Inversions Pressupostos Resums plens

Resum del ple extraordinari del 31 d’octubre de 2018

Els punts de l’ordre del dia del Ple Extraordinari del dia 31 d’octubre de 2018 són els següents:

Obrir Ordre del dia

PART ÚNICA I RESOLUTIVA:  ASSUMPTES A DELIBERAR

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acte de la rectificació d’errors materials detectats a l’acta de la sessió plenària del dia 19 de setembre de 2018.
 2. Acord de modificació, si s’escau, de les ordenances fiscals reguladores dels tributs Municipals (aprovació provisional).
 3. Aprovar si s’escau, l’operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació de la Penyora, consistent en l’esmena de l’adjudicació de la parcel.la 48, a favor de la Sra. Maria Costa Ramón.
 4. Aprovar si s’escau, l’operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació de la Penyora, consistent en adjudicar la parcel.la 97, en pagament de les obres d’urbanització a la junta de Compensació del Pla Parcial la Penyora.
 5. Aprovar si s’escau, l’increment de retribucions de funcionaris i personal laboral de la plantilla de l’Ajuntament de Castellcir.
 6. Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdits incobrables corresponents a l’exercici 2018 (relació nº 18001).
 7. Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdits incobrables corresponents a l’exercici 2018 (relació nº 18002).
 8. Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdits incobrables corresponents a l’exercici 2018 (relació nº 18003).
 9. Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdits incobrables corresponents a l’exercici 2018 (relació nº 18004).
 10. Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdits incobrables corresponents a l’exercici 2018 (relació nº 18005).
 11. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació i plec de clàusules de les obres corresponents al projecte per a l’arranjament del Camí de Sant Andreu de Castellcir

Obrir Assistents

Assistents:

Sr. Alcalde: Salvador Rovira. Srs. Regidors/es: Eduard Guiteras, Francesc Güell, Antoni Farran, Joaquim Mª Mayol, Mercè Manzano i Sr. Jordi Pina com a secretari.

S’excusa d’assistir-hi: la Sra. Mireia Navarro.

PART ÚNICA I RESOLUTIVA ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació, si s’escau, de l’acte de la rectificació d’errors materials detectats a l’acta de la sessió plenària del dia 19 de setembre de 2018.

El Sr. Güell recorda que aquest punt va ser aprovar amb caràcter urgent i pregunta si aquestes rectificacions suposen un retard a l’entrega de la documentació per part de l’ajuntament.

El Sr. Rovira ens diu que es va fer correctament i que això no suposarà cap retard en el termini de lliurament de documentació, i que, per tant, no suposarà cap retràs per a la presentació del projecte de sol·licitud per a la construcció d’una nova escola a Castellcir. Ara es tracta d’aprovar la rectificació dels errors que hi havia a la documentació que es va presentar per ser aprovada a l’últim ple.

Votació: s’aprova per unanimitat dels assistents.

Punt 2. Acord de modificació, si s’escau, de les ordenances fiscals reguladores dels tributs Municipals ( aprovació provisional).

El Sr. Guiteras diu que caldria explicar les diferents ordenances fiscals ja que alguna s’hauria de treure o fer-ne esmenes.

OF00.- Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos.

El Sr. Güell vol aclarir que en aquesta OF00, a la OF 06 i altres s’interpreta el silenci administratiu com a desestimació després del termini de sis mesos.

Al seu parer això sembla allunyat de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, que regula el silenci administratiu i que es fonamenta, amb caràcter general, en el silenci positiu; és a dir que en cas de silenci administratiu, aquest dona la raó al ciutadà. Les previsions de silenci negatiu, que conté la mateixa llei, són excepcions. Pregunta al Sr. Pina, si es pot considerar que aquests casos estan dintre de les esmentades excepcions.

El Sr. Pina respon que, en aquest cas i els altres, està justificada i concretament aquí, perquè no es poden guanyar per silenci uns beneficis fiscals improcedents. Posa l’exemple d’un permís d’obres, en el cas de ser il·legal. En principi cal acceptar la seva resposta.

OF 03 – Impostos sobre construccions i obres.

El Sr. Güell valora positivament el treball fet pel tècnic municipal per adaptar els coeficients i preus de cada servei, segons cada tipologia d’obra els que recomana el Col·legi d’Arquitectes per a l’any 2018.

OF 04 – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans.

El Sr. Güell demana un aclariment sobre l’apartat 14. El Sr. Pina aclareix que el sentit del redactat no es comprèn si falta la resta del text i queda explicat. Aquestes modificacions són requeriments legals de la Diputació.

OF 05 – Regulació dels preus públics.

A proposta del Sr. Mayol, en l’ús d’espais públics, on es distingeixen les activitats que són lucratives i les que no ho són, es modifiquen els preus de la proposta de resolució perquè les utilitzacions d’espais sol·licitades per a activitats lucratives, siguin el doble del preu de les activitats no lucratives. Concretament es modifiquen els següents preus d’utilització de la Pista o Camp de Futbol i vestidors de la Quintana, que s’apliquen en cada cas segons el temps d’utilització que s’indica:

 • De 72€ a 80€ per utilització fins a 3 hores.
 • De 144€ a 160€ per utilització entre 4 i 8 hores.
 • De 180€ a 200€ per utilització entre 5 i 12 hores.

S’elimina el concepte de lloguer del cobert d’Esplugues i la sala de davant de l’Església, ja que aquest és una espai utilitzat de forma permanent per les cosidores.

En l’apartat sobre el material de préstec, a proposta del Sr. Rovira, s’elimina el préstec de barbacoes i graelles.

A proposta del Sr. Guiteras també es retira la quantitat per retirada de vehicles dels guals, ja que en el nostre municipi no disposem de grua. En cas necessari caldrà fer denúncia als mossos i ja se suposa que els costos de la retirada del vehicle seran a càrrec del propietari.

A proposta del Sr. Güell es comenta el cas de les exposicions de qualsevol tipus, que donen lloc a vendes d’algun dels objectes exposats. Donat que considerem les exposicions com una activitat d’interès per al poble, i son proposades pel propi ajuntament, requerint la presència de l’autor, les considerem un acte no lucratiu.

En cap cas es fa distinció per a sol·licituds presentades per persones que resideixin al poble o persones de fora.

OF 24 – Taxa per documents.

S’accepta la modificació proposada de cobrar 150€ per l’elaboració de cada certificat d’innacessarietat de la llicència de parcel·lació de terreny o finca.

Votació: A la votació s’aproven per unanimitat dels assistents totes les esmenes i canvis presentats a tot el grup de OF presentades..

Punt 3. Aprovar si s’escau, l’operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació de la Penyora, consistent en l’esmena de l’adjudicació de la parcel.la 48, a favor de la senyora MCR.

El Sr. Rovira explica que no es varen registrar les parcel·les en el seu dia i que aquesta modificació la demana la junta de compensació.

Votació: s’aprova per unanimitat dels assistents.

Punt 4. Aprovar si s’escau, l’operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació de la Penyora, consistent en adjudicar la parcel.la 97, en pagament de les obres d’urbanització a la junta de Compensació del Pla Parcial la Penyora.

No hi ha objeccions al text presentat.

Votació: s’aprova per unanimitat dels assistents.

Punt 5. Aprovar si s’escau, l’increment de retribucions de funcionaris i personal laboral de la plantilla de l’Ajuntament de Castellcir.

Tampoc hi ha modificacions al tex presentat que representa un increment dels sous del 1.5% respecte a 2017, des de l’1 de gener de 2018, i d’un 0,25% addicional des de l’1 de juliol  de 2018. A més, un augment del 0,3% de la massa salarial.

Votació: s’aprova per unanimitat dels assistents

Del punt 6 al punt 10. Declaració d’alguns crèdits de l’exercici 2018 com a incobrables.

Es procedeix a l’anàlisi de les diferents relacions, des de la 18001 a la 18005 ambdues incloses, i  s’acorda que es declarin com a incobrables als efectes pertinents, sense perjudici de poder reclamar els imports corresponents en un futur a les persones que correspongui en cada cas.

Votació: Els cinc punts s’aproven per unanimitat dels assistents.

Punt 11. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació i plec de clàusules de les obres corresponents al projecte per a l’arranjament del Camí de Sant Andreu de Castellcir.

S’analitza el model de contractació i el plec de condicions sense objeccions.

El Sr. Güell manifesta que és satisfactori que es tirin endavant algunes de les inversions que estan als Pressupostos 2018 i aquesta n’és una. Es per les inversions, entre elles aquesta i la reforma de Can Salvador per ús com a sala de lectura i treball, que el nostre Grup els va aprovar.

Respecte a la Mesa de contractació, el Sr. Güell diu que a principi de legislatura vam prendre l’acord que en la seva composició hi hauria un membre de cada Grup Municipal. Així s’ha funcionat i pregunta per què es canvia ara i/o en aquest cas.

El Sr. Pina manifesta que la nova llei de contractació estableix que a la mesa de contractació no hi pugui haver més d’un terç de membres electes.

Tampoc la proposta de resolució presentada ho acompleix, donat que n’hi ha dos.

En principi cal acceptar la seva manifestació i cal establir de nou la composició de la mesa de contractació, quedant d’aquesta manera:

 • Sr. Salvador Rovira. Alcalde i president de la Mesa.
 • Sr. Albert Villar com a tècnic municipal i vocal.
 • Sr. Jordi Pina Secretari-Interventor com a vocal.
 • Sra. Imma Franquesa, funcionària de l’Ajuntament com a secretària de la Mesa.

Votació: s’aprova l’expedient de contractació i plec de clàusules de les obres corresponents al projecte per a l’arranjament del Camí de Sant Andreu de Castellcir i nova composició de la Mesa per unanimitat dels assistents.

I sense més temes es dona per acabat el ple en sessió extraordinària.

Print Friendly, PDF & Email