Resums plens Temes socials

Resum del ple del dia 30 de gener de 2019

Els punts de l’ordre del dia del ple en sessió ordinària són els següents:

Obrir Ordre del dia

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

 1. Aprovació si s‘escau, de l‘acta de la sessió anterior, ordinària del dia 21 de novembre de 2018.
 2. Aprovació si s‘escau, de la xifra oficial de població de Castellcir en data 1 de gener de 2018.
 3. Aprovació si s‘escau, de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castellcir per activitats culturals, esportives i de col·laboració social per als anys 2016, 2017, 2018 i 2019.
 4. Proposta d’acord d’aprovació de la regularització de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Castellcir, d’acord amb el Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
 5. Assumptes sobrevinguts.

B. PART DE CONTROL  I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS  DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
 2. Informacions de les diferents regidories.
 3. Mocions, altres, precs i preguntes.

Obrir Assistents

Assistents:

Assistents: Sr. Alcalde: Salvador Rovira. Srs. Regidors/es: Eduard Guiteras, Francesc Güell, Antoni Farran, Joaquim Mª Mayol, Mireia Navarro, Mercè Manzano i Sr. Jordi Pino com a secretari.

A. PART RESOLUTIVA ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació de l’acta del dia 21 de novembre de 2018.

Respecte a aquesta acta el Sr Francesc Güell recorda que el grup municipal GIC va realitzar tres preguntes, una d’elles que no consta en aquesta acta.

És la següent: “¿Com a grups Municipals actuals, que esteu dintre d’unes organitzacions polítiques concretes, estaríeu d’acord a iniciar converses amb la finalitat d’arribar a formar una llista conjunta o unitària”?

Demanem,  per tant, que consti en l’acta.

El Sr Joaquim Mayol remarca que l’activitat del cinema que es porta a terme durant els mesos d’hivern, tampoc consta en acta.

La Sra. Mercè Manzano, remarca que a l’enumerar les activitats del mes de desembre i de gener no es contempla la cantada de nadales de després de la missa del gall a la plaça del poble, compartint torrons i cava

Votació; 6 a favor amb les rectificacions esmentades i una abstenció per manca d’assistència al ple

Punt 2. Aprovació, si s‘escau,  de la xifra oficial de població de Castellcir en data 1 de gener de 2018.

Votació:  S’aprova, per unanimitat, la xifra presentada que és de 728 habitants, al 1 de gener del 2018

Nit de Reis a la plaça

Punt 3.  Aprovació, si s‘escau, de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castellcir.

El Sr. Francesc Güell remarca al respecte ,que donat que aquest reglament es va fer per la legislatura dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019, ara no s’hauria de modificar. Seria millor passar a una assignació directa, perquè les activitats i situacions de les entitats són diferents i no competeixen.

El Sr. Farran, no obstant, proposa que fem transacció amb el text proposat.

La Sra. Mireia Navarro demana que si han de ser del poble mes del 50% dels components d’una entitat. El Sr. Antoni Farran aclareix que només es demana que siguin entitats constituïdes.

El Sr. Joaquim Mayol pegunta quan s’ha fet la consulta pública que senyala el text.

El Sr. Jordi Pino diu que abans de modificar el text es fa consulta pública a la web.

El Sr. Jordi Pino diu que hi ha Ajuntaments que accepten que siguin entitats i d’altres que siguin persones físiques. No es qüestió de legalitat.

El Sr. Toni Farran explica la dificultat del treball de coordinació si les persones no assisteixen a les reunions quan son convocades , tot i que es fa informació amb el temps necessari.

El Sr. Eduard Guiteras diu que es podria votar per separat els dos punts modificats. La Sra. Mercè Manzano vol aclarir que per a ella no es tracta de votar per separat sinó que es manifesta en contra del canvi de normativa de les subvencions en aquest moment de la legislatura, tenint en compta que els canvis ja es van demanar anteriorment sense resposta.

Votació: En el punt 7: 

s’aprova per 6 vots a favor i un en contra.

En el punt 10:

s’aprova per 4 vots a favor, 3 en contra

Punt 4. Proposta d’acord d’aprovació de la regularització de les retribucions del personal al servei de l‘Ajuntament de Castellcir (tant personal laboral com funcionaris). Per a tots ells, es proposa:

 • Un increment del 2,25% respecte el 31/12/2018, amb efecte a partir de l‘1/1/2019.
 • Un increment addicional del 0,25%, condicionat a l’existència de superàvit al pressupost de l’ajuntament de l’exercici del 2018 i sense necessitat d’un nou acord del ple.

Votació: s’aprova per unanimitat

Cap assumpte sobrevingut.

B. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

1. Donar compte dels decrets d’alcaldia. Es demanen aclariments sobre els següents números:

 • 242/2018. Despeses per concepte de cofinançament a favor del Consorci del Moianès. El Sr. Joaquim Mayol demana a què correspon aquest concepte. El Sr. Jordi Pino diu que és pel fet de ser-ne membre.
 • 259/2018. Allà on diu: decret d’aprovació del cost, ha de dir: “ decret  d’aprovació del pagament.
 • 263/2018. Decret d’aprovació de contracte menor de serveis per dur a terme el projecte de transformació organitzativa de l’Ajuntament de Castellcir. El Sr. Joaquim Mayol demana què vol dir aquest punt. El Sr. Jordi Pino informa que es tracta d’una organització de llocs de treball. L’Ajuntament ha de fixar unes  funcions a complir i a partir d’aquí s’escullen les persones. S’ha contactat amb el Sr. Carlos Rubio, advocat, per fer un estudi sobre els llocs de treball existents. El Sr. Francesc Güell demana que aquest assumpte el voldria parlar amb el Sr. Salvador Rovira per tal d’exposar l‘opinió com a grup municipal al respecte.
 • 3/2019. Decret de cessió gratuïta de l’ús del casal a un grup de pares i mares per exercir-hi activitats diverses. El Sr. Joaquim Mayol pregunta amb quin criteri es fa aquest ús. El Sr. Antoni Farran diu que en el mes d’octubre un grup de pares i mares van demanar el casal per fer activitats. Es van inscriure a l‘Ajuntament i van presentar 60 signatures. No té res a veure amb l’Ampa. És una activitat auto-gestionada per ells. Van fer la sol·licitud d’ús d’espai i va ser llavors quan es va veure que, si es tractava d’activitats amb nens, calien altres requisits.

El Sr. Jordi Pino aclareix que hi havia un tema de danys personals i s’ha redactat un document al respecte. També es va demanar a la companyia asseguradora informació per si en algun moment hi havia danys personals subsidiaris. No es va considerar, diu el Sr. Salvador Rovira, anomenar a algú com a responsable i remarca que ha d’estar obert a tothom. El Sr. Antoni Farran diu que si en un moment donat l’Ajuntament necessita el local en aquesta franja horària, tindrà preferència d’ús l’Ajuntament.

 • 7/2019. Decret de concessió de targeta d’armes. La Sra. Mireia Navarro pregunta si l’Ajuntament pot donar aquesta classe de permisos. El Sr. Jordi Pino diu que es va telefonar a la Guardia Civil i que s’ha actuat conforme a la llei. El Sr. Salvador Rovira diu que el permís que s’ha lliurat és per a una carabina d’aire comprimit.

2. Informacions de les diferents regidories.

23 de gener 2019
 1. Alcaldia: el Sr. Salvador Rovira parla de la preocupació pels robatoris que s’han efectuat al nostre Municipi en els últims dies i a ple dia. Constata que l’Ajuntament tarda molt en rebre la notificació del robatori ja que s’avisa directament als Mossos. Es va contactar amb ells per tal de veure què es pot fer al respecte.

També informa que, si es presenta un projecte social, la Caixa donaria una ajuda, segons informació del director de la Caixa a Castellterçol.

Un altre tema és l’assumpte pous. Degut als últims fets de la mort del nen caigut en un pou d’aigua a la província de Màlaga, s’ha reobert la preocupació per legalitzar i condicionar els existents en el nostre terme municipal. S’ha contactat amb l’ACA ja que hi ha gent que tenen pous sense permís. Informa que no hi ha control sobre això. També tenim poues de gel que tenen una obertura per a la ventilació a la seva cúpula. Aquestes finestres poden ser un perill, caldria posar-hi reixes. Les poues estan totes registrades i és responsabilitat dels seus propietaris garantir-ne la seva conservació i seguretat.

El Sr. Salvador Rovira també informa que s’han canviat els contenidors del costat del casal, traslladant-los a l’altre costat del Casal, i condicionant l’espai que els envolta.

 • Regidoria d’urbanisme: cap informació
 • Regidoria de cultura: el Sr. Antoni Farran informa que al Tió hi va haver poc públic. En canvi l’assistència als reis va ser més nombrosa que l’any anterior. També diu que es va fer el dinar de Sant Antoni al casal i anuncia que a la sala Sant Jordi es fa l’exposició de fotografia de Lilium, associació de Manresa. El 2 de febrer hi haurà la presentació del llibre escrit per la Sra.Eva Escalera.
 • Regidoria de sanitat: la Sra. Mireia Navarro informa que ara havien de començar tres  nens a la llar d’infants i per aquest motiu s’ha ampliat l’horari de la monitora de menjador. També s’ha comprat una cuineta per jugar. Es faran millores del pati exterior. També anuncia que ha tancat el servei de recollida d’aliments que feia Càritas de Castellterçol. Per aquest motiu, aquest any no s’ha fet ni la recollida de joguets ni d’aliments durant el Nadal. En lloc de donar aliments, s’ajuda a les famílies econòmicament.

3. Mocions i altres precs i preguntes. No n’hi ha.


Sense més assumptes a parlar, el Sr. Alcalde dona per finalitzat el ple.

Print Friendly, PDF & Email