Resums plens

Resum del ple del dia 21 d’abril de 2017

Obrir Ordre del dia

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

 1. Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de febrer de 2017
 2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord de modificació de l’agrupació de municipis de Calders, Castellcir,
  Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria- intervenció per la desagrupació  del municipi de Calders i constitució d’una agrupació de municipis per sostenir en comú el lloc de treball de la secretaria-intervenció entre Calders i Castellcir.
 3. Aprovació, si s’escau, proposta d’acord de modificació dels complements de destinació en els/les treballadors/es del grup C1.
 4. Assumptes sobrevinguts.

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ORGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
 2. Informacions de les diferents regidories:
  1. Alcaldia
  1. Regidoria d’urbanisme, serveis i subministraments.
  1. Regidoria de cultura, comunicació i joventut.
  1. Regidoria de sanitat, ensenyament, serveis socials i territori rural.
 3. Mocions i altres precs i preguntes

Obrir Assistents

Assistents:

Sr. Alcalde Eduard Guiteras, Srs. i Sres. Regidors/es: Salvador Rovira, Mireia Navarro, Francesc Güell, Antoni Farran, Joaquim Mª Mayol i Mercè Manzano; Sra. Blanca Álvarez com a secretaria.

A.PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació de l’acta  de la sessió ordinària del dia 10 de febrer de 2017

El Sr. Francesc Güell remarca que en el punt 5 que tractava de l’ acord del ple per a la segregació dels terrenys municipals, segregació del sòl destinat a equipament escolar respecte al  sòl destinat a equipament esportiu, i cessió a favor de la Generalitat per tal que l’administració autonòmica hi construeixi l’escola “ La Popa”. En relació a  aquest punt, hi falta en  primer lloc l’ observació, que en la propietat amb què  limita, hi havia una confusió del nom de la propietària de Drunguet per Druguet.

Tampoc hi consta la pregunta feta pel mateix Regidor de si la segregació és l’últim dels requisits que es demanaven des del departament d’Ensenyament. El Sr. Eduard Guiteras, respongué que encara faltaven els següents requisits: certificat de domini i càrrega, tràmit a 30 dies per a les al·legacions i per últim l’aprovació del ple. Requisits que després seran presentats a urbanisme. Es constata que aquestes referències no estan contemplades en l’acta.

(Després va sorgir el comentari del Sr. Alcalde i Secretària,  que urbanisme ha fet un informe desfavorable i que per tant es demana una modificació del POUM, el que representaria un retard d’almenys  un any. S’està intentant dialogar sobre aquest tema per buscar una solució més ràpida)

La Sra. Blanca Álvarez remarca que el tema dels enregistraments  del ple és  força complicat, ja que es treu a traves d’un sistema informàtic i que cal tenir cura del que es diu, i que per la llei de protecció de dades no podem dir noms.

El Sr. Eduard Guiteras diu al respecte que el tema dels enregistraments es podria fer servir només en cas de conflicte per comprovació. Tampoc es podrien utilitzar els escrits que es facin arribar posteriorment i que no s’ajustin al que s’ha dit  al ple. El Sr. Francesc Güell vol aclarir que sempre que s’ha donat per escrit és  que ja abans ha estat passat pel  ple.

Es remarca la gran feina que suposa la transcripció de l’enregistrament que es porta a terme en els plens.

Queda aprovat aquest punt per unanimitat tenint en compte les observacions.

Punt 2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord de modificació de l’agrupació de municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció per a la desagrupació  del municipi de Calders i constitució d’una agrupació de municipis per sostenir en comú el lloc de treball de la secretaria-intervenció  entre Calders i Castellcir.

La Sra. Blanca ens diu al respecte que aquesta proposta ha estat aprovada a Calders. Aquesta aprovació és  la mateixa per a tots els municipis. A ella l’hi toca quedar-se com a secretària a Castellfollit del Boix i a Castellnou de Bages que és l’agrupació existent i que no desapareix. A Calders  i Castellcir s’ha de convocar de nou aquesta plaça i una vegada feta l’aprovació de tots els municipis s’enviarà a Governació. Ella, però hi serà fins que hi hagi una persona que l’haurà de suplir. Sempre es pot arribar a un pacte de l‘Ajuntament amb els seus serveis.

El Sr. Eduard Guiteras ens diu que se’n va parlar en el consell d’alcaldes i que es va acordar que la secretària pogués  treballar tres dies a Calders  i dos a Castellcir. Cal però aprovar pressupostàriament el lloc de treball.

Aquest punt s’aprova per unanimitat.

Punt 3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord de modificació dels complements de destinació en els/les treballadors/es del grup C1.

La Sra. Blanca Álvarez ens informa que en temps del anterior secretari de l‘Ajuntament, es va elaborar un reglament on s’establia, pel grup C1, un nivell mínim salarial de 14 segons l’escala ja definida per la normativa de funció publica. Donat que hi ha un treballador amb un nivell de 13,  s’ha de regularitzar i compensar els endarreriments. Independentment d’això, i ja que altres estan en el nivell 15, s’acorda igualar tot el grup C1 al nivell de 15.

Aquest punt s’aprova per unanimitat.

Punt 4. Assumptes sobrevinguts: Cap.

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ORGANS DE GOVERN

Punt 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia

El Sr. Francesc Güell  requereix ser informat sobre els decrets, 30, 31, 32 , 54 i 55. Donat que tots ells parlen de l’acceptació de subvencions, o altres recursos econòmics en general, ja siguin per activitats culturals, ocupació local, polítiques educatives, benestar social i primera infància, és important que s’informi per escrit de quins són els projectes, programes o destí final d’aquests fons acceptats i als que ja s’han aplicat, s’estan aplicant o està previst aplicar.

El Sr. Eduard Guiteras remarca que aquests ajuts es donen d’una manera automàtica pel fet de ser un determinat nombre d’habitants i que a final d’any sempre es descriuen els destinataris de les subvencions o ajudes. Es queda d’acord en què s’informarà.

Respecta al decret d’alcaldia nº 65 que parla sobre la contractació menor pel canvi de caldera del casal, el Sr. Joaquim Mª Mallol pregunta com està aquest tema, del qual  ja no se’ns ha tornat a informar.

El Sr. Eduard Guiteras ens diu que ja s’hi està treballant, han tret ja la caldera antiga i hi estan col·locant els aerotermos. La setmana vinent la instal·lació estarà acabada.

Punt 2. Informacions de les diferents regidories

La Sra. Mireia Navarro de sanitat, ensenyament , serveis  socials i territori ens informa que ens hem adherit al  projecte RIUS, treballant juntament amb el Sr. Jordi Espuny, per tal de valorar la salubritat dels dos rius del nostre terme. També s’ha treballat amb els propietaris de la vall de Marfà per tal de minimitzar el pas de vehicles pels camins més propers a les cases. Es demanarà si els agents rurals poden sancionar en cas d’infraccions.

Ens informa sobre els ADF, que cal valorar de nou els pressupostos per l’arranjament dels camins.

En referència al tema de la Sauva Negra, ja està reconegut per l’Ajuntament de Centelles que la font queda en el terme de Castellcir.

El Sr. Joaquim Mª Mayol pregunta si hi ha previsió del tractament anti-incendis. La Sra. Mireia Navarro clarifica que s’estan regularitzant els contractes dels llocs on hi ha els dipòsits d’aigua. També ens informa que no estem amb els ADF d’Osona sinó del Bages, fet que ens facilita les coses.

El Sr. Salvador Rovira d’urbanisme, serveis i subministraments ens informa de l’evolució del camí de la Penyora. S’ha començat a enterrar el tub, però caldrà una vàlvula reguladora de pressions. El Sr. Francesc Güell pregunta quin és el termini d’entrega de l’obra. L’alcalde respon dient que el termini és de tres mesos i que aquesta vegada es treballa amb una altra maquinaria per fer les rasses, que facilitarà l’agilitat en les dates concertades.

El Sr. Antoni Farran de cultura comunicació i joventut, informa que es va portar a terme el Carnaval. Que va assistir a unes jornades sobre subvencions per a cultura popular, i que ja va informar-ne les entitats . També va assistir a Vic on es va parlar del tema de les festes als pobles.

El Sr. Eduard Guiteras incideix en aquest punt remarcant que ell va proposar al consell d’alcaldes del Moianès  la possibilitat de coordinar junts el tema de festes per a joves,  concerts i altres activitats.

Referent al tema de les entitats, ens informa el Sr. Antoni Farran que es va enviar la informació pertinent, sobre registre de les mateixes i concessió de subvencions,  ja que el dos de maig s’acaba el termini.

El Sr. Joaquim Mª Mayol demana quina va ser l’assistència a les classes d’anglès per part de la gent jove, el Sr. Antoni Farran contesta que molt poca , dues persones, i que de cara a l‘any vinent valdrà la pena fer-ho obert a totes les edats, tenint en compte que hi varen assistir de 10 a 13 persones grans.

Informa que la fira Agronatura que es va realitzar el passat 16 d’abril, va anar bé. També es realitzà l’excursió a les poues de gel. Per Sant Jordi es faran les paradetes a la plaça i una conferència sobre les 12 poues de gel que hi ha al terme de Castellcir, a càrrec d’Andrea Parcas.

Els dies 29, 30 d’abril  i 1 de maig es farà una exposició de pintura de Virginia Ruiz a la sala Sant Jordi.

Punt 3. Mocions, precs i preguntes.

Sr. Francesc Güell pregunta al ple, de quina manera la venda de l’empresa Vegetàlia  i la respectiva compra per la multinacional Ebro Foods, afecta les arques municipals.

Demana que la informació s’inclogui en el proper ple. El Sr. Eduard Guiteras diu que d’entrada el canvi ens es positiu, de cara al proper ple es donarà informació mes àmplia.

M-1 Moció del pacte nacional del  Referèndum. Es vota per unanimitat.

M-2 Moció en suport de la plataforma “ Trans*forma la salut” per a un nou model de salut. Es vota per unanimitat.

Es dona per acabat el ple.

Print Friendly, PDF & Email