Resums plens

Resum del ple dia 21 de juny 2017

Obrir Ordre del dia

Resum del ple dia 21 de juny 2017.

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

 1. Aprovació si s’escau, de les actes de les sessions anteriors; ordinària del dia 21 d’abril de 2017; extraordinària del dia 19 de maig de 2017 i extraordinària del dia 29 de maig de 2017.
 2. Aprovació si s’escau, de la periodicitat de les sessions plenàries.
 3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la designació dels representants del municipi de Castellcir als òrgans col·legiats supramunicipals.
 4. Aprovació si s’escau, de la modificació de l’acord de modificació dels complements de destinació en els/les treballadors/es del grup C1.
 5. Aprovació de les festes locals per a l’any 2018.
 6. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès amb els ajuntaments de la comarca del Moianès i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès per regular l’assistència tècnica informàtica.
 7. Aprovació, si s’escau, del Dictamen per a l’ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona.
 8. Modificació del règim de retribucions dels càrrecs electes 2015-2019.
 9. Assumptes sobrevinguts.

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ORGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
 2. Informacions de les diferents regidories:
  1. Alcaldia.
  1. Regidoria d’urbanisme, serveis i subministraments.
  1. Regidoria de cultura, comunicació i joventut.
  1. Regidoria de sanitat, ensenyament, serveis socials i territori rural.
 3. Mocions, precs i preguntes.

Obrir Assistents

Assistents: Sr. Alcalde: Salvador Rovira. Srs. /es Regidors/es:  Eduard Guiteras, Mireia Navarro, Francesc Güell,  Antoni Farran, Joaquim M. Mayol, Mercè Manzano.  Sra. Blanca Álvarez com a secretària.

A.PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació si s’escau de les actes de les sessions anteriors; ordinària del dia 21 d’abril de 2017, extraordinària del dia 19 de maig de 2017 i extraordinària del dia 29 de maig de 2017.

La Sra. Mireia Navarro remarca que les actes actuals no són cap resum sinó una transcripció literal i que això suposa molta feina. El Sr. Francesc Güell aclareix que suposa feina però no dóna lloc a malentesos; cal ser concrets i clars en les nostres exposicions. La Sra. Mireia diu que a vegades es fa difícil transcriure perquè parlem tots alhora. El Sr. Salvador Rovira remarca que cal parlar amb més ordre. La Sra. Blanca diu que per ella és molta menys feina si queda transcrit literalment de la que suposava abans, encara que sigui més esforç per a la persona que fa la transcripció.

Els Sr. Eduard Guiteras diu que no està d’acord amb el que ell va dir en la sessió del dia 29 de maig. No s ’identifica amb el que allà ha quedat exposat i demana fer una revisió del que hi ha enregistrat.

S’aproven per unanimitat les actes dels dies 21/04 i 19/05 i queda pendent de revisió la del dia 29 de maig de 2017, tal com demana el regidor Eduard Guiteras.

Punt 2. Aprovació, si s’escau, de la periodicitat de les sessions plenàries.

El Sr. Francesc Güell en nom del grup GIC demana que les sessions plenàries siguin amb una periodicitat mensual, ja que la pràctica demostra que és més eficient.

El govern municipal proposa realitzar-les cada dos mesos el tercer dimecres a les 19:30h.

Votació: 4 vots a favor i tres en contra del GIC.

Punt 3. Aprovació si s’escau, de la modificació de la designació dels representants del municipi de Castellcir, als òrgans col·legiats supramunicipals.

En aquest punt es proposa al ple al Sr. Eduard Guiteras com a representant de l ‘Ajuntament al Consorci Besòs-Tordera.

Votació: 4 vots a favor i 3 en contra del GIC

Després de la votació del punt, el Sr. Joaquim Mayol comenta que el vot en contra dels representants del GIC és pel fet que  entenem que tots els regidors, no només els de l’equip de govern, hauríem de participar com a representants del poble a d’altres organismes. Per tant el vot negatiu, és coherent amb el que ja vam fer anteriorment, i no ho és per temes personals, sinó pel fet que el GIC no  participa en aquestes representacions.

El Sr. Eduard Guiteras proposa que aquest punt es torni a plantejar en el pròxim ple ja que ell està disposat a cedir la seva representació.

Punt 4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’acord de modificació dels complements de destinació en els/les treballadors/es del grup C1.

En quan a aquest punt la Sra. Blanca Álvarez vol remarcar que ja estava aprovat però que al portar les nòmines a la Diputació, no tenien validesa a nivell de retribucions i s’ha fet necessari una nova modificació.

Votació: s’aprova per unanimitat.

Punt 5. Aprovació, de les festes locals per a l’any 2018.

Aquestes festes son: El 17 de gener Sant Antoni i el 30 de novembre Sant Andreu. Votació: s’aprova per unanimitat.

Punt 6. Aprovació , si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès amb els Ajuntaments de la comarca del Moianès i el Consorci per a la promoció dels Municipis del Moianès per regular l’assistència tècnica informàtica.

El Sr. Eduard Guiteras exposa que en el Consell Comarcal del Vallès Oriental, no es donava aquest servei; mentre que al Bages ja existia. Ara des del consell Comarcal del Moianès s’ha demanat adherir-nos a aquest servei informàtic.

Votació: s’aprova per unanimitat.

Punt 7. Aprovació, si s’escau, del Dictamen per a l’ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona.

La Sra. Blanca explica que ja tenim delegades a la Diputació les funcions tributàries i ara s’amplien també a les funcions contemplades en els punts I i II, sobre quotes urbanístiques i contribucions especials. És com un afegit a les competències que ja té. El Sr. Joaquim Mayol pregunta si el que es paga a la DIBA és un percentatge del que es recapta. El Sr. Francesc Güell diu que és sempre en relació al recaptat.

El Sr. Francesc Güell demana si la petició d’aquest servei ha estat iniciativa de l’ajuntament.

La Sra. Blanca diu que ha estat la mateixa Diputació la que n’ha ofert els serveis.

Votació: s’aprova per unanimitat.

Punt 8. Modificació del règim de retribucions dels càrrecs electes 2015-2019.

En aquest punt es proposa la revisió del sou plantejat pel Sr. Alcalde, Salvador Rovira.

Abans de la seva lectura el Sr. Antoni Farran demana que aquest tema sigui tractat en el següent ple ja que no es va tractar en l’acord Municipal signat pels grups ERC i CIU. Segons ell no hi ha raons que justifiquin davant del poble, el perquè d’aquest sou.

El Sr. Salvador Rovira aclareix en primer lloc que les lleis no les ha fetes ell, i que va consultar amb el seu gestor abans de proposar-ho. La seva situació és diferent de la del Sr. Eduard Guiteras, alcalde anterior. A ell se li retira la seva pensió mentre sigui alcalde, i a més cal donar-lo d’alta a la Seguretat Social, amb un sou equivalent a  l‘estipulat segons el percentatge de dedicació i el nombre d’habitants de la població.

La Sra. Blanca diu que la decisió sobre aquest punt, no es pot posposar per al següent ple ja que el nou alcalde està donat d’alta a la Seguretat Social.

El Sr. Eduard Guiteras no està d’acord amb aquesta revisió de sou, diu que no s’havia plantejat abans, i que ara el problema està en què s’ha donat de baixa com a pensionista i que això ho ha d’assumir l’Ajuntament i per aquest concepte no hi ha cap partida contemplada. El Sr. Antoni Farran diu que ho troba molt agosarat, i que altres municipis cobren per ple i l’alcalde rep una retribució més alta per sessió.

El regidor Francesc Güell diu que com a grup municipal GIC nosaltres haguéssim volgut quedar al marge d’aquest tema, ja que ni el passat 29 de maig, ni el juny del 2015, vàrem votar a aquest alcalde.

Però afegeix que tenir ara aquesta discussió demostra, com en moltes altres coses, la manca de planificació, de diàleg i de previsió per part dels dos grups del govern,  ja que han tingut dos anys per parlar-ne. No es pot nomenar un alcalde i després no assumir les conseqüències.

Fer el repartiment de càrrecs que es va fer, tenia i té les seves conseqüències que ara no es volen assumir. Per això i ja que ens toca desencallar una situació que perjudica l‘operativa de l‘ajuntament, hem de valorar que la proposta del Sr. Salvador Rovira, es legal, compleix els límits que es marquen per aquesta posició i l’ajuntament la pot assumir.

No entrem en cap altre consideració, el que convé és que el nou Alcalde es posi a treballar i que ho faci bé. Per tant, s’ha de sentir còmode i que es comprometi a realitzar la seva feina les 30 hores setmanals amb tota la intensitat.

Si no és així nosaltres serem els primers a demanar-li responsabilitats com ho hem fet fins ara.

Proposem fer una modificació dels pressupostos per als mesos que queden del any 2017, i com que lògicament, no estan aprovats els de l’any 2018, ja es tindrà en compte en el seu moment.

Votació: 5 vots a favor, (PDECat i GIC), i 2 en contra (ERC.AM).

Un cop feta la votació, el Sr. Eduard Guiteras diu que si el poble demana explicacions serem els regidors del GIC, que hem votat afirmativament els qui les haurem de donar. Respon el regidor Francesc Güell dient que ho tenim en compte i que no es preocupi, que ho farem.

Punt 9. Assumptes sobrevinguts.

Al començar el ple se’ns fa l’entrega de la documentació de les bases concurs d’un monitor/a de menjador o lleure. L’objecte d’aquestes bases és la provisió de monitor/a en règim laboral temporal i la creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats concretes de caràcter temporal.

La Sra. Mireia Navarro ens informa que el procés de selecció el faran treballadors socials, un representant del Consorci i la directora de l’escola.

Votació: s’aprova per unanimitat.

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ORGANS DE GOVERN

Punt 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

La Sra. Mireia Navarro vol remarcar que en la relació de decrets d’alcaldia que se’ns ha presentat en aquesta sessió hi surten els noms i cognoms dels interessats i/o afectats. Fins ara no havia estat així. També ho remarquen els membres del GIC. La Sra. Blanca diu que ho revisarà i es modificarà per a plens futurs.

Punt 2. Informacions de diferents regidories.

El Sr. Eduard Guiteras com a alcalde fins al  29 de maig, diu que no té res a notificar. El Sr. Salvador ens comenta l’estat de les obres de pavimentació del camí de la Penyora. S’estan acabant les voreres. S’ha de fer l’asfaltat de connexió del camí nou amb l’entrada a la urbanització de la Penyora. A partir d’aquí ja es podrà asfaltar tot el camí. Fan falta encara les senyalitzacions verticals i netejar vegetació que afecta al nou tram. S’ha canviat també el traçat de vianants del primer tram.

El Sr. Francesc Güell, seguint amb el tema d’urbanisme, recorda que cal revisar la Quintana per seguretat, el parc infantil fa uns dies presentava una situació de perill greu.

No hi ha pla de manteniment. Quan s’espatlla una instal·lació demana que es precinti, per tal de avisar i evitar-ne el seu ús provisionalment.

També fa l’observació que  al carrer Pla de la Llosa s’han instal·lat dues pilones perquè no s’aparqui davant d’una casa particular. Suggereix pintar una ratlla d’aparcament al llarg del carrer ja que, tal com estan ara, les pilones constitueixen un perill.

Des de la regidoria de cultura, comunicació i joventut el Sr. Antoni Farran ens comunica que es va fer una trobada de tractors antics. El dia 2 de juny hi va haver una reunió de preparació de les activitats de l ’estiu. El dia 23 de juny hi haurà la revetlla de Sant Joan , començarà a Moià amb l’arribada de la flama. A Castellcir,  es trobaran al CAP i la pujaran amb bicicleta. Al poble es farà la rebuda de la flama i es celebrarà amb coca.

Dia 26 de juny, reunió per preparar l’aplec de Santa Coloma, que es farà el dia 16 de juliol. El dia 7 de juliol es farà un documental amb motiu del dia mundial de gais i lesbianes. Els 21 de juliol s’inicien les nits de música a la fresca a la plaça de l’Era. Del 5 al 19 d’Agost es faran les activitats corresponents a la F esta Major. Els dies principals són del dia 11 al dia 15. S’acaba amb el pas dels correfocs. Dia 19 pedalada nocturna i representació d’una obra de teatre.

Des de la regidoria de sanitat, ensenyament i serveis socials, ens informa la Sra. Mireia Navarro que s’han analitzat de nou les fonts i s’estan esperant les retolacions d’avisos per als camins i fonts. També ens informa que, es va demanar permís per el rodatge d’una seqüència per una pel·lícula, amb Dani Rovira com a protagonista. Demanen figurants, ells porten un grup de nens que necessitaven per jugar un partit de futbol a la Quintana. El dia 7 de juliol es farà el rodatge i s’estrenarà al setembre.

I sense més assumptes a parlar, l’alcalde dóna per acabat el ple.

Print Friendly, PDF & Email