són propostes d’acord, sinó preguntes del Grup Municipal GIC per a la sessió de control al govern.

La Sra. Secretària també diu que en el pròxim ple es portarà a terme el format d’ordre del dia segons va queda aprovat en el darrer ple i que va proposar el grup GIC.

S’inicia la sessió del ple ordinari.

Obrir Ordre del dia

Els punts de l’ordre del dia del ple reunit en sessió ordinària eren els següents:

 1. Aprovació de les actes sessió ordinària del dia 1 de juny i sessió extraordinària del dia 19 agost.
 2. Aprovació de la xifra oficial de població a Castellcir en data 1 de gener 2016.
 3. Aprovació de la baixa de llicència de taxi amb nº 1/06 de Castellcir
 4. Aprovació de l’atorgament de subvencions a les entitats i comissions de Castellcir 2016
 5. Aprovació definitiva del compte general 2015
 6. Donar compte de les xifres comptables del segon trimestre 2016
 7. Preguntes del Grup Municipal GIC:
  1. Camí de la Penyora
  1. Reglaments subvencions
  1. Llar d’infants
  1. Nova escola
  1. Contaminació vall de Marfà
  1. Millores de manteniment d’espais públics
  1. Activitats d’estiu
 8. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 9. Informacions de les diferents regidories
 10. Mocions precs i preguntes
 11. Assumptes sobrevinguts.

Obrir Assistents

Assistents:

Sr. Alcalde, Eduard Guiteras. Sr. Regidor, Salvador Rovira. Sra. Regidora, Mireia Navarro. Sr. Regidor, Francesc Güell. Sr. Regidor, Antoni Farran. Sr. Regidor, Joaquim Mª Mayol. Sra. Regidora, Mercè Manzano

Secretària: Sra. Blanca Álvarez.

1.-  Aprovació de les actes sessió ordinària del dia 1 de juny i sessió extraordinària del dia 19 agost

Les actes són aprovades per tots els regidors.

2.- Aprovació de la xifra oficial de població a Castellcir en data 1 de gener 2016.

S’aprova per unanimitat la xifra de 695 habitants, resultant de la gestió del Padró d’Habitants del Municipi de Castellcir, a data 1 de gener de 2016.

3.- Aprovació de la baixa de llicència de taxi amb nº 1/06 de Castellcir

També s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació de l’atorgament de subvencions a les entitats i comissions de Castellcir 2016.

El títol d’aquest punt no és correcte perquè no aprovem l’atorgament de subvencions a entitats, sinó les “BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLCIR PER ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES i DE COOPERACIÓ SOCIAL”.

La darrera versió del text és de consens, ha estat acordada per tots els grups municipals i recull les al·legacions fetes pel Grup Municipal GIC. Queda aprovat per unanimitat. Passa a un nou període d’informació pública

5.- Aprovació definitiva del compte general 2015.

Amb l’informe favorable de la Comissió de Comptes, en què hi estan representats tots els grups Municipals, s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. Aquest punt queda aprovat per unanimitat.

6.-  Donar compte de les xifres comptables del segon trimestre 2016

És requisit obligat per al govern municipal donar compte trimestralment al ple municipal.

7.- Preguntes del Grup Municipal GIC:llum-inicial

Donat que són preguntes al govern municipal per a la sessió de control, es decideix traslladar aquest punt al torn de preguntes i respostes.

1ª pregunta: Camí de la Penyora

Resum de la finalització de l’obra en els trams 1 i 2. Repàs de les últimes certificacions. Com s’ha mesurat el ‘tot u’ a les certificacions? Donat que hi ha hagut dubtes sobre la qualitat de la realització de les obres, quin és el resultat de les revisions “in situ”. Cal veure i respondre als dos informes que es van presentar per part del grup de treball. Veure annexes adjunts: 1.-  “INFORME CALES EIX CENTRAL TRAM 1 i TRAM 2 DEL CAMÍ DE CASTELLCIR A LA PENYORA” del 28/06/2016,  i 2.- “Anàlisi camí Penyora del 22/7/2016”.

Caldria crear una comissió oberta de seguiment de les obres dels trams 3 i 4 per tal d’evitar altra vegada dubtes sobre la qualitat i millorar la transparència de l’execució.

Resposta:

L’alcalde informa que aquesta mateixa setmana ha arribat la quarta certificació de l’obra realitzada i deixa tota la documentació de certificacions i informes de la direcció d’obres a disposició.

El gruix del material està reflectit en les certificacions i en les facturacions, i segons el Sr. Salvador Rovira,  l’import contractat és el correcte.

Francesc Güell diu que, donat que hi ha persones que es van interessar perquè la realització dels gruixos fossin les correctes, i un grup de treball va fer dos informes on es constatava la diferència de volums entre el que es demanava al projecte i el que es va executar, s’haurien de notificar a aquest grup de treball el contingut de les certificacions que s’han rebut de l’empresa executora. El Sr. Alcalde diu que encara no s’ha fet perquè les certificacions tot just s’han rebut aquesta setmana i primer ho volien parlar al ple.

Nosaltres com a grup del GIC ens comprometen a examinar els informes i notificar-ho a les persones que ens van alertar que els gruixos no eren els adequats.

Per a les fases d’execució 3 i 4 del projecte, el Sr. Alcalde es nega a crear una comissió oberta tal com demana el GIC. L’Alcalde ofereix una comissió on  hi participin de forma permanent els regidors de l’ajuntament però ningú més. Està obert a què es pugui convidar a persones amb coneixements tècnics a reunions concretes, per a que puguin aportar el seu coneixement del sector i la seva opinió com a experts en el tema.

El Sr. Alcalde insinua que tanta fiscalització fa pensar que estem vigilant una praxi poc correcta en quant a uns interessos personals que no son certs. En cap moment el grup de l’oposició ha volgut fer tal acusació. Segons el Sr Alcalde, el mateix director de l’obra havia quedat molt parat dels problemes que havien sorgit per una possible manca de transparència.

Segons ens diuen el Sr alcalde i el Sr. Salvador Rovira, s’han rebut amenaces dels veïns afectats fins i tot un d’ells ha portat una demanda a la Unió de Pagesos.

Es remarca la necessitat de fer una reunió informativa a tots els afectats tal com va suggerir la Sra. Mireia Navarro.

2ª pregunta: Subministrament d’aigua.

Situació actual del subministrament. Estat actual de les escomeses i regularització de la situació amb Sorea.

Caldria fixar els cabals d’aigua regulars previstos de les diferents escomeses.

Proposta d’una comissió oberta per elaborar una  política futura d’aigua.

Resposta:

Es posposa la informació perquè falta un informe de Sorea. De moment rebem aigua de l’embasament i del pou. El 50% del cost d’omplir el dipòsit d’abastament de Castellcir amb cisternes durant l’estiu, l’assumirà l’ACA i l’altra part l’hauran de pagar els habitants de Castellcir amb el rebut de l’aigua. Creiem que s’hauria de parlar amb SOREA per evitar repercutir aquest cost a cada rebut.

Sobre la pregunta dels cabals d’aigua es respon que això dependrà de com vulguem gestionar-ho. De tota manera es posposa el tema per al proper ple.

3ª pregunta: Reglament subvencions

Donat que el govern municipal es va saltar el període d’informació pública, i va presentar a les entitats un reglament que no estava definitivament aprovat, el mateix govern municipal hauria d’informar a les entitats del resultat final del reglament que hem negociat i presentar el text definitiu. En cas de haver-se rebutjat alguna proposta, s’hauria de revisar amb el reglament definitiu.

Demanem tota la informació de què s’ha fet amb cada entitat, des de l’1 de juny, sobre aquest tema.

Resposta:

El Sr. Antoni Farran ens diu que el reglament es va enviar a les entitats abans d’estar aprovat definitivament, perquè poguessin tenir una orientació de la quantitat de diners  que podien disposar. Pel material es va dir que les institucions demanin a l’Ajuntament el que necessitin.

El nou text del Reglament s’ha de tornar a publicar al BOPB. Aquelles entitats que ja van presentar sol·licitud de subvenció a l’ajuntament de Castellcir i la van entrar per registre, no cal que la tornin a presentar.

4ª pregunta: Llar d’infants

Demanem els resultats finals de les converses i treball fet per la regidora Mireia Navarro.

Acord amb l’escola “La Popa” i altres modificacions i millores. Agraïm l’esforç fet i la informació per part de la regidora.

Resposta:

La Sra. Mireia Navarro ens comenta que de moment només hi ha dos infants apuntats per al proper curs. És probable que se n’incorpori un altre, però no és segur. S’ha arribat a un acord amb l’escola i es faran activitats en conjunt amb els alumnes de P3, tres dies a la setmana, per tal de crear una visió més de conjunt amb l’escola. El Consistori ha decidit que seguirem amb la llar d’infants tot i que, ara com ara, és un servei deficitari. Per aquesta activitat no hi ha ajuda, ja que no és obligatòria.

5ª pregunta: Nova escola

Volem saber si s’ha fet un estudi econòmic i anàlisi de “pros” i “contres” de la nova ubicació i alternatives. En cas de disposar de les dades anteriors, saber quin és l’expedient per consultar aquest tema.

També saber si s’han analitzat i/o existeixen altres alternatives i negociacions amb les administracions públiques o ens privats.

Resposta:

No s’ha fet estudi econòmic, ni un anàlisi d’alternatives formals, però es calcula aproximadament un gran estalvi, quasi el 50% en la nova ubicació. Tenim com a punt favorable que estan fets els vestidors i les dependències del poliesportiu. L’anterior ubicació suposava per al poble un encariment per la necessitat de fer un mur de contenció, per tant suposaria un estudi topogràfic més car, és menys accessible , i en cas d’evacuació presenta una dificultat afegida.

L’alcalde ens explica que són necessaris uns requisits que vénen del departament d’Ensenyament i de Sanitat. Com són: topografia, línees d’alta tensió, salubritat de la zona, assequibilitat, no abocaments, etc. Deixa els informes de tot el que s’ha fet a disposició.

6ª pregunta: Contaminació Vall de Marfàbigstock_lightbulbs_2706214-2

Creiem que s’hauria d’actualitzar i informar al poble de l’estat actual i les accions empreses per l’ajuntament de Castellcir per arribar a la solució del problema.

Informació sobre si s’han seguit els protocols que es van demanar amb les reunions amb diferents associacions i grups

Resposta:

El Sr. Alcalde presenta i posa a disposició, un informe de l’ACA, amb totes les revisions i controls i accions realitzades, avisant-nos del seu caràcter confidencial. A finals de mes, entra en funcionament la nova depuradora de l’escorxador de Moià. Això suposa una millora substancial. Els propietaris de Marfà i de la Vinya varen posar una denúncia a Fiscalia i això ha fet accelerar que es busquessin les possibles solucions a curt termini. No fer-ho així suposaria incórrer en delicte ecològic. Al 2017 es licitarà l’obra per a la nova depuradora de Moià i es portarà a terme la seva realització al 2018.

7ª pregunta: Preparació i contingut dels pressupostos 2017

Voldríem aclarir quina és la situació de la nostra proposta al ple del dia 1 de juny, en  què el nostre grup va presentar l’esborrany d’un nou “procés per a l’elaboració dels pressupostos municipals”. L’escrit és una proposta oberta a tots els grups i a les millores de tot tipus que es volguessin incorporar.

El Sr. Alcalde va manifestar que treballarien el tema amb l’equip de govern i el nou equip de comptabilitat i ens comunicarien alguna cosa. No vam aconseguir fixar un termini de temps per poder fer una feina conjunta.

Fins ara no n’hem tingut notícies, i volem saber la situació de la nostra proposta.

Resposta:

Es deixa per al proper ple, ja que no s’ha fet res.

8ª pregunta: Millores de manteniment d’espais públics. (Parcs infantils i zona esportiva)

Al ple de l’1 de juny es va aprovar el punt sobre “Actuació especial per l’estat de conservació i seguretat de les zones esportives i parcs infantils”. El govern municipal va fer constar que ja es feia i que existeix, per escrit, un procés per al manteniment de les esmentades zones.

Voldríem conèixer i tenir a disposició, una còpia d’aquest procés i de la sistemàtica d’actuació del manteniment i seguretat de les zones esportives i parcs infantils, per tal de proposar, si s’escau, algunes possibles millores.

Resposta:

El Sr. Alcalde diu que la brigada té un full de les tasques a realitzar però que no existeix cap document formal. Finalment sembla que existeix un full Excel i ho gestiona el Sr Carles Carbonés com a cap de la brigada.  El Sr Antoni Farran, vol comprovar el que existeix i es compromet a buscar-lo i presentar-lo al proper ple.

A més, ho vol revisar i fer constar el que s’ha fet. Se li diu que són dues coses diferents i separades.
Una, el que s’hagi fet, que està molt bé que consti, i una altra, que és la que es demana, és el pla de manteniment estructurat i la sistemàtica d’actuació per a la seguretat i manteniment d’aquestes zones.

Si finalment no existeix caldrà crear-lo.

9ª pregunta: Activitats d’estiu

En relació amb l’activitat de la Nit Jove, el grup municipal del GIC voldria:

 • Conèixer i tenir una còpia a disposició de la memòria econòmica que presentin els seus organitzadors.
 • Conèixer les mesures que es van prendre per tal de garantir que no es fes venda d’alcohol a menors.

En relació amb la suspensió del Futbol Fest:

 • Conèixer el motiu pel qual s’arriba a un acord per realitzar una activitat com la nit jove i en canvi no és possible fer-ho amb els organitzadors del Futbol Fest.
 • Quin és el motiu del canvi de criteri en relació a la venda i/o distribució d’alcohol en activitats en què l’ajuntament consta com a organitzador o col·laborador.

Resposta:

El Sr. Alcalde ens informa que la Nit Jove va ser molt correcte fins a les 3:00h. Molta gent jove però molt correctes, però que a partir de la matinada varen arribar altres joves d’edats més grans i que es va descontrolar força. Sobretot hem de constatar la seva manca de civisme, cosa que va propiciar la queixa dels veïns tant de soroll com d’altres accions deplorables. Els mateixos, Sr. Alcalde i el Sr. Antoni Farran hi varen estar i en acabar anaven recollint les deixalles, sobretot els vidres. El Sr Francesc Güell remarca que no és tasca del Sr. Alcalde recollir les deixalles.

En quan al Futbol Fest no realitzat, el Sr Antoni Farran ens explica com va anar la seva realització l’any 2015, amb les dificultats que hi va haver i el mal temps que va empitjorar la situació. Amb tot hi va haver guanys per part dels organitzadors.

El novembre del 2015 es cita de nou els organitzadors i no es van presentar. El 28 de abril del 2016 es torna a convocar una reunió amb el Sr. Alcalde, el Sr. Santi Triguero i el Sr. Quico Cabanillas i se’ls parla de les Bases de les Subvencions. Es negocia amb ells de fer un format més senzill. El Sr Antoni Ferran ens llegeix un manifest dels organitzadors dient que no troben viable el poder-ho fer aquest any. Tot i que la subvenció de l’Ajuntament era més gran que la de l’any passat.

El Sr Francesc Güell manifesta que no s’entén el procés de tot això. Tampoc no s’entén la incoherència que suposa prohibir el Futbol Fest per l’alcohol que s’hi pot consumir, i en canvi es permet organitzar la Nit Jove, que és una activitat en què hi ha més consum d’alcohol i que no està lligada a cap esport. Per altre banda, se’ls van presentar unes bases reguladores de subvencions que estaven encara en fase d’ informació pública i això no se’ls hi va dir….llum-encesa

Francesc Güell s’ofereix per mirar la documentació juntament amb el Sr. Antoni Farran, però aquest diu que prefereix no fer-ho, mentre no estem disposats a rectificar, remarcant que com a grup del GIC hem donat difusió a una informació abans de contrastar-la.

8.- Donar compte dels decrets d’alcaldia

El grup Municipal GIC demana aclaracions sobres alguns del decrets d’alcaldia:

 • Decret 100/16 contractació menor compra desbrossadora. Es fa notar que hi ha un altre decret amb el mateix tema (150/16). El Sr. Alcalde aclareix que en realitat es va fer la compra de dues desbrossadores.
 • Decret 104/16 contractació menor per fer un aixecament topogràfic a la zona de la Quintana. El nostre grup demana el motiu de l’estudi i el Sr Alcalde diu que és a petició del departament d’Ensenyament com a requisit a la sol·licitud per a la ubicació de la nova escola. Aquest tema es parlarà més detalladament en el torn de preguntes.
 • Decret 108/16 informe desfavorable activitat de fer formatges. L’alcalde diu que simplement no tenien els requisits que es demana per a tal activitat econòmica, ja que no es pot fer en una casa particular i que cal ajustar-se a la normativa vigent per portar-la a terme. El Sr. Francesc Güell remarca que amb les iniciatives de noves activitats, l’ajuntament ha d’actuar segons les normes, però sempre amb l’actitud de facilitar les idees i la seva realització. Es podria per exemple adreçar al peticionari Consorci del Moianès per demanar assessorament, etc. En definitiva donar facilitats i no només ‘respostes legals’. Segons l’Alcalde i el Sr Antoni Farran, si els interessa,  ja tornaran a l’Ajuntament i preguntaran  què necessiten per  fer l’activitat.
 • Decret 135/16 Restitució de la legalitat física alterada per obres realitzades sense llicencia. Els regidors del GIC preguntem què vol dir aquest concepte. L’Alcalde ens respon que es va demanar un permís per a fer un porxo, i es va realitzar una obra d’un tancat. El que s’ha fet en l’actuació és convertir el tancat en un porxo que compleixi amb la legalitat del permís que es va autoritzar.

9.- Informacions de les diferents regidories

Des de  la regidoria d’urbanisme el Sr Salvador Rovira informa que tot va bé.

El Sr Francesc Güell demana si pot fer alguna valoració del servei de recollida de la brossa amb la nova empresa. Se’ns informa que s’han de fer les primeres valoracions. I que segons ens diu la mateixa empresa s’haurien de posar més contenidors per a poder millorar el percentatge de residu que es porta a reciclatge. El Sr Antoni Farran informa que s’està preparant un full informatiu sobre els residus.

Des de la regidoria d’esports el Sr Antoni Farran ens comenta que ara cal preparar la festa major d’hivern i pensar en el nadal, tió i reis.

El Sr. Joaquim Mayol pregunta si es podria ampliar el format del fulletó de la festa major i donar entrada a patrocinadors/anunciants i també a altres continguts en els quals es podria involucrar a les entitats del poble. El Sr. Alcalde comenta que el model de fulletó que es proposa suposaria un feina extra important per a l’ajuntament i que no estan en disposició de poder-la assumir.

No hi han més preguntes ni temes sobrevinguts.

Print Friendly, PDF & Email