Resums plens

RESUM DEL PLE DEL DIA 9 DE MAIG DE 2018

Aquest ple es va avançar a la data prevista sense previ avís pel tema de la “Sol·licitud d’atorgament de compensació econòmica en relació a la convocatòria d’ajuts per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats electes locals per a l’exercici 2018″,  ja que la data límit de lliurament era l’11 de maig.

L’altre tema era la designació d’un nou representant del municipi de Castellcir al consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.

Poca cosa per un ple que es convoca cada dos mesos

Obrir Ordre del dia

A. PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

 1. Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, ordinària del dia 28 de març de 2018
 2. Sol·licitud d’atorgament de compensació econòmica en relació a la convocatòria d’ajuts per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats electes locals per a l’exercici 2018.
 3. Aprovació, si s’escau, de la designació d’un nou representant del municipi de Castellcir al consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.
 4. Assumptes sobrevinguts.

B.  PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
 2. Informacions de les diferents regidories
 3. Mocions altres precs i preguntes

Obrir Assistents

Assistents: Sr. Alcalde: Salvador Rovira, Srs. Regidors/es: Eduard Guiteras, Mireia Navarro, Antoni Farran, Joaquim Mª Mayol, Mercè Manzano i Sra. Blanca Álvarez com a secretaria.

S’excusen d’assistir: el Sr. Francesc Güell

A.- PART RESOLUTIVA ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació de l’acta del dia 28 de març de 2018

La Sra. Blanca Álvarez ens comenta que en aquesta acta ja estan recollides les aportacions al ple d’una manera resumida que simplifica la seva transcripció i la seva lectura

L’acta queda aprovada per unanimitat

Punt 2. Sol·licitud d’atorgament de compensació econòmica en relació a la convocatòria d’ajuts per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats electes locals per a l’exercici 2018.

La Sra. Blanca Álvarez ens comunica que aquest tema és el motiu pel qual  s’ha hagut d’avançar  la data del ple, ja que la data límit de lliurament és l’11 de maig.

Votació: s’aprova per unanimitat.

Punt 3. Aprovació, si s’escau, de la designació d’un nou representant del municipi de Castellcir al consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.

Segons la proposta presentada per aquest ple es designa al Sr. Francesc Güell com a representat titular de l’Ajuntament al Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès. El Sr. Joaquim Mayol remarca que es va enviar un correu electrònic al Sr. Alcalde i a la Sra. Blanca Álvarez per tal de notificar que el Grup Municipal GIC havia decidit que el representant al Consorci fos el Sr. Joaquim Mayol en lloc  d’en  Francesc Güell. El correu es va enviar amb temps suficient per a poder modificar la proposta de resolució i inclosa al ple.

Segons la Sra. Blanca Álvarez, no ho havia rebut, ni tampoc el Sr. Alcalde que afirmava que ho havia parlat amb el Sr. Francesc Güell i que va acceptar aquesta  delegació. Es repassen els últims correus rebuts de part del Sr. Francesc Güell i es constata que sí que estava inclosa la petició de canvi de titularitat dels representants de l’ajuntament al consorci. La Sra. Blanca Álvarez diu que ja ho modificarà.

Votació: S’aprova per unanimitat.

Punt 4. Cap assumpte sobrevingut.

 B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia

Es demanen aclariments sobre els següents decrets:

49/2018. La Sra. Mireia Navarro demana què  vol dir decret d’incoa ció de l’expedient per a l’aprovació de l’invent ari general de bens. La Sra. Blanca Álvarez diu que és l’inventari general de bens que encara no estava preparat per ser aprovat a l’anterior ple.

51/2018. Aprovació del projecte de construcció d’un hangar com a magatzem. La Sra. Mercè Manzano demana si és el mateix hangar que ja va estar aprovat en un altre ple. El Sr. Salvador Rovira diu que sí, però que l’empresa que havia d’executar el projecte va presentar la seva renúncia i per aquesta raó ara ha estat concedit de nou.

58/2018. La Sra. Mercè Manzano demana què vol dir decret d’innacessarietat de llicència de parcel·lació de la finca la Taiadella. La Sra. Blanca Álvarez explica que a aquest expedient li faltava documentació. Ara ja està tot presentat i per això és retornat l’anterior expedient.

68/2018. El Sr. Joaquim Mayol pregunta què vol dir la denegació de renovació de llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge familiar en “testera”. La Sra. Blanca Álvarez comenta que a aquest propietari li va caducar la llicència d’obres, i no es va poder renovar, sinó que calia demanar-ho de nou. Per tant es va denegar la renovació. En testera significa una sèrie de cases de diferents nivells d’alçada.

75/2018. La Sra. Mercè Manzano demana què vol dir benefici de fons social a un treballador. La Sra. Blanca Álvarez ens recorda que el conveni de l’Ajuntament, estableix que els treballadors gaudeixen d’un benefici de 180 euros cada any per necessitats personals.

77/2018. El Sr Joaquim Mayol pregunta a què es refereix la instal·lació d’un comptador de control de cabdals d’aigua. El Sr Salvador Rovira explica que es va instal·lar quan es van fer les obres de pavimentació del camí de la Penyora i que caldria que consultéssim l’expedient a l’ajuntament per poder conèixer els detalls. És l’expedient 216/2018.

 1. Informacions de les diferents regidories

El Sr. Salvador Rovira demana al ple que es fixi una data termini per a que les entitats puguin sol·licitar les subvencions de 2018. També pregunta si el reglament de subvencions ha estat o no modificat. El Sr. Antoni Farran diu que varen ser els Sr. Francesc Güell i el Sr. Salvador Rovira els que van dir de modificar-lo. La Sra. Blanca Álvarez pregunta si el reglament és el mateix que es va utilitzar l’any passat, i si els criteris de valoració també seran els mateixos. El Sr. Toni Farran diu que si no es fa la proposta de canviar el reglament, és el mateix.

La Sra. Mireia Navarro diu que les puntuacions són  molt difícils de valorar per a tothom. La Sra. Blanca Álvarez diu que cal fixar la data de la reunió i enviar un correu electrònic a les entitats, si es que no es vol canviar el reglament. El Sr. Toni Farran diu que a ell ja li esta bé el reglament actual i que no és partidari de canviar-lo. El Sr Salvador Rovira diu que l’atorgament de les subvencions es farà amb el mateix reglament de l’any passat.

El Sr. Salvador Rovira també ens informa que  es varen fer unes obres al carrer Castell de la Popa, i que els camions varen trencar la vorera. Cal informar al propietari per tal que assumeixi, ell o l’empresa constructora els desperfectes ocasionats.

També ens informa del mal estat del camí de l’Espluga després de les pluges. És un lloc molt concret en què c aldrà fer tasques de reparació i millora del ferm.

El Sr. Eduard Guiteras diu que es procedirà en breu, a iniciar una tasca de realització dels projectes d’asfaltat dels carrers del centre de la població que encara no ho estan. La intenció d’aquestes feines és facilitar la tasca del nou equip de govern que surti de les properes eleccions municipals. També pregunta al Sr. Salvador com està el tema dels llums del carrer Roureda i adjacents, de moment diu, no tenim la resposta del tècnic.

El Sr. Eduard Guiteras també ens informa del bon funcionament del servei de telefonia que es va contractar recentment. El nou servei ha corregit els problemes d’ample de banda que hi havia els primers dies de contractar-lo. Els treballadors de l’ajuntament han pogut mesurar un ample de banda molt proper als 100MHz i estan satisfets de la velocitat de navegació que tenen. La idea que té l’Ajuntament és la d’explicar als veïns que gaudeixen del servei Güifi,  que la mateixa empresa els pot oferir un ample de banda més gran. Aquesta ampliació no seria gratuïta, sinó que suposaria un cost per als usuaris. La mateixa empresa els pot continuar donant el servei de Wifi en les mateixes condicions que el tenen actualment. El Sr. Joaquim Mayol pregunta de qui és propietat la infraestructura d’antenes que hi ha instal·lada. Diu el Sr. Eduard Guiteras que tota aquesta infraestructura és propietat de l’empresa que dón a el servei.

Els Sr. Antoni Farran informa de les activitats que s’han portat a terme:

 • Agronatura, va anar bé.
 • L’aplec de sardanes no gaire, ja que va tenir poca assistència de gent..
 • També s’ha fet el cicle de conferències des de ciutadania activa. Hi varen assistir set persones a la conferència sobre les adopcions. El Sr. Arcadi Puig va parlar sobre civisme, unes 30 persones. El dia 20 d’abril el Sr. Jordi mas va parlar sobre economia, unes 25 persones. El 22 d’abril reunió per preparar les activitats d’estiu, unes 10 persones.

Antoni Farran informa que les properes festes seran: Sant Joan, Aplec de santa Coloma, Nit Jove, Vine a jugar, Festa Major. El Sr Antoni Farran ens diu que l’equip responsable de Vine a Jugar va dimitir l’any passat i que està intentant que la gent de l’AMPA de l’escola se’n pugui cuidar.

Es remarca que l’exposició «Dones de ciència» no ha tingut gaire assistència. Queden també pendents dues conferències sobre la igualtat de gènere i la violència.

La Sra. Mireia Navarro comenta que s’està treballant per deixar clar quines son les titularitats dels camins de la Vall de Marfà. La junta dels ADF i els forestals estan fent un estudi per mirar de fer una variant del camí que passa per davant de la casa de la Roca. Cal acabar de fer l’informe de l’enginyeria.

També diu que la setmana que ve, hi ha una reunió amb els del casal d’estiu (l’empresa Bimbirimboies), per organitzar les activitats. Aquesta reunió està prevista per al dia 18 de maig a les 19:30h. També ens informa que el dia de Sant Jordi es va portat a totes les senyores del poble de més de 65 anys, una rosa. La compra es va fer als nois de l’escola. Per a les senyores de la Residència es va portar un ram de roses.

El Sr. Eduard Guiteras remarca que va estar molt bé el concert de presentació del nou repertori que el grup de Gospel  va fer a la Residència, va ser molt emotiu.

 1. Mocions

M1. Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària.

El Sr. Joaquim Mayol, en nom del grup parlamentari del GIC, exposa que, davant d’aquesta moció ens abstindrem de votar ja que no estem d’acord amb un model d’atenció sanitària sense matisos. Entenem que la salut és un dret per a tothom , siguin legalitzats o no en el nostre país. El que no entenem és que no hi hagi una normativa que eviti el fet que algunes persones abusin del model i se n’aprofitin. Pensem que això repercuteix negativament en la qualitat de l’atenció sanitària de tots els ciutadans del nostre país. La Sra. Mercè Manzano explica casos concrets viscuts per ella, on algunes persones de fora han abusat d’aquest servei, tot ocasionant increments de costos importants al model sanitari.

Votació: 4 a favor i 2 abstencions

M2. Moció per reduir les ràtios de les aules catalanes.

El Sr. Joaquim Mayol, en nom del GIC, exposa que el nostre grup està d’acord amb un model universal d’educació i que aquest hauria de tenir les ràtios per aula més baixes possible. També diu que no tenim elements de judici suficients com per afirmar que les ràtios que proposa la moció siguin raonables i que la infraestructura actual del model educatiu català sigui suficient per donar-li cabuda. La Sra. Blanca Álvarez pregunta si sabem qui a presentat aquestes Mocions al ple. Inicialment sembla que ningú. Però finalment el Sr. Salvador Rovira recorda que les mocions les van rebre les funcionàries de l’ajuntament i que elles li varen preguntar si es podien incloure al ple i ell va dir que sí.

Votació: 4 a favor i 2 abstencions.

4.- Precs i preguntes

El Sr. Joaquim Mayol pregunta perquè no s’han inclòs al ple dues mocions presentades pel Grup municipal GIC, i entrades pel registre de l’Ajuntament el divendres 4 de maig de 2018.

La primera Moció presentada pel GIC era la següent:

“Des de l’inici d’aquesta legislatura hem insistit en la importància de disposar d’un calendari de plens, que ens permeti a tots, planificar les nostres agendes i encabir les diverses activitats que cadascú gestiona. Som conscients que el dia a dia fa aparèixer necessitats i urgències que no sempre és possible encaixar en aquesta planificació general. És per això que entenem que algunes vegades apareguin circumstàncies que cal gestionar com a excepcions i que poden obligar excepcionalment a fer canvis o ajustos en la planificació inicialment establerta. El que no ens sembla de rebut és que aquestes situacions que haurien de ser excepcionals es converteixin en la norma habitual. Per tot això proposem la següent:

Tancar d’aquí al final de la legislatura (Abril de 2019), el calendari previst de plens ordinaris i gestionar aquest calendari amb els següents criteris:

 • Fixar les dates dels plens ordinaris amb la periodicitat que l’equip de govern estimi més convenient (pot ser tal com es fa ara cada dos mesos).
 • Establir un dia de la setmana/mes per a celebrar els plens (pot ser tal com es fa ara l’últim dimecres del mes que toca ple).
 • A la finalització de cada ple ordinari, l’alcalde confirmarà la data de celebració del proper ple ordinari i podrà canviar-la si creu que existeix necessitat de fer-ho. Si no es diu res la data fixada inicialment al calendari quedarà com a data definitiva per a la celebració d’aquell ple.
 • Per a qualsevol urgència que hi hagi i que requereixi de la celebració d’un ple fora del calendari de plens ordinaris, caldrà convocar-la com a ple extraordinari.

El Sr. Salvador Rovira justifica l’avançament d’aquest ple perquè la resolució del punt 2n. de l’ordre del dia tenia data màxima de lliurament el dia 11/05. El Sr. Eduard Guiteras diu que seria absurd convocar un ple extraordinari i la setmana vivent fer-ne  un altre d’ordinari.

Votació: 2 vots a favor , 4 en contra.

La segona Moció presentada pel GIC:

Proposem que s’organitzin els debats dels plens de la següent manera:

“Per tal d’organitzar millor i ordenar els debats als plens de l’ajuntament de Castellcir, així com també per tal de clarificar i fer més entenedor el resultat de l’enregistrament sonor que es fa de cada ple, i que després s’utilitza per a configurar l’acta de cada ple, proposem que s’organitzin els debats dels plens de la següent manera:

 • Una persona cal que s’encarregui de moderar el debat i donar la paraula ordenadament a cada assistent. Aquest rol normalment el fa l’alcalde.
 • Els assistents únicament podrem prendre la paraula quan el moderador ens indiqui que tenim la paraula.
 • Per a cada tema inclòs a l’ordre del dia dels plens, el moderador obre un torn de paraula entre els grups municipals. Cada grup indicarà quin dels seus regidors parlarà en nom de tots per exposar la postura del seu grup.
 • Quan algun dels regidors vulgui respondre a alguna intervenció li haurà de demanar la paraula al moderador per tal de poder respondre un cop el regidor que estava parlant hagi acabat.
 • Finalitzades les exposicions es procedirà a votar el punt debatut i es passarà al següent punt de l’ordre del dia.
 • Quan el tema ho requereixi o a petició d’un regidor concret, es podrà demanar que un tema determinat pugui ser exposat per més d’un regidor de cada grup.”

Votació: 2 vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció.

Sense més assumptes a parlar el Sr. alcalde dóna  per finalitzat el ple a les 20:45h.

Print Friendly, PDF & Email