Inversions Pressupostos Resums plens Temes socials

RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 26 DE GENER 2018

Auditoria

Bàsicament, aquest ple va estar marcat per l’aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament per a 2018, la plantilla de personal i també per la proposta de l’equip de govern sobre les tarifes de l’aigua i modificació de la taxa.

A la part de control i fiscalització del govern, el grup GIC va formular 6 preguntes.

Obrir Ordre del dia

Els punts de l’ordre del dia del ple en sessió ordinària eren els següents:

A.- PART RESOLUTIVA ASSUMPTES A DELIBERAR. 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acte de la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2017.
 2. Proposta d’acord de l’aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de Castellcir de l’exercici 2018 i plantilla de personal.
 3. Proposta d’acord aprovació estudi de les tarifes de l’aigua i modificació de l’ordenança fiscal nº 9, taxa subministrament d’aigua.
 4. Assumptes sobrevinguts.  

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 2. Informacions de les diferents regidories
 3. Mocions, precs i preguntes

Obrir Assistents

Assistents: Sr. Alcalde Salvador Rovira, Srs. Regidors: Eduard Guiteras, Mireia Navarro, Francesc Güell, Antoni Farran, Joaquim Mª Mayol, Mercè Manzano, Sra. Blanca Álvarez com a secretària.

A). PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació de l’acte del 22 de novembre 2017.

Una vegada més constatem que cal concretar les nostres aportacions al ple, ja que la transcripció literal del que es diu és molt llarga.  El GIC proposa que parlem amb un únic micro per tal de donar la paraula per torns i només quedaria gravat el qui parla, amb estricte torn  de paraula. El Sr. Salvador Rovira ens diu que ho tindran en compte i que de moment siguem més  precisos a l’hora de prendre la paraula.

L’acta queda aprovada per unanimitat.

Punt 2.Aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de Castellcir de l’exercici 2018 i plantilla de personal.Auditoria

Cap grup es manifesta en contra de l’aprovació, atès que s’havia parlat ja abans en diferents reunions i contactes.

Abans de la votació el Sr. Francesc Güell demana la paraula per dir que el grup municipal GIC vota l’aprovació inicial dels pressupostos per al 2018, bàsicament perquè presenten una raonable visió del que es pot fer per avançar, perquè suposa un compromís millorat en el capítol d’inversions i del suport a les entitats, i a més, perquè hi ha el compromís per part d’alcaldia sobre els següents punts:

 1. Tirar endavant i executar amb les subvencions demanades per al “Programa complementari de reforma i millora d’equipament locals” de la Diputació de Barcelona, presentat el 13/12/2017 per a les següents inversions:
  1. 2018. LS1. Arranjament i millora del casal per 44.744,89 €
  1. 2018. LS3. Millora de l’escola La Popa per 18.016,90 €
  1. 2019. LS1. Adequació espai sala Can Salvador. (Es realitzarà igualment en cas de no tenir subvenció, l’any 2018). 28.753,88 €
  1. 2019. LS4 Millora dels vestidors  de la Zona Esportiva la Quintana. 23.838,21 €
 2. Tirar endavant durant l’any 2018 els 121.214,90 € d’inversions generals distribuïdes aproximadament en:
  1. Arranjament i adequació de l’espai de “Can Salvador”, com a sala  de lectura i treball, obert al poble com a servei. Aprox. 30.000 €
  1. Finalització de l’espai d’emmagatzematge darrere  del Casal. Aprox. 30.000 €
  1. Millora d’instal·lacions i seguretat parcs infantils: (Tirolina, gronxadors i altres Quintana). Total: Aprox. 16.000 €.
  1. Inversions en millora de carrers i il·luminació. Aprox. 44.000 €
 3. Millora de les aportacions i subvencions a les entitats de Castellcir per activitats socials, culturals i esportives, des d’aprox. 6.000€  fins a 11.000€.  Simplificar el reglament de subvencions abans del nou estudi de 2018.
 4. Finalment, també existeix el compromís de tirar endavant amb el projecte d’urbanització d’un carrer, encara que no estigui pressupostat (només en part dels 44.000 €), i aconseguir les  subvencions i finançament adequats  durant l’any 2018. El cost estimat, en funció de les renovacions de xarxes diverses de serveis pot estar entre 178.500 i 420.000 €.

Aquestes són, en resum, les premisses que ens han fet decidir a donar suport als pressupostos inicials del 2018.

De cara al futur, seguim creient que fa falta crear una comissió de pressupostos abans de juny de 2018, en què  tinguin representació tots els grups, i que sigui l’encarregada de presentar un primer esborrany del  pressupost, amb l’assessorament tècnic de Comptabilitat i Secretaria municipals.

Una altra  necessitat és la de crear un pla d’actuació municipal (PAM) respecte a les inversions dels propers anys, i ens oferiríem  a treballar conjuntament per a l’obtenció del necessari finançament, ajustant si cal, les xifres finals al finançament previst.

Els Sr. Salvador Rovira diu que està  tot molt bé, encara que no es pot assegurar si arribaran les subvencions demanades.

Repassem els treballadors que hi ha en aquest moment com a plantilla de l’Ajuntament. La Sra. Mireia Navarro diu que potser seria més  adient canviar el nom de monitora llar infants pel d’Educadora i el d’educadora llar d’infants pel  de Monitora.  La Sra. Blanca Álvarez diu que es pot demanar un estudi per veure el rati de personal que es necessita en relació al nombre d’habitants.

La Sra. Mireia Navarro pregunta si es podria canviar la categoria de auxiliars administratius pel d’oficials administratius. La Sra. Blanca Álvarez diu que no tenim aquesta plaça i que caldria fer un procés selectiu amb el risc que sigui adjudicada a una altra  persona que no treballi actualment a l’Ajuntament. Actualment tenim una administrativa amb titulació de llicenciatura, però presentar la plaça a concurs, per un canvi de categoria, seria un risc.

Es vota afirmatiu per unanimitat i s’aproven inicialment els pressupostos per al 2018.

Punt 3. Proposta d’acord aprovació estudi de les tarifes de l’aigua i modificació de l’ordenança fiscal nº9, taxa de subministrament d’aigua.

El Sr. Francesc Güell diu que d’acord amb la proposta que ja es va fer i reiterar, no votarem afirmativament cap proposta de serveis, si no es preparen les negociacions amb empreses de serveis, amb un assessor jurídic i de contractació, que podria ser a nivell del Consell Comarcal.

El Sr. Eduard Guiteras demana que s’expliqui una mica més la proposta de tarifes, i el Sr. Antoni Farran diu que voldria tenir mes informació al respecte.

El Sr. Francesc Güell diu que també nosaltres voldríem més informació. Reconeixent la millora de les condicions socials i les de casos de fuita, afirma que Sorea té  mitjans per a detectar una fuita, i que caldria exigir que fos l’empresa subministradora qui avisés  en cas d’incidència. El Sr. Salvador Rovira diu que es va quedar que no s’apujaria el preu de l’aigua però es posaria un preu per les fuites, ja que abans s’havia de pagar igual que l’aigua de consum. Amb aquest acord l’aigua de la fuita tindria un preu més  baix.

La Sra. Blanca diu que es pot deixar aquest tema sobre la taula i que es pot demanar una reunió amb el Sr. Alberto Valcárcel que es el jurista de Sorea i decidir més endavant.

Aquest punt queda sense votació

Punt 4. Assumptes sobrevinguts

En primer lloc es vota si acceptem l’entrada del document de l’ACM com a assumpte sobrevingut. Es vota que sí  per unanimitat.

El Sr. Salvador Rovira llegeix el comunicat de l’Associació Catalana de Municipis sobre la situació política en el nostre país, manifestant l’oposició a les situacions d’empresonament i exili com a fets no democràtics.

S’aprova per unanimitat.

Es fa la votació per l’acceptació d’un segon document . Es vota per unanimitat.

Els Sr. Antoni Farran llegeix el document manifestant el rebuig a l’oposició decretada pel  Govern central de no acceptar la proposta de presentar com a candidat a president de la Generalitat al Sr. Carles Puigdemont. Proposta que avui ha fet pública el Sr. Torrent president del Parlament de Catalunya.

S’aprova per unanimitat.

B). PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ÒRGANS DE GOVERN

Punt 1.Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Es demanen aclariments sobre diferents decrets:

186/2017 Decret de desestimació,  tancament i arxiu de l’expedient 331/2016, relatiu a la segregació de la finca Can Fantasia. El Sr. Eduard Guiteras pregunta a que es refereix. La Sra. Blanca Álvarez llegeix el decret. Primer es va demanar fer la segregació, després el propietari va desistir. Aquest decret està en funció del departament d’agricultura.

189/2017 Decret per emetre informe expedient modificació pressupost nº6 generació de crèdit. El Sr. Eduard Guiteras demana aclariment. La Sra. Blanca Álvarez llegeix el decret i diu que per vinculació es passa d’una partida a una altra  i es genera un augment de capital.

190/2017 Decret concessió targeta aparcament per a persones amb disminució CBC. Els Sr. Francesc Güell pregunta què  volen dir aquests sigles. La Sra. Mireia Navarro ens diu que es tracta d’un problema visual bilateral .

215/2017 Decret sol·licitud subvenció pel pas motoritzat a la Vall de Marfà. El Sr. Francesc Güell demana què  vol dir . La Sra. Mireia Navarro ens diu que aquest concepte està mal explicat. Es refereix al pas de vehicles en els camins particulars. L’Ajuntament no ho pot regular sense l’autorització del propietari. Ens diu també que dimecres té  una reunió per parlar d’aquest tema.

04/2018 Decret de requeriment de documentació per sol·licitud d’innacessarietat de llicència per segregació finca la Taiadella. El Sr. Eduard Guiteras pregunta a què es refereix. La Sra. Blanca Álvarez diu que és  el nom que té  aquest document. Cal presentar aquesta documentació.

06/2018 Decret de contractació menor per fer informe  diagnòstic de capacitat productiva de l’aqüífer de Santa Coloma amb Sorea. El Sr. Francesc Güell, donat que era el tema d’una de les nostres preguntes, demana la màxima informació d’aquest tema.

08/2018 Decret de presa de coneixement de la renúncia al càrrec de representat substituta del Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès. El Sr. Eduard pregunta com queda ara aquest decret. La Sra. Mireia Navarro diu que és l a seva renúncia a formar part de la Junta del Consorci en qualitat de substituta del titular que és  el Sr.  Antoni Farran. Cal preguntar si fa falta adjudicar-ho a una altra  persona.

Punt 2. Informacions de les diferents regidories

El Sr. Antoni Farran diu que la Festa Major de Sant Andreu va tenir bona acollida, també el tió, amb una assistència semblant a la de l‘any passat. Els reis van anar bé. S’han canviat les carrosses. Hi havia més gent que l’any passat. El teatre va estar bé amb la companyia Paranys. La Sra. Mercè Manzano comenta que hi varen haver altres activitats no organitzades per l’Ajuntament que també cal destacar com són  la missa a San ta Coloma aquest any amb orquestra i cant,  amb molta afluència de gent,  i també el dinar organitzat per la Parròquia amb 80 assistents.

Els Sr. Antoni Farran també ens informa que ja s’han començat les classes d’anglès dintre del programa ciutadans activa, i també s’ha començat a fer difusió de diferents tallers com el de bricolatge de palets, i estampació. També es faran conferències sobre la violència de gènere, així com una exposició. També s’estan preparant les sol·licituds per a les subvencions a les entitats esportives.

El Sr. Joaquim Mayol remarca que la cavalcada dels reis es prepara en un lloc de la carretera molt poc visible i sense llum, creant una situació de perill. Valdria la pena tenir-ho en compte i posar algú que senyalitzés  el lloc per tal de reduir la velocitat.

La Sra. Mireia Navarro ens explica que el Sr. Oriol Casacuberta és el nou tècnic d’assumptes socials. Dilluns es farà una reunió amb ell. Com a temes de Nadal remarca que el tió ha  estat molt escàs. En canvi sí  que s’han recollit més joguines. També ens informa que s’ha reunit amb els de l’A DF per resoldre una queixa del propietari de la Roca, ja que el camí de pas cap a la Taiadella passa per davant de casa seva. També s’han demanat millores de pas d’aigües.

Punt 3. Mocions, precs i preguntes

El Sr. Francesc Güell en nom del grup municipal GIC exposa que s’han presentat unes preguntes per aquest ple municipal en els següents punts:

   1. Es va proposar en un ple anterior una assessoria jurídica i de contractació, per a les negociacions amb les empreses subministradores, (Aigua, electricitat, comunicacions etc.) que normalment tenen una posició més forta. S’ha buscat aquesta assessoria?  i sí no,  per quines raons?. Aquest punt ja ha estat tractat al parlar del tema del subministraments d’aigua. No hi ha una resposta concreta per part del Sr. Alcalde, més enllà de facilitar informació i bona voluntat.
   1. Aigua. S’hauria de mesurar la capacitat potencial de l’aqüífer que s’està utilitzant actualment per consum públic. Es pot fer a un cost raonable? I es pot encarregar el més aviat possible? D’aquest tema també n’hem parlat. La resposta és que ja s’encarrega.
   1. Les llums de la zona de la Roureda tenen des de fa uns dos anys moltes incidències i hores de no funcionament. La resposta del Sr. Salvador Rovira diu que ja està iniciada la solució d’aquest problema, que passa per canviar la instal·lació i, al mateix temps, canviar a leds i possiblement tenir un sol transformador i comandament amb la part del Prat.
   1. Hem vist que està  concedida l’ampliació de l’escola de Castellterçol, que el Sr. Joaquim Mayol diu que és un fet, i cal que ens preguntem com s’han de seguir les negociacions per a la escola de Castellcir. Respon el Sr. Salvador Rovira i ens diu que fa anys que hi treballem. El Sr. Eduard Guiteras ens diu que no s’ha trobat cap documentació a l’Ajuntament de petició de la nova escola. No hi havien estudis fets. En un principi al canviar la ubicació a Ensenyament els hi va agradar la proposta però no sabien que el departament d’Esports també hi tenia objeccions al respecte. Varen venir els tres departaments, Ensenyament, Urbanisme i Esports i ningú cedia. Des del principi es van trobar moltes irregularitats inclús en el cadastre dels terrenys.La Sra. Blanca Álvarez ens comenta les diferents decisions entre les tres conselleries. S’estan preparant els informes per Esports i després per Urbanisme de Catalunya Central, després passa a una comissió catalana, tot aquest procés pot tardar mesos, ja que es reuneixen amb una periodicitat de mig any.  El Sr. Francesc Güell, pregunta si la Generalitat té constància de tot el que es demana, i exposa la necessitat de documentar bé tots els passos que es fan. Proposa fer una comissió, un grup de treball amb la responsabilitat de tirar endavant aquest projecte fins a acabar. El Sr. Eduard Guiteras ens recorda que en la reunió que hi varen tenir ja hi va anar la Sibi Vendrell com a directora de l’escola. El Sr. Joaquim Mayol exposa que aquest és un tema de poble, no de partit, que mai se’ns ha convidat a cap reunió. Tot i que ho hem recolzat des del principi. Tal com s’ha dit, altres pobles han creat un grup representatiu de tot el poble que continua amb el projecte, fins hi tot si hi ha canvi de govern.
   1. Es demana respondre a la pregunta, que ja es va formular, sobre el camí de la Penyora. El fet que vam constatar és que hi ha una zona d’ample 80cm. inferior al projectat fins a 6.50m. Respon el Sr. Alcalde i entrega al Sr. Francesc Güell un informe al respecte que va realitzar el Sr. Jou a l’agost 2016 i que justifica la disminució d’amplada, sembla que fins a 7m. El tema queda pendent de l’anàlisi d’aquest informe i el Sr Francesc Güell diu que presentarà les conclusions.
   1. El Sr. Joaquim Mayol parla de la l’arribada de la fibra òptica a Castellterçol i pregunta si en sabem res al nostre poble. La resposta per part del Sr. Eduard Guiteras és que una empresa va fer pujar la fibra fins a les antenes de Puigsagordi i que hi haurà la possibilitat d’adquirir aquest servei. Al poble existeix una ordenança Municipal per la qual no es poden passar cables aeris (¿?). Els del poble que tenen concertat el sistema Guifi poden continuar, però si volguessin tenir més capacitat podrien tenir aquest servei. Cal també mirar si hi ha subvencions per realitzar aquest concepte. A Granera ja tenen fibra òptica també. Qui posa problemes als pobles per fer l’estesa de la fibra òptica és Telefònica. En poblacions amb poca densitat cal repercutir un preu molt alt a cada veí perquè surtin els números. Aquesta és la raó de la resistència dels proveïdors de comunicacions per fer aquestes obres. L’escola ja disposa de fibra òptica però depèn d’Ensenyament. Fins i tot a l’Ajuntament hi ha problemes de cobertura depenent de les hores i dies.

Sense més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabat el ple.

Print Friendly, PDF & Email