Inversions Pressupostos Resums plens

Ple del 15 de maig de 2019

Aquest és l’últim resum de ple que publiquem, atès que és també l’últim ple de la legislatura, pendents només d’un d’especial per a aprovar l’acta.

Obrir Ordre del dia

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

 1. Aprovació si s‘escau, de les actes de les sessions anteriors, ordinària del dia 27 de març de 2019, extraordinària urgent del dia 3 d’abril de 2019 i extraordinària del dia 29 d’abril de 2019.
 2. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost per a l’exercici econòmic 2018.
 3. Assumptes sobrevinguts.

B. – PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
 2. Informacions de les diferents regidories.
 3. Mocions altres precs i preguntes.

Obrir Assistents

Assistents: Sr. Alcalde: Salvador Rovira. Srs. Regidors/es: Antoni Farràn, Francesc Güell, Eduard Guiteras, Mercè Manzano, Joaquim Mª Mayol, Mireia Navarro, i Sr. Jordi Pino com a secretari.

A. PART RESOLUTIVA ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació si s‘escau, de les actes de les sessions anteriors, ordinària del dia 27 de març de 2019, extraordinària urgent del dia 3 d’abril de 2019 i extraordinària del dia 29 d’abril de 2019.

En referencia a l’acta del dia 27/3/19 el Sr. Francesc Güell demana aclariment sobre el redactat de la pag 4, segons la seva intervenció feta en aquest ple. Es verifica que el redactat no és massa comprensible i queda pendent de nova transcripció.

Votació: queden aprovades per unanimitat les actes del dia 27/3/10 i la del dia 3/4/19. L’ acta del dia 29/4/19 queda aprovada per 6 vots a favor i una abstenció de la Sra. Mercè Manzano per no assistència.

Punt 2. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost per a l’exercici econòmic 2018.

El Sr. Francesc Güell en nom del grup GIC exposa que teníem dubtes sobre el procediment i si estàvem davant de la comunicació del la liquidació del pressupost o la formulació del compte general. Algunes vegades s’ha seguit un procés diferent. El Sr. Jordi Pina aclareix que efectivament es tracte de comunicar l’aprovació per part de l’alcalde de la liquidació del pressupost 2018, i remarca el superàvit existent que queda per a utilitzar a posteriori . El romanent de tresoreria permet fer front al conveni amb la Generalitat per la inversió de l’escola.

El Sr. Francesc Güell recorda que una legislatura es curta per portar a terme  iniciatives i inversions complexes que comporten més temps, i el que cal valorar es l’esforç conjunt de tots els grups que han anat passant.

Aquest punt no es vota, ens donem per assabentats.

B.PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

1. Donar compte dels decrets d’alcaldia. Es demanen aclariments sobre els següents números:

 • 54/2019. La Sra. Mercè Manzano pregunta a que es refereix l’expedient sancionador contra la funerària Bataller. El Sr. Salvador Rovira exposa que es va portar a terme dita sanció per l’incompliment de no deixar restes de caixes i altres deixalles als voltants del cementiri. Sembla que ja esta solucionat.
 • 59/2019. El Sr. Francesc Güell pregunta a que es refereix la sanció per abocament de residus a la finca de la Taiadella. El Sr. Salvador explica que es refereix a la retirada de neumàtics en desús que s’havien deixat pel camp.
 • 69/2019. El Sr. Francesc Güell pregunta perquè en tres decrets successius surten decrets de notificació per gossos perillosos. El Sr. Salvador Rovira explica que es en referència a la casa intervinguda pels mossos i que  la tinença de tres gossos suposa unes despeses importants per l’Ajuntament.
 • 76/2019. Decret  per atorgar llicència de parcel·lació urbanística, el Sr. Francesc Güell pregunta a que es refereix El Sr. Salvador Rovira ens exposa que aquest decret fa referència a la les parcel·les de d’urbanització Torrelles-Guiteres per unificació de criteris en l’agrupació i posterior edificació de habitatges en dita zona.
 • 82/2019. El Sr. Francesc Güell pregunta sobre el decret de requeriment de documentació a l’activitat de l’empresa Suquipà. El Sr. Salvador Rovira comenta que esta en tràmit la llicencia d’activitat per canvi legal.
 • 83/2019. El Sr. Francesc Güell pregunta com va quedar el tema dels guals, ja que aquest decret dona per acceptada la construcció d’un gual al carrer dels Rosers. El Sr. Antoni Farràn comenta que es va quedar que si algú ho demanava s’acceptaria.

2. Informacions de les diferents regidories.

a/  l’Alcaldia.

El Sr. Salvador Rovira recorda que hi havia un estudi del clavegueram de la Penyora i un projecte ja existent, sobre la possibilitat de fer un tub per la implantació de la fibra òptica, quan es va fer el camí de la Penyora. El Sr. Eduard Guiteras diu que no en sabia res.

També ens parla de la possible oferta de l’ACA per la instal·lació d’una depuradora. Són dos temes diferents però el Sr. Eduard Guiteras recorda que mai havia sentit parlar de un tub per la fibra òptica.

b/ Urbanisme.

El Sr. Antoni Farràn pregunta com esta el tema de Can Salvador. El Sr. Salvador Rovira diu que després valorar diferents possibilitats de que l’obra la portes alguna empresa, es va optar per què el fes la pròpia brigada del equip del Ajuntament, i que els costos han sigut molt més baixos. Falta pintar i el mobiliari. 

El Sr. Francesc Güell, recorda que es va aprovar al juliol passat per l’ús com a sala de lectura i treball, domicili de entitats i d’aquesta manera ser un embrió de iniciatives i actes culturals. Pregunta si ara hi ha alguna proposta d’altres usos. En aquest cas caldria aprovar-ho en un altre ple.  El Sr. Eduard Guiteras diu que pot ser polivalent, però queda clar l’ús aprovat.

c/ Cultura .

El Sr. Antoni Farràn explica que es varen fer les activitats al espai de la tirolina. També es va fer la fira Agronatura, tot i que vàren fallar algunes parades per el mal temps. També es va realitzar la caminada de les herbes remeieres i la ballada del esbart. En el ball de sardanes amb la cobla de Cornellà hi va haver poca assistència i diu que caldria replantejar la seva continuïtat. Es va realitzar una reunió per planificar les activitats del estiu.

d/ Sanitat i territori rural.

La Sra. Mireia Navarro ens notifica que va plegar el treballador social de Castellterçol i Castellcir. En aquest moment hi ha la Sra. Ingrid que ocupa aquest lloc a través del Consell Comarcal, també va fallar l’administrativa. La llar d’infants va demanar que s’arreglés el pati, però cal fer els passos pertinents ja que tot ha d’estar homologat i al acabar cal certificar tots els canvis . En quan al territori rural ens comunica que falta l’autorització per arranjaments de camins i que s’està fent la continuació del catàleg de camins.

El Sr. Eduard Guiteras pregunta com estan els tràmits pel canvi d’enllumenat a la zona de la Roureda, i el tema del casal per la seva adequació al nou menjador escolar. Sembla ser que es farà durant l’època de vacances escolars.

El Sr. Antoni Farràn diu que s’hauria de reunir la comissió per a la valoració de les subvencions sol·licitades.

Com a comentari final, el Sr. Francesc Güell vol comunicar que ens acomiadem i fa un petit resum de com han anat aquests 4 anys des de la visió del GIC. Diu el mateix que ja hem publicat al nostre web, a l’article “Ens acomiadem”.

També recorda que en la nostra web hi ha tots els temes plantejats i que ara hi ha també la possibilitat de imprimir els texts. El Sr. Eduard Guiteras pregunta si quan escrivim esta consensuat entre tots els regidors del GIC, cosa que afirmem i remarquem que sempre parlem en conjunt de tots els temes.

El Sr. Eduard Guiteras remarca que li sap greu que no es presenti el GIC. El Sr. Joaquim Mayol diu que potser tots plegats no hem sabut crear complicitats ni animar els qui  podien crear continuïtat.

El Sr. Eduard Guiteras recorda que no vàrem voler entrar al equip de govern. El Sr. Joaquim Mayol recorda que es fruit del pacte que ells van impulsar i que nosaltres en conseqüència vam actuar lògicament sense entrar al govern.

El Sr. Salvador Rovira també explicita que li sap greu que no continuem.

Sense mes assumptes a parlar el Sr. Alcalde dona per acabat el ple.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada