Resums plens

Resum del Ple del dia 21 de novembre de 2018

Els punts de l’ordre del dia del Ple Ordinari del dia 21 de novembre de 2018 són els següents:

Obrir Ordre del dia

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

 1. Aprovació, si s’escau, de les actes  de les sessions anteriors; ordinària del dia 19 de setembre de 2018 i extraordinària  del dia 31 d’octubre  de 2018.
 2. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici  2019.
 3. Proposta d’acord  en relació al recurs interposat per l’administració de l’estat contra  l’acord  municipal  d’abonar  la quota a l’Associació  de Municipis per la Independència de l’exercici.
 4. Donar compte de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 2412017 pel Jutjat del Contenci6s Administratiu número 1 de Barcelona.
 5. Assumptes sobrevinguts.

  B. PART DE CONTROL  I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS  DE GOVERN

 6. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
 7. Informacions de les diferents regidories:
  1. Alcaldia
  2. Regidoria d’urbanisme,  serveis  i subministraments.
   Regidoria de cultura, comunicació i joventut.
  3. Regidoria   de sanitat, ensenyament, serveis  socials; territori   rural.
  4. Mocions, precs i preguntes.

Obrir Assistents

Assistents:

Assistents: Sr. Alcalde: Salvador Rovira. Srs. Regidors/es: Antoni Farran, Francesc Güell, Eduard Guiteras, Joaquim Mª Mayol i Mireia Navarro. Sr. Jordi Pina com a secretari.

S’excusa d’assistir: la Sra. Mercè Manzano.

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors; ordinària del dia 19 de setembre de 2018 i extraordinària del dia 31 d’octubre de 2018

Les dues actes queden aprovades per unanimitat dels assistents.

Punt 2. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici  2019.

Es porta a votació la taula següent:

Votació: S‘aprova per unanimitat, dels assistents.

Punt 3. Proposta d’acord  en relació al recurs interposat per l’administració de l’estat contra  l’acord  municipal  d’abonar la quota a l’Associació de Municipis per la Independència de l’exercici.

L’Estat va posant recursos contra els ajuntaments que paguen quota a l’AMI. Així ho ha fet els anys 2013, 2014, 2105, 2017 i ara 2018. Els primers recursos, pendents de resolució al TSJC i ara correspon a l’ajuntament designar representació i defensa, per això es segueix la recomanació de l’AMI i es nomenen l’advocat i procurador proposats per ells.

Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents.

Punt 4. Donar compte de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 2.412.017 pel Jutjat Contenciós-Administratiu número 1 de Barcelona.

Se’ns informa del resultat del recurs.

Punt 5. Assumptes sobrevinguts.

El regidor Sr. Antoni Farran presenta una proposta de modificació del reglament que regula la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castellcir.

Els assistents consideren per majoria que no és un tema d’urgència per entrar a debat i votació en aquesta sessió i prefereixen estudiar el document i les modificacions proposades per tal de considerar l’aprovació en el proper ple.

B. PART DE CONTROL  I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS  DE GOVERN

Punt 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

El nostre grup demana aclariments sobre els següents decrets:

 • 183/2018. Sobre l’autorització d’instal·lar caixes d’abelles a la finca, parcel·la 32, del polígon 3.
 • 195/2018. Sobre el desistiment, tancament i arxiu de l’expedient relatiu a la trobada de motos Bultaco.
 • 205/2018. Sobre compra de lluminàries LED per instal·lar a la Plaça de l’Era.
 • 210/2018. Sobre la contractació per arreglar els carrers Marfà, Nou, Selva Negra i Torrassa.
 • 222 i 223/2018. Sobre reforma de la coberta del Casal i fer i col·locar tanca tipus illa ecològica a la zona de contenidors del costat del mateix Casal, allunyant-los de la paret.

Punt 2. Informacions de les diferents regidories.

a.- Alcaldia: Cap comentari.

b.- Regidoria d’urbanisme,  serveis  i subministraments.
El regidor Sr. Eduard Guiteras, manifesta la seva disconformitat amb el nostre grup pel tema dels comentaris sobre l’arranjament del camí d’Esplugues publicats al resum del ple del 18 juliol, al web www.gic.cat

Diu que una vegada es va escoltar l’enregistrament del ple va quedar de manifest que algunes de les coses que es deien no s’ajustaven a la realitat. A més, indica que no s’ha canviat el contingut del web, com s’havia dit que es faria.

Es refereix al resum del ple del 19 de setembre on, a la part d’aprovació de l’acta del ple anterior del 18 de juliol, s’informava de la recepció d’una carta de l’empresa que es va considerar afectada i es comparava el text del nostre resum amb l’acta a aprovar.

Per la nostra part confirmem que, amb anterioritat al ple, ja havíem modificat el resum del ple del 18 de juliol, d’acord amb el que vam quedar i seguint textualment l’enregistrament del ple. A més, ja havíem demanat “disculpes perquè el resum inicial publicat no expressava literalment i potser fidelment el que es va dir. Ens sap greu pels malentesos que el nostre resum inicial hagués pogut causar.”  Així ho hem fet també per escrit a l’empresa afectada amb còpia al regidor Eduard Guiteras. Addicionalment i a petició seva, ens comprometem ara a modificar també el text corresponent al resum del ple del dia 19/09.

c.- Regidoria de cultura, comunicació i joventut.

El regidor Sr. Antoni Farran fa un resum dels actes i activitats ja realitzades, entre d’altres realitzades dintre del programa Generem de la Diputació de Barcelona.

I segueix amb actes i activitats previstos per a la Festa Major d’hivern (St. Andreu), que estan penjades al web de l’Ajuntament, aquí al nostre i a l’aplicació per mòbils “Piulapp”.

d.- Regidoria   de sanitat, ensenyament, serveis  socials i territori rural.

La Sra. Mireia Navarro ens informa de la possibilitat, que caldrà considerar, que el menjador de l’escola passi a ser coordinat pel Consell Comarcal, tal com ja s’està fent a d’altres poblacions del Moianès. S’acorda tractar aquest tema en una reunió a banda del ple, i portar el que es decideixi com a proposta de resolució d’un futur ple.

Punt 3.-Mocions i altres precs i preguntes.

El regidor Sr. Francesc Güell com a portaveu del grup municipal GIC, diu que vol plantejar 3 preguntes:

 1. Exercici pressupostari i pressupostos pel 2019.

  A 21 de novembre encara no s’ha parlat res dels pressupostos 2019. Vol recordar que, des del principi de legislatura, el nostre grup ha considerat l’exercici pressupostari com el més important de la gestió municipal. És o hauria que ser on es determinin les polítiques, projectes i plans de futur de l’Ajuntament. Al novembre 2015 vam presentar la proposta per a la “propera elaboració dels pressupostos anuals.” Aquesta proposta es va aprovar al ple del 4/12/2015, i d’acord amb això, al maig 2016 vam entregar el document “un procés per a l’elaboració dels pressupostos municipals”. Mai s’ha discutit ni s’ha fet res per acomplir el que s’havia aprovat.

I així han passat 3 anys i passarem el quart. L’únic intent de canviar alguna cosa, i obrir una mica el diàleg i participació es va fer l’any passat per als pressupostos 2018, i aquest va ser el motiu pel qual el nostre grup els va aprovar, a més que contenien unes inversions que encara s’han de realitzar.

La pregunta va ser ¿Quan començarem a parlar dels pressupostos per al 2019?.

Se’ns va dir que el mes de desembre ho començarem a parlar.

2.- Eleccions municipals 2019 i possibilitat de llista unitària

Falten 6 mesos per a les eleccions municipals del 2019. Exposem que, com ja és conegut, nosaltres som una agrupació d’electors i com a tal tenim validesa pel període de la legislatura, per tant fins al maig 2019.

Hem començat, des del mes d’abril 2018 unes reunions obertes a tothom, tres fins ara, per determinar si al poble hi ha gent interessada a formar una nova agrupació d’electors. Hem dit que creiem que un grup independent, es digui com es digui, té sentit per al poble de Castellcir. Aquest procés el fem com a persones individuals, no com a grup municipal, ja que no té continuïtat com a tal.

Facilitarem la nostra experiència i per això hem elaborat i escrit un conjunt de temes i àrees d’actuació que creiem podrien ser la base d’un programa.

A les reunions ha sortit la possibilitat de formar una llista unitària dels tres grups actuals. En primer lloc per assegurar un govern independentista però també, i creiem que important, per donar un nou impuls al poble amb tot tipus d’actuacions i com a base per superar la divisió que es manifesta des de fa ja molts anys.

La pregunta concreta que vam fer és:

¿Com a grups municipals actuals que esteu dintre d’unes organitzacions polítiques amb continuïtat, estaríeu d’acord a iniciar converses amb la finalitat d’arribar a formar una llista unitària. ?

Se’ns va contestar que ells voldrien que la resposta fos a fora de l’àmbit del ple i de totes maneres per a ser considerat individualment.

3.- Aparcament per bicicletes davant l’escola La Popa.

Preguntem si l’aparcament per bicicletes que s’ha fet de nou en aquell indret, esta d’acord amb la normativa d’accessibilitat i si s’ha tingut en compte que l’espai entre la bici aparcada i la tanca existent permetria el pas d’una cadira de rodes.

La resposta és que s’haurà de revisar i ens  n’informaran el més aviat possible.

Sense més assumptes a parlar, el Sr. Alcalde dóna per finalitzat el ple.

Print Friendly, PDF & Email