Resums plens

RESUM DEL PLE DIA 19 D’AGOST 2016

Els punts tractats en el ple reunit en sessió extraordinària són els següents:

  1. Adjudicació del contracte del servei de neteja ordinària de diversos edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Castellcir
  2. Recurs de reposició presentat pel Sr. Jose Paco Bastida, en data 27 de juliol de 2016, contra l’acord del ple de l’Ajuntament per a l’aprovació definitiva del compte de liquidació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector la Penyora.
  3. Aprovació modificació del crèdit expedient nº 1/2016Capi Penyora MM
  4. Aprovació inicial del “projecte per a la millora i pavimentació del camí de Santa Coloma fins a la Urbanització de la Penyora” corresponent a les fases 3 i 4.
  5. Aprovació de les festes locals per a l’any 2017.

Assistents:

Alcalde, Eduard Guiteras

Regidor, Salvador Rovira

Regidora, Mireia Navarro

Regidor, Francisco Güell

Regidor, Joaquim M. Mayol

Regidora, Mercedes Manzano

absent:

Regidor, Antoni Farran

Abans de començar, el Sr. alcalde presenta a la nova secretaria, Sra. Blanca Álvarez, que es mostra disposada a ser una ajuda en tots els temes que li concerneixen facilitant l’assessorament jurídic i legal en els casos que sigui convenient.

Punt 1. Adjudicació del servei de neteja

El Ple de l’Ajuntament de Castellcir, en sessió del dia 1 d’abril de 2016, va iniciar l’expedient de contractació del servei de neteja ordinària de diversos edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Castellcir i aprovar-ne el Plec de clàusules, tot convocant la licitació.

La Mesa de contractació en sessió del dia 10 juny 2016 proposa al Ple l’adjudicació del contracte a SERVEIS INDUSTRIALS REUNITS, SAU (SIRSA).

Durant els mesos de juliol i agost els serveis es duen a terme per la Sra. Guillermina Espín.

Es proposa al ple adjudicar el contracte del servei de neteja a (SIRSA) per un import de 71.016,10€. Condicionar aquest acord a l’aportació de garantia definitiva i a l’aportació de la documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Així també com citar al representant d’aquesta empresa per tal de formalitzar el contracte.

Aquest punt queda aprovat per unanimitat.

Punt 2. Recurs de reposició presentat pel Sr. Jose Paco Bastida

En referència a aquest punt, el Sr. Alcalde proposa desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel Sr. Jose Paco Bastida amb data de 27 de juliol 2016 en el qual sol·licita que s’anul·li l’acord del pla de l’Ajuntament adoptat en data 1 juny 2016, pel qual s’aprova definitivament el compte de liquidació del projecte de reparcel·lació del sector la Penyora.

La secretaria Sra. Blanca Álvarez indica que per la seva banda s’informarà de la situació de tot aquest procés iniciat fa temps.  Afirma també, que no afavoreix a ningú que un litigi bloquegi les decisions del consistori i alhora perjudiqui les persones que han de rebre la devolució dels seus pagaments.

Aquest punt és aprovat per unanimitat

Punt 3. Aprovació modificació de crèdit, per l’expedient nº 1/2016

Es proposa aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits, finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres operacions del pressupost vigent.

Se’ns fa entrega de l’expedient 1/2016

El nostre grup manifesta que s’abstindrà d’aquest tema per coherència amb la nostra postura inicial sobre l’elaboració dels pressupostos. Entenem que totes les modificacions al pressupost 2016 que conté, són resultat que els pressupostos inicials, tal com ja vam denunciar, eren incomplets. A més, a les modificacions hi ha conceptes poc clars, com el que inclou “Edifici Esplugues” o “rehabilitació d’edificis”.

Insistim una vegada més, que creiem que no n’hi ha prou fent els pressupostos per capítols, sinó que, per les despeses s’haurien de pensar i explicitar per projectes i aplicacions, per tal de fer un exercici més adaptat a la realitat i a les previsions.

Aquest punt és aprovat per tres vots a favor i tres abstencions. Ens abstenim fent constar que poden haver-hi irregularitats que no s’han analitzat prou, però el nostre ànim no és endarrerir cap tema.

Punt 4. Aprovació inicial del projecte per a la millora i pavimentació del camí de Santa Coloma fins a la urbanització de la Penyora, fases 3 i 4.Cami Penyora a Vegetàlia

Es proposa l’aprovació inicial de l’esmentat projecte que inclouria la renovació de la instal·lació d’aigua potable al llarg d’aquest tram de camí.

En aquest punt els regidors del GIC demanem analitzar les certificacions de l’obra ja realitzada, així com les justificacions dels canvis realitzats segons el projecte aprovat per l’execució de l’obra.

La regidora Sra. Mireia Navarro proposa al ple que es convoqui una reunió amb les persones propietàries afectades per l’execució de l’obra, per tal d’informar a tots del seu traçat i així evitar possibles queixes i problemes.

Aquesta proposta és recolzada pel grup del GIC i s’aprova per unanimitat.

Punt 5, aprovació de les festes locals per a l’any 2017

Es proposen al ple les següents festes locals:

  • Dimarts dia 17 de gener (Sant Antoni)
  • Dijous dia 30 de novembre (Sant Andreu)

Notificar aquest acord als serveis territorials a Barcelona de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Aquest punt s’aprova per unanimitat.

Finalment,

Els regidors del GIC recordem, que al ple de l’1 de juny va quedar aprovat que els plens es registrarien. La secretaria Sra. Blanca Álvarez en pren nota recordant-nos que aquest registre també ha d’estar a disposició pública.

El Sr. alcalde proposa que el pròxim ple sigui el dia 9 de setembre, segon divendres de mes, per poder preparar-se amb més temps.

Print Friendly, PDF & Email