General Resums plens Temes ambientals Territori i Urbanisme

RESUM DEL PLE DEL DIA 28 DE MARÇ 2018

Bàsicament, aquest ple va estar marcat per la repetició de la proposta de l’equip de govern sobre les tarifes de l’aigua i modificació de la taxa, aprovació de les festes locals 2019 i l’aprovació provisional del Document Únic de Protecció Civil Municipal ( DUPROCRIM) entre altres temes.

Un assumpte sobrevingut sobre la nova escola i 5 mocions de tipus general 3 d’elles com assumptes sobrevinguts i 2 al ordre del dia.

A la part de control i fiscalització del govern, el grup GIC va formular 1 comentari per aclarir la posició del GIC al tema del aigua.

Obrir Ordre del dia

A.- PART RESOLUTIVA ASSUMPTES A DELIBERAR.

 1. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior ordinària del dia 26 de gener de 2018.
 2. Aprovació de les festes locals per l’any 2019
 3. Proposta d’acord per a l’aprovació inicial de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament de Castellcir.
 4. Acord pel retorn de la garantia definitiva obres del projecte per a la millora i pavimentació del camí de Sant Coloma fins a la urbanització La Penyora fases 1 i 2.
 5. Proposta d’acord d’aprovació estudi de les tarifes de l’aigua i modificació de l’ordenança fiscal nº 9 « taxa subministrament d’aigua».
 6. Sobre aprovació provisional del Document Únic de Protecció Civil Municipal ( DUPROCRIM)
 7. Assumptes sobrevinguts

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
 2. Informacions de les diferents regidories
 3. Mocions, precs i preguntes.

Obrir Assistents

Assistents: Sr. Alcalde Salvador Rovira, Srs. Regidors/es: Eduard Guiteras, Mireia Navarro, Francesc Güell, Antoni Farran, Joaquim Mª Mayol, Mercè Manzano, Sra. Blanca Álvarez com a secretària.

A.- PART RESOLUTIVA ASSUMPTES A DELIBERAR.

 1. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior ordinària del dia 26 de gener de 2018.

El Sr. Francesc Güell constata que no queda contemplat el que va dir la Sra. Mireia Navarro sobre la representació del nostre municipi al Consorci del Moianès. Cal aclarir si en la Comissió del Consorci del Moianès hi han dos representants, que serien el Sr. Antoni Farran

i la Sra. Mireia Navarro, que va presentar la seva renúncia com a tal en l’anterior ple. Quedaria doncs una representació per anomenar.

El Sr. Francesc Güell pregunta sobre el tema de la documentació anterior del tema ‘nova escola’. No hem tingut cap resposta sobre la seva possible desaparició. El Sr. Eduard Guiteras diu que rectifica , que sí que han sortit els documents que no es trobaven. El Sr. Joaquim Mayol vol aclarir que aquesta qüestió va sortir per l’afirmació que no hi havia documentació i que calia començar tot de nou. El Sr. Eduard Guiteras diu que ho lamenta, però la documentació existia i s’ha trobat.

L’acta queda aprovada per unanimitat.

Abans de continuar el Sr. Salvador Rovira diu que, perquè les actes siguin més curtes i amb menys treball, hem de ser més concrets en les nostres intervencions al ple.

El Sr. Francesc Güell diu que millor fer torns de paraules, per grups municipals. El Sr. Eduard Guiteres diu que millor que no s’hagi de transcriure tot, com es fa actualment. La Sra. Mireia Navarro diu que aniria millor que la Sra. Blanca Álvarez fes el resum del ple i que en cas de dubte, s’escoltés per comprovar. La Sra. Blanca diu que ja ho feia i que hi havia problemes a l’hora de l’aprovació del ple

2.  Aprovació de les festes locals per l’any 2019

Dijous dia 17 de gener S. Antoni i divendres dia 16 d’agost.

El Sr. Salvador Rovira vol aclarir que el 16 d’agost es a canvi del dia 30 de novembre que es S. Andreu i que al 2019 cau en festiu. El Sr. Antoni Farran diu que ell no vota perquè no té clar si es poden preveure els festius o la seva presència per aquelles dates.

Votació: 6 vots a favor i una abstenció.

3.  Proposta d’acord per a l’aprovació inicial de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament de Castellcir.

La Sra. Blanca Álvarez diu que fa temps que hi ha un inventari fet i caldria aprovar-lo i publicar-ho.  La Sra. Mireia Navarro diu que aquest inventari conté uns elements que consten com a propietat de l’Ajuntament i que no està verificat si en realitat ho són. Com per exemple els estudis de les titularitats dels camins. Ja està demanat a la Diputació l’estudi de titularitat dels camins per a la seva comprovació. El Sr. Eduard Guiteras diu que es pot demanar a l’empresa que va fer aquesta documentació. La Sra. Mireia Navarro diu que es un tema complicat ja que el propietari ens podria denunciar davant de possibles errors. El Sr. Joaquim Mayol diu que li sembla poc seriós, si encara no està fet aquest estudi que es pugui incloure en el ple. La Sra. Blanca Álvarez diu que l’inventari són tots els bens i que no ho podem separar dels camins.

Aquest punt queda pendent de votació.

4.  Acord pel retorn de la garantia definitiva obres del projecte per a la millora i pavimentació del camí de Sant Coloma fins la urbanització La Penyora fases 1 i 2.

El Sr. Francesc Güell demana l’aclariment de l’ample del camí a les fases 3 i 4. L’informe del responsable Sr. Jou que se’ns va presentar justifica un ample mínim de fins a 7 m. I en un punt concret arriba fins a 6,50, sense que, al nostre entendre, s’hagi explicat el motiu. El Sr Eduard Guiteras diu que es va fer així per tal de no expropiar ningú.

Votació: S’aprova per unanimitat, fent esmena el GIC que el punt anterior s’haurà d’aclarir per la fase 3 i 4.

5.  Proposta d’acord d’aprovació estudi de les tarifes de l’aigua i modificació de l’ordenança fiscal nº 9 « taxa subministrament d’aigua».

El Sr. Eduard Guiteras diu que no li queda clar el temes de les fuites domèstiques, vol aclarir si cal pagar el mateix quan es tracta d’una fuita i ja se n’ha produït una anteriorment, ja que es dona a entendre que en una segona fuita es pagaria l’import sencer. La Sra. Blanca Álvarez diu que no està clar del tot. Pendent d’aclarir.

Votació: 4 vots a favor i 3 abstencions del GIC

6.  Aprovació provisional del Document Únic de Protecció Civil Municipal ( DUPROCRIM)

El Sr. Salvador Rovira diu que aquest document ha sigut possible gracies al  treball de la Sra. Mireia Navarro, i que som el primer poble del Moianès que el té, reconeixement que també remarca el Sr. Joaquim Mayol, qui també demana si es possible tenir el calendari de les formacions que s’aniran impartint i que cal tenir en compte que estarien obertes a tots els regidors. La Sra. Mireia Navarro diu que ja estan marcades les dates però que per publicar-les primer vol preguntar si hi ha alguna modificació, ja que s’ha d’homologar. La primera es realitzarà el dia 26 d’abril.

S’aprova per unanimitat

7.  Assumptes sobrevinguts

Es presenten al ple 4 assumptes sobrevinguts:

 • Nova escola. Aprovació provisional de la modificació puntual del pla d’Ordenació Urbanística Municipal per al canvi de qualificacions urbanístiques d’equipament esportiu i docent. En primer lloc es procedeix a la votació de l’entrada de d’urgència amb 7 vots a favor. La Sra. Blanca Álvarez ens remarca la necessitat d’aprovació ja que cal enviar-ho a Urbanisme, aquesta comissió es reuneix a l’abril i després passa a la Comissió general per aprovar finalment per la Conselleria, per tant, el termini de resolució es llarg. Després d’Urbanisme cal fer els passos per Ensenyament. El Sr. Eduard Guiteras diu que no es va tirar endavant abans per culpa del Departament d’Urbanisme. S’aprova per unanimitat.
 • Moció de suport a Proactiva Open Arms. S’aprova per unanimitat la urgència i l’assumpte.
 • Model de moció Municipal de suport i per a la protecció dels defensors dels drets humans a Colòmbia. S’aprova per unanimitat la urgència i l’assumpte.
 • Moció per a l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat Espanyol. S’aprova per unanimitat la urgència i l’assumpte.

B.-  PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1.  Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Es demanen aclariments sobre els diferents decrets:

27/2018. Decret de contracció menor pel muntatge d’una nau destinada a magatzem amb l’empresa Serveis Industrials Servycat. El S. Salvador Rovira ens comunica que en data d’avui aquesta empresa ha notificat la seva renúncia a realitzar l’obra, justificant que el seu negoci té una nova orientació. Es llegeix el full de cessió de la realització i ara cal contactar amb la segona empresa que es va presentar. El Sr. Salvador Rovira remarca que no s’havia avançat cap pagament.

28/2018. Decret de contracció menor per la compra de dos desfibril·ladors amb l’empresa Espais Cardioprotegits Catalunya. La Sra. Mercè Manzano pregunta a quin lloc estan ubicats. La Sra. Mireia Navarro ens informa que estan a la Quintana i al Casal.

43/2018. Decret de concessió de dia persona fraccionat a treballadora. El Sr. Francesc Güell demana aclariment, ja que el redactat no és clar. El Sr. Salvador Rovira ens informa que es tracta del fraccionament de l’horari de treball d’una treballadora.

2.  Informacions de les diferents regidories

El Sr. Salvador Rovira ens informa que va parlar amb l’alcalde de Gallifa sobre la línia de banda ample. La Diputació també farà un estudi. A Granera i a Gallifa sembla que es inviable per les poques garanties que el senyal arribi en condicions. Sempre es tracte de senyal procedent d’un emissor i d’un possible cablejat per al poble per connexions privades i/o professionals. El Sr. Eduard Guiteras diu que, en el cas del contracte amb l’ajuntament, si l’empresa es va comprometre a donar un servei de 15 mb, s’ha de demanar que compleixin. El Sr. Joaquim Mayol pregunta quins són els següents passos i si aquesta empresa podrà actuar també per a particulars. El Sr. Eduard Guiteras diu que es va explicar en el ple anterior. No es crearà una xarxa nova si es pot utilitzar el cablejat d’empreses existents. Volem demanar la possibilitat de provar aquest sistema amb els qui ja tenen concertat el “Guifi” de l’Ajuntament.

El Sr. Francesc Güell ens parla del problema del cablejat aeri que si no es permet, s’afavoreix a Telefònica que ja el té.

El Sr. Antoni Farran ens diu que es van organitzar dos tallers a través de Ciutadania Activa, però que no hi van haver inscrits. Les classes d’anglès poden continuar fins al mes de juny. Durant el mes de març es van organitzar unes xerrades col·loqui, el dia 11 de març va venir una dietista hi varen assistir unes 15 persones. També es va parlar sobre la violència de gènere. El dia 23 de març el Sr. Joan Colom va parlar sobre les drogodependències .

El Sr. Antoni Farran també ens va informar de la fira Agronatura i l’aplec de sardanes, el concert d’Esplugues i la caminada de les herbes remeieres. Altres xerrades que queden pendents:

 • dia 13 abril la Sra. Agnès Rusiñol del Departament d’Acollida i Adopció de la Generalitat.
 • Dia 21 el Sr. Arcadi Puig
 • dia 28 el Sr. Jordi Mas que parlarà d’economia.

També proposa el regidor Antoni Farran iniciar el tema de les subvencions a les entitats.

El Sr. Joaquim Mayol parla de les subvencions que no s’han pogut acreditar.

La Sra. Mireia Navarro diu que varen ser les cosidores que l’any passat no varen rebre res, ja que no tenen número de compte ni guarden les factures.

El Sr. Francesc Güell demana com ha anat la reunió que s’ha fet en data del d’avui sobre les subvencions.

La Sra. Blanca Álvarez diu que cada vegada hi ha més requeriments i que no es pot donar cap subvenció si no és a entitats. En realitat, la llei no diu que no es poden donar a persones físiques, però això suposa fer-se càrrec de l’ingrés personalment i de la seva repercussió a l’IRPF.

Els Sr. Eduard Guiteras diu que sobre el tema de la recollida selectiva de les deixalles es va fer una campanya de conscienciació passant informació per les cases i donant materials per facilitat la recollida selectiva.

3.  Mocions, precs i preguntes.

M1. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística. S’aprova per unanimitat.

M2. Moció sobre les pensions tramesa pel Consell de la Gent gran de Catalunya. S’aprova per unanimitat.

Precs i preguntes

El Sr. Francesc Güell vol explicar els motius de l’abstenció en el punt 5 respecte al tema de l’aigua. Insisteix en el tema de l’assessorament per negociar amb Sorea i altres companyies. Vol recomanar que almenys es contacti i es demani informació a associacions i aliances entre municipis que existeixen i s’han desenvolupat, com ara AMAP , Associació Municipal Aigua Publica, Aigua es Vida i el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), aquest és un ens públic de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle de l’aigua a través de les seves empreses municipals, serveis municipals i dels instruments públics del consorci (GIACSA).

Sense més assumptes a destacar el Sr. alcalde dóna per acabat el ple.

Print Friendly, PDF & Email