Inversions Pressupostos Resums plens

Ple ordinari del 27 de març 2019

Obrir Ordre del dia

A.   PART RESOLUTIVA:  ASSUMPTES  A DELIBERAR

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, ordinària del dia 30 de gener de 2019.
 2. Aprovació  del Pressupost Municipal per a l’exercici 2019.
 3. Aprovació, si s’escau, del regim retributiu  en situació d’incapacitat  temporal del personal de l’Ajuntament  de Castellcir.
 4. Servei de menjador escolar
 5. Propostes del Grup Independent per Castellcir (GIC)
 6. Assumptes sobrevinguts.

B. PART DE CONTROL  I FISCALITZACIÓ   DELS ORGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
 2. Informacions  de les diferents regidories:
  1. Alcaldia
  2. Regidoria d’urbanisme,  serveis i subministraments.
  3. Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.
  4. Regidoria de sanitat, ensenyament,  serveis socials i territori rural.
 3. Mocions i altres precs i preguntes

Obrir Assistents

Assistents:

Sr. Alcalde: Salvador Rovira. Srs. Regidors/es: Antoni Farran, Francesc Güell, Eduard Guiteras, Mercè Manzano (des del Punt 2), Joaquim Mª Mayol, Mireia Navarro, i el Sr. Jordi Pino com a secretari.

A.   PART RESOLUTIVA:  ASSUMPTES  A DELIBERAR

Punt 1.- Aprovació,  si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, ordinària del dia 30 de gener de 2019.

Votació; 6 a favor amb l’absència de la Sra. Mercè Manzano.

Punt 2.- Aprovació  del Pressupost Municipal per a l’exercici 2019.

El resum de l’esborrany de pressupost per capítols estava en possessió dels regidors/res des del dia 20 que es va fer una reunió preparatòria. No hi era l’annex reglamentari de la plantilla de la dotació de personal, cosa que es fa constar i el Sr. Secretari manifesta que estava amb tota la documentació dels pressupostos llesta per consultar. El Sr. Alcalde hi afegeix que la plantilla no varia respecte a la situació actual del personal.

El regidor Francesc Güell vol fer un aclariment tot i avançant que el grup GIC votarà a favor dels pressupostos.

En primer lloc manifesta que en la part positiva, hi donarem el suport del vot, perquè per primera vegada a la legislatura, i potser perquè s’acosten dates electorals, són uns pressupostos que preveuen una xifra adequada d’inversió i són el primer pas per atendre les necessitats del poble en aquest sentit. Es positiu que en aquest cas, s’hagin tingut en compte els nostres suggeriments de cada any, i cal reconèixer la voluntat del Sr. Alcalde.

En segon lloc i com a part negativa, es vol fer constar el mateix de cada any. No hi ha un procés d’elaboració participatiu d’acord amb el que venim demanant tota la legislatura. Tampoc una planificació i un diàleg previ, per tal que s’identifiquin i es reconeguin les prioritats.

A més, no cal dir que porten un retard considerable, ja que s’haurien hagut de començar a discutir el mes d’octubre de 2018, fa 6 mesos, i haurien d’estar aprovats amb anterioritat al 31 de desembre.

Amb tot i això, com hem dit, reconeixem que són uns pressupostos equilibrats i positius, i esperem que es puguin dur a terme.

Donat que no hi ha més comentaris, llevat del que ja s’ha fet de la plantilla de personal, es passen a votació amb el resultat de 7 vots a favor i cap en contra.

Punt 3.- Aprovació, si s’escau, del regim retributiu en situació d’incapacitat  temporal del personal de l’Ajuntament  de Castellcir.

El regidor Eduard Guiteras manifesta el seu malestar perquè es porta aquest tema al ple, sense cap preparació ni reunió prèvia ni tan sols informació a la Comissió de Govern.

El regidor Francesc Güell fa l’observació que això, almenys pel nostre grup, ha sigut la forma habitual en què ens hem trobat, sense comissions prèvies ni grups de treball per preparar els temes del ple, amb participació de tots. El nostre grup ja ho va proposar a l’inici de legislatura, al 2015.

A part d’això el contingut de la proposta és discutit pel grup d’ERC i altres regidors, donat que suposa una diferenciació i millora respecte al conveni general. Hi ha arguments contraposats i pel nostre grup ho deixem al criteri personal.

Els punts a aprovar són:

 1. Que tot el personal, funcionari i laboral, al servei de l’Ajuntament de Castellcir, dels seus organismes o de les seves entitats públiques dependents, inclòs en el Règim General de la Seguretat Social, que el complement retributiu des del primer dia en situació d’incapacitat temporal o llicència per malaltia, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribi al cent per cent de les seves retribucions ordinàries del mes d’inici de la incapacitat temporal.
 2. Que la forma de justificació de les absències per incapacitat temporal o malaltia serà mitjançant l’exigència a l’empleat públic de la presentació del corresponent full de baixa.

Finalment, es porta a votació i el resultat es de 3 vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció, per la qual cosa s’aprova pel vot de qualitat del Sr. Alcalde.

Punt 4.- Servei de menjador escolar

Es tracte de decidir entre demanar al Consell Comarcal del Moianès que sol·liciti al Departament d’Ensenyament de la GenCat la competència per prestar el servei de menjador escolar o  continuar amb el sistema actual, que des del febrer de 2015 es va signar un contracte administratiu de gestió de serveis sobre el menjador escolar i servei de càtering per a la llar d’infants amb la senyora Teresa Pujol Vallvé, i que finalitza aquest curs 2018-2019.

Aquest és un tema que la regidora Mireia Navarro havia portat a una reunió prèvia informativa. Nosaltres valorem aquesta iniciativa i així ho vam manifestar a la regidora, donat que és una de les poquíssimes ocasions en què s’ha fet en els darrers 4 anys.

A la reunió prèvia es va decidir donar veu als pares de l’escola a través de l’Ampa.

El resultat de la consulta va ser de 16 respostes a favor de la primera alternativa y 9 de la segona.

El regidor Antoni Farran fa esment que la paraula correcte pel Departament es “Educació” i no Ensenyament.

Es porta a votació la proposta i s’aprova per 7 vots a favor i cap en contra, la proposta de:

 1. Demanar al Consell Comarcal del Moianès que sol·liciti al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la competència per prestar el servei de menjador escolar.
 2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Moianès; a l’escola La Popa de Castellcir; als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a la senyora Teresa Pujol Vallvé.

Punt 5.- Propostes del Grup Independent per Castellcir (GIC)

Concretament les propostes són:

 1. Preparar un pla de millora de serveis per a La Penyora, que inclogui actuacions a curt termini, i a mig termini:
  1. Mobilitat. Estendre els serveis de línia de Sagalés que ara no hi arriba, o buscar una solució per donar servei a La Penyora com a mínim el cap de setmana per tal de facilitar la mobilitat.
  2. Preveure crear una zona lúdica per als nens. Actualment no hi ha cap àrea de joc ben equipada.
  3. Pavimentar el sòl de la pista de futbol i posar porteries de veritat.
  4. Estudi per a l’elaboració de la xarxa de clavegueram i connexió amb la resta del poble o una xarxa independent amb la consegüent depuració d’aigües.
 2. Altres mesures que no afecten només La Penyora, sinó al conjunt del poble, concretament: Organitzar millor la recollida de mobles i objectes voluminosos per a la gent que té dificultats per portar-los a la deixalleria de Castellterçol. (Es dóna amb certa freqüència que matalassos, mobles i d’altres objectes voluminosos, es deixen al costat dels contenidors i no els recull ningú.)

Com altres vegades es manifesta una certa estranyesa perquè actuem com a portaveus de veïns o grups del poble i no es manifestin directament aquestes propostes directament a l’Ajuntament.

Recordem que les propostes les fem nostres i no actuem en representació, a més hem de recordar que “Ajuntament” som tots els regidors, i que hauria de ser natural que cada u s’expressi a qui cregui més convenient.

També se’ns diu que la anomenada ‘junta de la Penyora’ no ha expressat mai aquestes demandes.

Hem d’explicar que aquesta anomenada junta no te la representació des que la Penyora està inclosa com a sòl urbà com qualsevol altra part del poble, i per tant, al no constituir-se legalment com a associació de veïns no es pot considerar representant del conjunt.

Es tracte de votar les propostes donat que en el programa d’inversió creiem que hi ha lloc per aquestes millores. Es decideix votar punt per punt en lloc de la proposta global, amb els següents resultats:

S’aprova per unanimitat:

 1. “Buscar una solució de mobilitat, tal i com s’està negociant amb el Consell Comarcal, perquè es pugui connectar d’alguna manera als serveis de Sagalés sota demanda.”
 2. Crear una zona lúdica per als nens a La Penyora.
 3. Millorar el sòl de l’actual pista de futbol, (sense pavimentar), posar porteries i senyalitzar i limitar i posar tanques perimetrals per delimitar l’espai.

La resta queda pendent de més estudi i possibles alternatives respecte al clavegueram i d’insistir en la necessitat de fer servir la deixalleria i intentar millorar la recollida per part de l’empresa que fa el servei.

Punt 6.- Assumptes sobrevinguts.

Es presenta un “Conveni entre l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal Els Cingles” per tal de consensuar “les mesures   de   prevenció   d’incendis   a   escometre   en   cada   temps   i circumstància; les quals seran executades per una o altra part  segons la conveniència, eficiència i eficàcia de cada moment”.

El document del Conveni s’ha presentat amb data de Castellterçol 25 de març.

Es posa a votació l’adopció al ple com assumpte sobrevingut i la seva aprovació.

Ambdós casos el resultat de la votació és de 6 a favor i una abstenció. Queda aprovat.

B. PART DE CONTROL  I FISCALITZACIÓ   DELS ORGANS DE GOVERN

Punt 1.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Es presenten els decrets d’Alcaldia des del 12/2019 fins el 48/2019 sense comentaris remarcables.

Punt 2.- Informacions  de les diferents regidories:

 1. Alcaldia. Cap comentari.
 2. Regidoria d’urbanisme,  serveis i subministraments. Cap comentari.
 3. Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.

El regidor Antoni Farran informa:

 • De la presentació del llibre “Un àngel majestuós” d’Eva Escalera.
 • Actes a celebrar el 21 dintre la Fira Agronatura. (A la tarda aplec de sardanes)
 • Convocatòria de subvencions a les entitats.

4.- Regidoria de sanitat, ensenyament,  serveis socials i territori rural. Res a comentar.

Punt 3.- Mocions i altres precs i preguntes. No n’hi ha.

Sense més assumptes a parlar, el Sr. alcalde dóna per finalitzat el ple.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada