General Resums plens

RESUM DEL PLE DEL DIA 27 DE SETEMBRE 2017

Obrir Ordre del dia

A.- PART RESOLUTIVA ASSUMPTES A DELIBERAR

 1. Aprovació si s’escau, de les actes de les sessions anteriors; extraordinària del dia 29 de maig de 2017, ordinària del dia 21 de juny de 2017 i extraordinària del dia 19 de juliol de 2017.
 2. Aprovació de l’expedient nº 4, sobre el reconeixement extrajudicial de crèdit
 3. Aprovació de la modificació pressupostaria sobre l’expedient nº 5 de suplement de crèdit.
 4. Aprovació del compte general corresponent al exercici 2016
 5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellcir i el Consell Comarcal del Moianès en matèria de disponibilitat de l’ús d’un bé immoble.
 6. Aprovació de la Certificació d’obra per l’actuació de millora i pavimentació del camí de santa Coloma fins a la urbanització La Penyora, fases 3i4.
 7. Aprovació del nomenament del Jutge de Pau Titulat i Substitut.
 8. Aprovació de l’increment en un 1% dels imports retributius en concepte de complement específic del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Castellcir
 9. Aprovació, si s’escau, de l’acord de modificació del Dictamen per a l’ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona.
 10. Propostes del Grup Municipal GIC:
  1. Determinar prioritats i accions de la llista actuacions proposades pel GIC
  1. Iniciar la elaboració i negociació dels pressupostos 2018 en base a l ’anterior i possible elaboració d’un pla d’actuació municipal.
 11. Assumptes sobrevinguts

B.-PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ORGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
 2. Informacions de les diferents regidories:
 1. Alcaldia
 2. Regidoria d’urbanisme, serveis i subministraments
 3. Regidoria de cultura, comunicació i joventut
 4. Regidoria de sanitat, ensenyament, serveis socials i territori rural
 5. Preguntes del Grup municipal GIC
  1. Irregularitats al ample de via en alguns punts del asfaltat i millora del camí de la Penyora. Fases 3 i 4.
  1. Concessió de subvencions a entitats 2017.
 6. Mocions i altres precs i preguntes.

Obrir Assistents

Assistents: Sr. Alcalde:  Salvador Rovira, Sres. Regidores i Regidors: Antoni Farran, Francesc Güell, Eduard Guiteras, Mercè Manzano, Joaquim M. Mayol, Mireia Navarro,  i Sra. Blanca Álvarez com a secretaria.

La Sra. Blanca Álvarez, abans de començar el ple, comenta dues qüestions:

 • Renovació del contracte amb LOCALRED, contracte centralitzat que opera a través d’aquest organisme per als Ajuntaments, tant per les línies fixes com per la xarxa mòbil.
 • Des del Consell Comarcal es torna a demanar les fites de l‘anomenat Pla de Marfà, ja va estar informat en el seu moment en el consell d’alcaldes.

A.- PART RESOLUTIVA : ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació si s’escau, de les actes de les sessions anteriors; extraordinària del dia 29 de maig de 2017; ordinària del dia 21 de juny de 2017 extraordinària del dia 19 de juliol de 2017.

El Sr. Joaquim Mayol remarca que en l’acte del 19 de juliol , l’ordre del dia no és correcte, equival al del mes de juny. El Sr. Francesc Güell diu que suprimiria el diàleg del mòbil del Sr. alcalde i altres petites exclamacions.

Votació: S’aprova per unanimitat pendent de correccions.

Punt 2 i 3. Aprovació de l’expedient nº4 sobre de reconeixement extrajudicial de crèdit i Aprovació de la modificació pressupostaria sobre l’expedient nº5 de suplement de crèdit.

La Sra. Blanca Álvarez manifesta que aquets dos punts van units pel mateix tema. En un votem el reconeixement i a l’altre la modificació pressupostaria .

Votació: Punts 2 i 3 aprovats per unanimitat

Punt 4. Aprovació del compte general corresponent a l‘exercici 2016

El Sr. Francesc Güell pregunta si aquesta aprovació ha de tornar a passar pel ple, la Sra. Blanca Álvarez diu que sí perquè ha de passar per la sindicatura de comptes.

Votació: s’aprova per unanimitat.

Punt 5. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellcir i el Consell Comarcal del Moianès en matèria de disponibilitat de l’ús d’un bé immoble.

És el conveni per la realització d’unes obres del Consell Comarcal, les quals una part en pot disposar l’Ajuntament de Castellcir. El Sr. Salvador Rovira diu que són uns 2.000 € que es faran servir per a millores de la Quintana. El Sr. Eduard diu que es va parlar en el seu moment de la casa de Can Salvador que està a mig fer i adherida a l’Ajuntament. El Sr. Salvador Rovira diu que al ser una quantitat petita els beneficis no es notarien i que millor fer petites reformes a la Quintana. El Sr, Francesc Güell pregunta en què s’utilitzarà, perquè com a bens immobles s’entén que són edificis.  Finalment, s’accepta enderrocar una paret que està en mal estat i que dificulta la visibilitat al camp. El Sr. Eduard Guiteras diu que abans de portar-ho al ple s’hauria de haver parlat. El Sr. Salvador  Rovira diu que a l’escola hi varen haver goteres però que no hi van ser a temps de destinar-hi aquesta quantitat

Votació: s’aprova per unanimitat el tema de la paret de la Quintana.

Punt 6. Aprovació de la certificació d’obra per l’actuació de millora i pavimentació del camí de la Penyora.

El Sr. Francesc Güell manifesta que com tenia previst a les preguntes, hi ha irregularitats en l’ample de via. Almenys una comprovada en la fase 3, amb un lloc on l’ample de via es de 6.50 m contra els 7.30 m del projecte. Pregunta el perquè de la diferència i si hi ha més punts que no compleixen l’ample establert.

El Sr. Salvador respon que no hi ha més trams així . Ahir es va reunir amb el Sr. David Jou i va comentar que els passos de vianants no són més estrets, si en canvi l’altra vorera. Demanem fer un informe d’aquestes modificacions i el perquè, donat que segons el Sr. Francesc Güell falten uns 80 cm i creu que supera qualsevol tolerància. Voldria que l’informe tècnic poses en clar on falten i els motius per el què s’ha fet.

El Sr. Eduard Guiteras diu  que això no és tan complicat, és simplement per no tenir problemes amb un dels propietaris, i que el projecte ja contempla uns marges de tolerància dels espais. El nostre grup insisteix que és molt evident visualment i que si s’accepta que es va fer per “no tenir problemes” amb un propietari, l’equip de govern queda tocat: (Què passa amb el altres?).

El Sr. Salvador Rovira recorda que la paret de l[23] ’altre propietari ja va estar modificada.

Votació: 4 vots a favor i tres en contra del GIC

Punt 7. Aprovació del nomenament del jutge de Pau i Substitut

La Sra. Blanca Álvarez diu que va acabar el temps de l‘anterior jutge de Pau i va estar exposada la plaça vacant i no es  va presentar ningú. Es va contactar amb diverses persones i el Sr. Salvador Rovira diu que s’havia de fer el canvi i que va semblar que el més correcte era demanar-ho a algú de confiança. La Sra. Mireia Navarro pregunta si la persona de l‘Ajuntament que porta el tema de jutjat de Pau no s’ha de renovar també als quatre anys, ja que te un suplement de sou per aquest tema. La Sra. Blanca diu que ho mirarà.

Votació. S’aprova per unanimitat

Punt 8. Aprovació de l’increment en un 1% dels imports retributius en concepte de complement específic del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Castellcir .

La Sra. Blanca Álvarez ens explica que tots els Ajuntaments han d’aprovar aquest increment del 1%.

Votació: s’aprova per unanimitat.

Punt 9. Aprovació si s’escau, de l’acord de modificació del dictamen per a l’ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona.

La Sra. Blanca Álvarez diu que ja va es aprovar, però des de la Diputació, diuen que el formulari està equivocat i per això ara cal tornar a votar la modificació que s’insereix.

Votació: s’aprova per unanimitat

Punt 10. Propostes del GIC.

 1. Determinar prioritats i accions de la llista actuacions proposades pel GIC.
 2. Iniciar l’elaboració i negociació dels pressupostos 2018 en base a l‘anterior i possible elaboració d’un Pla d’Actuació Municipal.

En referència a aquestes propostes, el Sr. Güell diu que les retirem avui, ja que té el dubte de si han estat enviades a tots els regidors. Igualment sobre el tema dels pressupostos evidentment convindria que se’n parlés àmpliament abans d’anar al ple, no s’ha fet i té massa fe en que això passi.

Ni hi ha votació

Punt 11. Assumptes sobrevinguts

Proposta d’acord en la relació al recurs interposat per l’administració de l’estat contra l’acord municipal d’abonar la quota a l’associació de Municipis per a la Independència de l’exercici 2017.

En aquest punt la Sra. Blanca Álvarez ens diu que s’han de fer dues votacions una per entra-ho al ple i l’altre per aprovar-ho .

Votacions: s’aproven les dues per unanimitat.

Un altre assumpte sobrevingut, és el que proposa el Sr. Antoni Farran, l’aprovació de suport a les lleis 19/2017 i 207/2017 del Parlament de Catalunya sobre el Referèndum de l’1 de octubre.

S’aprova per unanimitat.

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ORGANS DE GOVERN

Punt 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

En el decret 167-17 sobre el nomenament de la plaça de  monitora de menjador, el Sr. Francesc Güell pregunta com es va fer l’elecció. La Sra. Mireia Navarro ens explica que es varen presentar tres persones però per eliminació, i després de consens amb l’equip d’elecció, es va decidir.

La Sra. Mireia Navarro també ens informa sobre els decrets d’alcaldia 185-17 i 176-17 que contempla el pagament de dos enterraments pagats per l’Ajuntament. La Sra. Mireia Navarro ens diu que es fa d’acord amb la treballadora social. En el cas dels qui viuen a la residència s’està pendent de fer una reunió amb la direcció i la treballadora social per parlar d’aquest tema.

Punt 2. Informacions de les diferents regidories

De l’alcaldia el Sr. Salvador Rovira parla del tema de l‘aigua, s’ha rebut una subvenció de 105,00 € per aquest apartat. El mecanisme de bombeig de l’aigua no està en condicions. El Sr. Eduard Guiteras diu que s’ha de veure en conjunt què val i parlar-ho. El Sr. Salvador Rovira també comenta que s’ha demanat una subvenció per renovar la xarxa dels carrers Major i Esteve Torrentò. El Sr. Antoni Farran diu que a l’aixecar la vorera es podria tenir en compte la instal·lació de la fibra òptica.

També ens informa de com està l’adaptació d’un espai per a magatzem, tema de paviments i canalització de les aigües. S’ha de fer pressupost, puja uns 2.400 €. El Sr. Francesc Güell diu que per aquest import ho pot decidir l’alcalde directament. Aquest magatzem de material substituirà altres llocs pels quals s’està pagant un lloguer.

De la regidoria d’urbanisme, serveis i subministraments se’ns diu que no hi ha res a informar

De la  Regidoria de cultura , comunicació i joventut, el Sr. Antoni Farran informa que la Festa Major va ser “variada i amb horaris més amplis”. També diu que s’està preparant un full informatiu especial d’estiu on s’hi poden incorporar escrits fins al 16 d’octubre. El Sr. Francesc Güell pregunta si extra vol dir imprès, i respon el Sr. Antoni Farran que sí, i que serà de les activitats d’un any, sobretot de l’estiu. També parlarà del tema del referèndum. El dia 20 o 21 hi haurà una reunió oberta a tothom per preparar la castanyada, la festa de Sant Andreu, Nadal i Reis. També ens informa el Sr. Antoni Farran que s’ha fet una sol·licitud per canviar la cortina del teatre. També demana una placa solar a la guarderia i la instal·lació de la xarxa a la porteria de futbol.

El Sr. Francesc Güell demana una explicació del tema de les subvencions. El Sr. Antoni Farran respon que el procés ja es va fer i en base al document aprovat es van assignar els imports, es van fer dues reunions, i la distribució es va fer segons estableix el procediment i la comissió de govern ho va aprovar . El Sr. Salvador Rovira diu que ho van tirar endavant per no endarrerir els pagaments , però que es podrien donar més euros.

El Sr. Francesc Güell diu que si hi ha una subvenció de 10.400, abans de fer el repartiment, s’hagués pogut veure si es podia fer la modificació de crèdit. La puntuació, segueix el Sr. Francesc Güell, té el defecte, que hi ha punts que no aplican a algunes entitats i al valorar-les baixen la mitjana. No es poden valorar per igual totes les entitats.

Es manifesta que no tota la comissió de govern hi va estar d’acord, com el Regidor dona a entendre. Caldria haver fet les modificacions de crèdits oportunes. El Sr. Antoni Farran diu que es pot plantejar aquest increment i sempre justificant la despesa.

El Sr. Joaquim Mayol amb les dades numèriques al davant i un romanent de 1.153,49 diu que la decisió del repartiment és segons el criteri del Sr. Antoni Farran. Una part es va fer segons el consens de tots, però l’altra part, per decisió del propi regidor.

També manifesta el Sr. Mayol, que durant dies va estar demanat informació, al regidor i segons el Sr. Antoni Farran ja ho va enviar per correu. El Sr. Joaquim Mayol insisteix en què no se li va donar la informació que demanava i que dubte de la transparència en què treballa la regidoria esmentada.

De la regidoria de sanitat, ensenyament, serveis socials i territori rural, la Sra. Mireia Navarro informa que des del Consell Comarcal estan demanades les beques per l’escola. L’escola ha començat sense incidents, la llar d’infants va necessitar condicionar certs espais. Per aquest curs hi ha 6 nens. En relació al tema de l’ADF s’ha demanat una subvenció per arreglar dos passants d’aigua i els baixadors del Soler de l’Espina. S’han començat els tallers de memòria, de labors i de gimnàstica.

M1- Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cosso[88] s policials i d’emergències.

El Sr. Antoni Farran diu que caldria contemplar també com a víctimes les ocasionades als terroristes i que aquí no se’n parla.

Votació: 6 vots a favor i una abstenció

Es dona per acabat el ple.

Print Friendly, PDF & Email