Pressupostos Resums plens Temes socials

RESUM DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017

Els punts de l’ordre del dia del ple extraordinari eren els següents:

ASSUMPTES A DELIBERAR:

  1. Acord de la modificació, si s’escau, de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals ( aprovació provisional).
  2. Manifestació del suport a les decisions preses pels diputats del Parlament de Catalunya, els consellers i el President de la Generalitat el dia 10 d’octubre de 2017 en relació al mandat sorgit del Referèndum.
  3. Rebuig de les accions del Tribunal Constitucional i del Govern de l’Estat Espanyol per dificultar la celebració del Referèndum del dia 1 d’octubre de 2017 i les càrregues i agressions sofertes per les persones que van anar a votar.
  4. Aprovació si s’escau, de la moció de condemna a la violència generada per l’Estat Espanyol contra el poble català el dia 1 d’octubre de 2017, proposada per la ‘Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Assistents: Sr. Alcalde: Salvador Rovira, Srs. i Sres. Regidors/es:  Eduard Guiteras, Mireia Navarro, Francesc Güell, Antoni Farran, Joaquim Mª Mayol, Mercè Manzano i Sra. Blanca Álvarez com a secretaria.

PART RESOLUTIVA

Punt 1. Acord de modificació, si s’escau, de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals ( aprovació provisional)

La Sra Blanca ens comenta que només revisaran aquelles ordenances fiscals que atanyin al nostre Ajuntament. Altres modificacions són tema de redactat no de contingut.

OF 5, Ordenança reguladora dels preus públics, es modifica l’apartat 1 relatiu a l’ús d’espais municipals. El Sr. Salvador Rovira ens diu que hi han hagut dèficits en les despeses dels espais públics i que cal incrementar els preus . El Sr. Antoni Farràn diu que, partint de la base que són servies culturals i públics, es considera massa la quantitat proposada de 150 € en comptes dels 50€ actuals. Millor 100 € perquè no sigui el preu un impediment per la utilització de la gent, sobretot del poble. El Sr. Salvador Rovira diu que també cal posar un topall d’hores d’utilització. El Sr. Eduard Guiteras diu que tenint en compte que ja es deixa una fiança, no es pot incrementar tant el seu preu.

El Sr. Francesc Güell proposa que es paguin les despeses de calefacció en funció de les hores que s’utilitza. També constata que no sabem el dèficit real que ens suposa la calefacció. Per consens s’acorda el preu de 100 €  i no els  150 €, i de 200 € en cas de empresses amb  afany de lucre. S’acorda també retirar la frase següent: « El casal només es llogarà de dilluns a dijous amb excepció dels dies festius)» ja que no aclareix si es tracta dels dies en què es pot utilitzar la sala o bé els dies que es pot venir a l‘Ajuntament a llogar-la. Queda revisada aquesta ordenança Municipal.

Quan es reserva el casal cal concretar l’horari i també s’ha de demanar que es facin responsables de deixar les instal·lacions netes. Respectar el soroll entre les 22h i les 10h del dia següent, si no és festiu l’endemà i de les 00h a les 10h si és festiu. Constatem que les queixes vénen dels veïns més propers al casal.

OF 14, Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. El Sr. Antoni Farran diu que no li sembla bé l’increment proposat, ja que els afectats són sempre els mateixos. El Sr. Francesc Güell diu que una vegada acabades les obres no es fan les comprovacions de l’obra realitzada. Es modifica l’apartat b del punt 1 del article 6. per unanimitat es proposa cobrar en comptes del 0.05% en el supòsit 1.b, el 0.50% i amb un minim igual a  l’anterior de 50 euros.

OF 23, Taxes per gual. Aquest pagament cal revisar-lo. El Sr. Antoni Farràn es partidari de deixar-lo de cobrar en el nostre Municipi. El Sr. Eduard Guiteras diu que si s’està pagant aquest impost, davant d’algun problema, és l’Ajuntament qui ha de respondre. El Sr. Salvador Rovira és partidari de cobrar-lo. La Sra Mireia Navarro diu que en el cas de no cobrar cal fer treure les plaques identificatives. Es comenta que la persona que paga el gual s’assegura que no hi aparqui ningú . Es proposa deixar-ho igual, paguen uns 17 propietaris. Es passa a votació.

Votació: 5 vots a favor i 2 en contra.

OF 24, Taxa per l’expedició de documents administratius. Per cada informe emès per l’arquitecte municipal d’adequació d’habitatges per reagrupament o renovació de targeta de residència: 64,50€. Fins ara no es cobrava res. Aquesta taxa està treta d’altres Ajuntaments similars al nostre. Per consens es modifica el preu a 65€.

OF 29, Abocament d’aigües Municipals, La Sra Blanca Álvarez ens explica que avui dia 25 octubre de 2017 , han tingut una reunió amb els veïns de la Penyora pel tema de revisió del cadastre i neteja de les fosses sèptiques. Fet que resulta deficitari per l’Ajuntament. Segons sembla han estat conformes a la informació donada. El Sr. Francesc Güell demana com es podria arreglar el tema del clavegueram en la urbanització de la Penyora. El Sr. Salvador Rovira respon que és molt difícil, es tracta d’un problema greu , caldria fer allà mateix una depuradora amb el risc que comporta de residu d’aigües contaminants. S’acorda que es faran venir les cisternes pel buidament el mes de novembre.

OF 38, Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliaria. El text és el que ens proposa la Diputació. Aquí s’utilitza com a copagament. La Sra Mireia Navarro ens comenta que en el nostre Municipi ho assumeix tot l’Ajuntament. Aquest punt queda pendent de revisió.

Punt 2. Manifestació de suport a les decisions preses pels Diputats del parlament de Catalunya, els consellers i el president de la Generalitat el dia 10 d’octubre de 2017, en relació al mandat sorgit del Referèndum.

S’aprova per unanimitat.

Punt 3. Rebuig de les accions del Tribunal Constitucional i del Govern de l’Estat Espanyol per dificultar la celebració del Referèndum del dia 1 d’octubre de 2017, i les càrregues i agressions sofertes per les persones que van anar a votar. Aquest punt consideren que es repetició del punt 4 i proposem que es pugui retirar.

Per tant s’aprova per unanimitat la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia.

Punt 4. Aprovació si s’escau, de la Moció de condemna a la violència generada per l’Estat Espanyol contra el poble català el dia 1 d’octubre de 2017, proposada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

S’aprova per unanimitat.

Sense mes assumptes que deliberar, el Sr. Alcalde dóna per acabat el ple.

Print Friendly, PDF & Email