Resums plens

Resum del Ple Ordinari del 14 octubre 2016

Obrir Ordre del dia

Els punts de l’odre del dia del ple reunit en sessió ordinària eren els següents:

A.- PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’acta sessió ordinària del dia 9 de setembre 2016
 2. Proposta d’acord d’aprovació definitiva del projecte per a la millora i pavimentació del camí de Santa Coloma fins a la urbanització de La Penyora, fases 3 i 4.
 3. Proposta d’acord de contractació de les obres corresponents al projecte per a la millora del Camí de La Penyora fins a la urbanització La Penyora, fases 3 i 4.
 4. Assumptes sobrevinguts.

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ORGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
 2. Informacions de les diferents regidories:
  1. Alcaldia
  1. Regidoria d’urbanisme, serveis i subministraments.
  1. Regidoria de cultura, comunicació i joventut.
  1. Regidoria de sanitat, ensenyament, serveis socials i territori rural.
 3. Precs i preguntes

Obrir Assistents

Assistents:

Sr. Alcalde, Eduard Guiteras. Srs./es Regidors/es: Salvador Rovira, Antoni Farran, Mireia Navarro, Francesc Güell, Joaquim Mª Mayol i Mercè Manzano

Secretària: Sra. Blanca Álvarez.

Abans de començar el ple la Sra. Blanca Álvarez ens parla del tema del sistema d’enregistrament dels plens que es va aprovar per unanimitat el ple del mes de juny. Ens informa que ha demanat diferents pressupostos i tècniques per portar-lo a terme. Ens ofereix diverses possibilitats:

  • Vídeo càmera d’alta definició, uns 612 euros
  • Enregistrament estil web-camp amb enregistrament d’imatge
  • Portàtil amb micròfon omnidimensional
 • Micròfons per sobre de la taula a cada regidor, tipus sala judicial.

Després de fer una ronda d’opinions sembla que el consens s’unifica amb la compra de un portàtil amb sistema de micro omnidimensional. Sense enregistrament d’imatge.

S’inicia la sessió del ple ordinari:

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1:  Aprovació de l’acta anterior del 9 de setembre 2016

Hi han moltes intervencions sobre diferents punts que cal modificar, segons exposen en detall el Sr Alcalde i els respectius regidors:

Obrir aprovació acta anterior del 9 setembre 2016

Sobre el punt nº 4, aprovació de les Bases Reguladores de la concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Castellcir, el Sr. Francesc Güell demana que es tregui la paraula ( afegit posteriorment).

A l’acabar dit document, el Sr. Alcalde subratlla que el paràgraf que parla de la seva puntualització és incorrecte. Consta en acta el següent: “El Sr Alcalde assenyala que les bases reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castellcir per activitats culturals i esportives i de cooperació social, degut a les al·legacions presentades el consistori aprovarà les bases; on el Consistori reconeix i es tenen en compte les opinions del Grup Independent Castellcir.” Quan en realitat s’hauria de tornar a redactar, puntualitzant que es reconeixen i es tenen en compte les opinions del Grup Independent de Castellcir.

A l’acord nº 3:  “donar publicitat a la convocatòria, amb expressa referència als llocs on es troben publicades les Bases Reguladores, al BOPB, i a la pàg WEB de l’Ajuntament. Publicar text íntegre de les bases en el Bop i taulers d’anuncis”, el Sr Joaquim Mayol exposa que no s’han trobat publicats en cap d’aquests llocs. La Sra. Blanca Álvarez explica que ella encara no ha donat el seu vistiplau i que faltava la seva signatura, per tal de publicar-ho.

El Sr Francesc Güell fa notar que en l’apartat nº 7 on diu Propostes del Grup Municipal GIC, hauria de dir preguntes, ja que són les qüestions plantejades per aquest grup, i que, per facilitar la seva comprensió i lectura, el redactat hauria de conservar l’estructura de pregunta i resposta.

El punt nº 7 corresponent al ple del dia 9 de setembre del 2016, el GIC proposa set punts a parlar en l’ordre del dia:

Punt 7.1 Camí de la Penyora

El Sr Alcalde comenta el següent paràgraf.” Es varen fer unes cates a tot el camí per fer les comprovacions de l’asfaltat, ja que uns veïns van comentar que els gruixos de la sorra no corresponia al pressupost. L’empresa va dir que no es corresponia perquè en alguns trams hi havia molta pedra”. Segons aquesta redacció queda molt poc definit quines varen ser les actuacions de comprovació de l’asfaltat i les justificacions dels diferents gruixos.

Tampoc s’entén la resposta al suggeriment per part del GIC de crear una comissió oberta de seguiment de l’obra. Segons l’acta que ens ocupa diu: “ La setmana vinent s’intentarà fer una reunió a tots els afectats. Es formula la pregunta de si caldria crear una comissió, i el Sr Alcalde informa que és necessari, ja que en aquesta reunió els membres del GIC hi poden assistir. La Sra. Blanca Álvarez ens diu que és el redactat que cal tornar a formular ja que hi falta alguna altra paraula clau. La comissió a que es refereix el grup GIC és a la de seguiment de l’obra.

En quant a aquest punt el Sr Alcalde ens informa que es va portar a terme una reunió amb els propietaris afectats i en la qual varen assistir-hi: el Sr Alcalde, el Sr Salvador Rovira i el Sr. Lluis Jou.

El Sr. Salvador Rovira diu que a la comissió de seguiment de les obres hi hauria d’anar algú del GIC però que sempre fos la mateixa persona per ta que pugui valorar els canvis efectuats en la revisió periòdica de l’obra. Els membres del grup municipal del GIC hem respost que no podem garantir que sempre hi vagi la mateixa persona com a representant del grup independent.

La Sra. Mercè Manzano pregunta si l’obra la realitzarà Rogasa, segons figura a l’acta: “ El Sr. Alcalde diu que no “. El Sr Alcalde aclareix que la seva resposta no va ser no, sinó que va dir que calia tornar a fer les licitacions per tal d’adjudicar l’obra a aquella empresa que millor compleixi amb els requisits demanats i que podria ser o no Rogasa.

Punt 7.2  Subministrament d’aigua

El Sr Alcalde diu que no entén la resposta que consta en l’acta que ens ocupa, falta el plantejament de la pregunta. La pregunta per part del GIC era: “ Situació actual del subministrament. Estat actual de les escomeses i regularització de la situació amb Sorea. Caldria fixar els cabals d’aigua regulars previstos de les diferents escomeses. Proposta d’una comissió oberta per elaborar una política futura d’aigua “. Segons l’acta diu: “ Escomeses de l’embassament nou. El 50% de les cubes de l’aigua l’ACA les tornarà, de l’altra meitat Sorea ha de dir que se’n farà. El tema dels cabals es pot regular de la manera que considerem més convenient.

El Sr Alcalde ens informa que esta anul·lada la captació de l‘embassament vell. L’ACA tornarà el 50% possiblement, ja que els està demanada aquesta subvenció. Amb SOREA s’ha arribat a un acord. Una part de l’import de les cubes d’aigua estarà a la tarifa del consumidor durant sis anys. El cost de les cubes es de 61.000 euros pagats per l’Ajuntament.

Punt 7.6  Contaminació Vall de Marfà

El Sr alcalde demana que es retiri el paràgraf en què es descriu que la Fiscalia ha actuat d’ofici contra l’Ajuntament de Moià, l’ACA ha establert uns terminis que al 2017 es faci la licitació de l’obra de la nova depuradora de Moià per tal que es posi en funcionament el 2018. Això és el que es va dir a la sessió del ple però s’hauria de posar en condicional ja que pot comprometre una actuació judicial en un Ajuntament que no es el nostre.

Punt 9, informacions de les diferents regidories . activitats d’estiu

El Sr Antoni Farran demana que es modifiqui l’apartat que parla sobre la venda de begudes. Segons consta no es podia administrar begudes de vidre… Amb envasos de vidre, seria més adient.

El Sr Francesc Güell aclareix que no és correcte l’afirmació que feia el Sr Antoni Farran dient que no entenia que el GIC doni suport i credibilitat a un document privat del faceboock sense saber la realitat del que realment havia passat. En primer lloc els documents penjats a Faceboock no són documents privats, al contrari. I el nostre grup no va donar informació a partir del Facebook, sinó per un correu que es va enviar al GIC amb el mateix text, i que incloïa aquest enllaç.

El Sr Joaquim Mayol vol fer un aclariment sobre el paràgraf que parla del tema de l’alcohol: “Sobre les begudes alcohòliques , consum d’alcohol, el Sr Mayol no entén que fos tant restrictiu el tema de l’alcohol i que aquest any 2016 l’Ajuntament subvencioni una activitat on es beu alcohol.” Proposa canviar la redacció per: “Sobre les begudes alcohòliques , consum d’alcohol, el Sr Mayol no entén que fos tant restrictiu el tema de l’alcohol l’any 2015 i que aquest any 2016 l’Ajuntament subvencioni una activitat on es beu alcohol.”.

Per acabar les diferents observacions fetes a l’acta del dia 9 de setembre el Sr Joaquim Mayol observa un canvi de redactat sobre la consideració respecte a les subvencions, convidant a que en el nou redactat es substitueixi “i que no subvencioni altres coses” per, “altres activitats.”

El Sr Antoni Farran en l’apartat sobre la informació de la regidoria de cultura, comunicació i joventut vol rectificar el que es refereix als treballs amb la remodelació de les subvencions per: “S’ha treballat en la redacció del Reglament de les Subvencions“.

Ja que ha ocupat un llarg espai de temps la revisió de l’acta anterior, el Sr Francesc Güell proposa a la Sra. Secretaria que, per agilitzar aquest procés de revisió en propers plens, faci un esborrany i el passi per correu als assistents abans de redactar el definitiu.

La Sra. Blanca Álvarez diu que com que és ella qui ho ha de fer, prefereix fer-ho com fins ara.

El Sr. Francesc Güell pregunta si quan s’enregistri el ple caldrà fer l’acta per escrit, la Sra. Blanca Álvarez ens diu que l’acta per escrit s’ha de fer igual.

S’aprova l’acta per unanimitat amb les correccions que s’han comentat anteriorment.

Punt 2. Proposta d’acord d’aprovació definitiva del projecte per a la millora i pavimentació del camí de Santa Coloma fins a la urbanització de La Penyora, fases 3 i 4.dscf2375-1024x683

En primer lloc parla la Sra. Blanca Álvarez i exposa que sortiran a contractació les fases 3 i 4 i es donaran al licitador que complexi millor els requisits demanats. Pressupost:

 • Fase 3           97.000 €
 • Fase 4         104.000
 • Adequació   24.000  és l’adequació de les irregularitats i tapes del camí

Import final de 245.001 + 21% de IVA.

S’aprova per unanimitat

Punt 3. Proposta d’acord de contractació de les obres corresponents al projecte per a la millora del Camí de La Penyora fins a la urbanització La Penyora, fases 3 i 4.

Aquest punt correspon a l’anunci de la licitació.

S’aprova per unanimitat.

Punt 4. Assumptes sobrevinguts.

Es comenta en la part de control en la informació de les diferents regidories.

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ORGANS DE GOVERN

Punt 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

La Sra. Blanca Álvarez ens remarca que en els decrets d’alcaldia els nº 188/16, 190/16, 191/16, 192/16, són nuls. Aquest decrets es preparen en fase prèvia però es validen a través del programa Gestiona. El funcionament actual del programa no permet fer esmenes d’un decret tot i que es facin durant la fase d’elaboració, sense canviar el número del decret. D’aquesta manera els números dels decrets esmenats queden nuls.

Punts 2 i 3. Preguntes del GIC i informacions de les diferents regidories.

Abans de passar a la informació per regidories el Sr Francesc Güell ens recorda que varen quedar diferents temes i preguntes realitzades pel GIC.

Una d’elles és el subministrament de l’aigua. El Sr Alcalde ens informa que aquest any s’acaba de redimir el cost de la sequera de l’any 2004. En aquest moment previ acord amb Sorea es deixarà un import similar a la factura, tot i que falta l’informe definitiu de l’acord que serà presentat en un proper ple.

L’únic increment serà el del consum industrial i per construccions. Des de l’any 2011 no s’ha incrementat l’import. Caldran sis anys per amortitzar les despeses d’aquest estiu. Per tant la tarifa a pagar quedarà per un import semblant a la de l’any 2011. El Sr Alcalde ens diu que més endavant se’ns donarà més informació al respecte.

El Sr. Joaquim Mayol pregunta si tenim algun dret a indemnització per part de Sorea. Segons el contracte existent Sorea s’ha de fer càrrec de les incidències corresponents als serveis que són de la seva competència. Ens informa el Sr Alcalde que Sorea paga anualment 300 euros en concepte de casos socials que sobrevinguin o alguna emergència en el subministrament.

Sobre la Vall de Marfà, el Sr Francesc Güell diu que va consultar l’informe de l’ACA i no entén que es digui que és confidencial. El Sr Alcalde ens diu que dita entitat va fer un informe adreçat als Ajuntaments de : Castellcir, Moià, Calders, Monistrol de Calders i Navarcles i que es pot venir al Ajuntament per consultar qualsevol informació al respecte. Diu que el motiu pel qual el va qualificar de confidencial és per les al·lusions a empreses i entitats concretes.

La Sra. Mireia diu que això no te cap lògica. Per una banda es pot consultar i per l’altre es demana discreció en la consulta. El Sr Francesc Güell diu que si en algun cas alguna de les persones o entitats que es mencionen al document es sentissin perjudicades, podrien emprendre accions legals.

Els Sr Antoni Farran diu que cal demanar les dades de la persona que vol consultar qualsevol document de l’Ajuntament.

Sobre els pressupostos 2017. El Sr Alcalde anuncia que en el pròxim ple hi hauran pressupostos i ordenança fiscal municipal. El Sr Francesc Güell exposa que com a GIC estem decepcionats per l’elaboració dels Pressupostos. El GIC es va oferir per crear una comissió de treball, es va presentar una proposta de procés d’elaboració i ni s’ha fet res, ni s’ha tingut en compte per res. Aquest oferiment va ser entregat el mes d’abril. Serien bons uns pressupostos de consens i demanem, abans del proper ple, fer una reunió de la comissió de comptes on poder preparar una proposta. El GIC no té cap oportunitat de participar en l’elaboració dels pressupostos si no és a través d’un procés pactat d’elaboració conjunta dels pressupostos amb el govern.

Els Sr. Alcalde respon que primer cal parlar amb la Sra. Dolors que és qui porta aquest tema i també entre els regidors ja que estan treballant en els Pressupostos, i que ja veuran com ho fan.

El Sr Francesc Güell recorda que abans de fer el números cal fer política de necessitats i serveis que precisa el nostre poble.

Sobre el pla de manteniment que s’havia compromès el Sr. Antoni Farran a que se’ns fes arribar.  Va resultar ser una llista dels “serveis i millores” que ha realitzat la brigada municipal. El Sr. Antoni Farran ens diu que si volem ens farà una lectura ràpida de les tasques que s’han fet als espais Guiteras-Torrelles i a la Quintana, extretes del mes de juny. Però que si volem mes informació ja ho prepararà i primer ho passarà a la Sra. Blanca Álvarez i després ja ens ho faran arribar.

El Sr. Antoni Farran i com a informació de la regidoria de cultura, comunicació i joventut ens informa que per part de la Diputació hi ha la possibilitat d’adequar la calefacció del casal i de la llar d’infants. Es demanaran pressupostos a diferents cases comercials i a diferents indústries per veure costos d’una caldera de biomassa o de gas-oil.

Els Sr Alcalde ens diu que seria bo parlar amb propietaris de boscos del nostre terme per utilitzar la Biomassa o pallets de l’ entorn, per tal de consumir material de proximitat.

Els Sr. Antoni Farran també ens informa que hi ha una convocatòria per a joves de 16 a 30 anys del poble per emprendre una activitat d’anglès lúdic, creant espais de conversa en anglès. Això respon a una iniciativa local. Hi hauria possibilitat de rebre alguna subvenció per portar-la a terme. Seria un servei gratuït i el professorat es pagaria per hores. Es calcula una hora i mitja durant dos dies per setmana.al preu de 60€, per dia. el Sr Joaquim Mayol pregunta quines són les persones que podrien fer aquest servei i si son conegudes, el Sr. Antoni Farran respon que sí, i anomena a tres persones.

La convocatòria va ser adreçada a 120 possibles usuaris i només hi va anar una persona a la reunió. Davant la baixa resposta, no se sap si es podrà realitzar aquesta activitat. El Sr. Antoni Farran diu que si coneixem algú que pogués fer aquesta feina també l’hi podem oferir.

Per la regidoria de sanitat, ensenyament i serveis socials i territori rural la Sra. Mireia Navarro ens explica que ja està feta la franja de la Penyora per complir la normativa de prevenció d’incendis, i ens ensenya el mapa corresponent,. Aquesta franja segueix tot el perímetre de la Urbanització i te 25 metres d’amplada. La brigada en fa el manteniment. La Diputació ha donat una subvenció perquè es porti a terme. El pressupost d’aquesta actuació és de 8.000€ incloent-hi la direcció d’obra.

El Sr. Francesc Güell remarca que seria necessari fer un camí de sortida de la urbanització ja que en cas d’emergència només hi ha un accés, la qual cosa pot arribar a suposar un greu perill en cas d’incendi. Per això comenta que és una actuació aquesta que requereix certa urgència. D’altra banda és una actuació que està descrita al POUM.dscf2378-1024x683

La Sra. Mireia Navarro també ens diu que estan fets i certificats els camins de l’ADF. També s’han fet les trencas per l’aigua.

També ens informa que molt aviat es farà, per la gent gran, un taller de la memòria, es realitzarà els dimecres i s’ha demanat que els assistents siguin persones amb certa autonomia. Hi participarà gent de la residència. Vindrà una persona a dinamitzar-lo.

Per acabar el Sr. Alcalde ens informa que aquesta setmana s’ha reunit amb els qui varen construir el nou Ajuntament ja que hi ha certes deficiències de construcció i en els aparells del circuit de la calefacció i aire condicionat. La calefacció funciona però hi ha fugues que cal solucionar.

Es varen reunir amb: el Sr Joan Vallderiola, Sr Jordi Clapers, l’arquitecte de l’obra, el Sr. Marcos Vázquez i el Sr Lluís Garriga. Hi ha una instal·lació geotèrmica per escalfar l’aigua de la calefacció. Vaillant és la marca dels aparells; responsables d’aquesta empresa van venir a l’Ajuntament i es va comprovar com funcionaven.

El Sr Alcalde ens informa que es té retinguda la fiança al constructor de l’obra fins que no es resolguin els problemes de construcció detectats.

També ens informa que estan en tractes amb una empresa privada, perquè faci arribar la fibra òptica fins al repetidor del Puigsagordi. Cal fer la cessió dels repetidors perquè l’empresa pugui fer-se càrrec del servei.

S’està parlant que els usuaris puguin adquirir una línia de dades de 5M a un cost de 19,90€/mes; 10M a 29,90€/mes. Amb línia telefònica hi hauria un increment de 9,90€/mes.

També hi ha veïns que tenen problemes amb la televisió, per les interferències contínues i pèrdues d’imatge. Existeixen uns aparells que es posen a l’antena i millora la seva qualitat. A la web de l’Ajuntament posaran informació perquè qualsevol veí pugui comprovar si està afectat per les interferències en la recepció de les imatges de televisió.

La Sra. Mercè Manzano pregunta si seria possible fer un calendari aproximat de les celebracions dels plens. El Sr. Alcalde respon que no es tan fàcil ja que els pocs dies que hi ha la Sra. Blanca Álvarez condiciona la resolució de la documentació i que es fa difícil concretar dates. Es torna a recordad que l’obligació legal per a un ajuntament com el de Castellcir és la de celebrar un ple cada tres mesos.

El pròxim ple està previst que es celebri a primers de novembre sense que es pugui aclarir per ara, ni la data ni el calendari de plens, tot i que s’està d’acord amb la seva necessitat.

Print Friendly, PDF & Email