Resums plens

RESUM DEL PLE DEL 4 DE NOVEMBRE 2016

dscf2347-1280x853

Obrir Ordre del dia

Els punts de l’odre del dia del ple reunit en sessió ordinària eren els següents:

A.- PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de les actes sessió ordinària del dia 14 d’octubre 2016
 2. Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals 2017
 3. Aprovació del Calendari Fiscal per a l’exercici 2017
 4. Aprovació del pla de millores urbanes sobre l’intercanvi de qualificacions urbanes d’equipament esportiu i docent, a Castellcir, amb la finalitat d’ubicar una nova escola a la zona de la Quintana.
 5. Proposta del GIC sobre la situació actual i/o necessitat de fer/acabar un inventari de tots els béns actius de l’Ajuntament: edificis, terrenys, elements de via públics, elements parcs infantils i zones esportives, béns d’equip i tots altres actius fixes existents.
 6. Assumptes sobrevinguts

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia
 2. Informacions de les diferents regidories:
  1. Alcaldia
  1. Regidoria d’urbanisme, serveis i subministraments
  1. Regidoria de cultura, comunicació i joventut
  1. Regidoria de sanitat, ensenyament, serveis socials i territori rural.
 3. El GIC proposa elaborar el reglament o normativa d’utilització de tots els mitjans de comunicació/informació de l‘Ajuntament . Participació dels grups municipals. Inventari i normativa per als taulers d’informació publica. Situació i espai per als grups municipals , Contingut. Informació de convocatòria dels plens. Informació del resultat dels plens i aprovacions. Tot el que és necessari per informació pública i que normalment es publica al BOPB.
 4. Mocions i altres precs i preguntes:
  1. M1- Moció Suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.
  1. M2- Moció presentada per l’ACM i FMC per millorar el servei de rodalies Renfe a Catalunya.

Obrir Assistents

Assistents:

Sr. Alcalde, Eduard Guiteras. Srs./es Regidors/es: Salvador Rovira, Antoni Farran, Mireia Navarro, Francesc Güell, Joaquim Mª Mayol i Mercè Manzano

Secretària: Sra. Blanca Álvarez.

Se’ns fa entrega de l’acta del dia 9 de setembre de 2016, que no inclou l’assistència del Sr. Antoni Farran. La secretària assegura que els canvis en la redacció de l’acta que es van demanar al ple anterior estan tots inclosos. Es fa confiança, tot i que no s’ha pogut comprovar que sigui així, i s’aprova per unanimitat.

S’inicia la sessió del ple ordinari:

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació del acte del dia 14 de octubre

Falta incorporar el Sr. Antoni Farran al llistat d’assistents al ple.

El grup municipal del GIC remarca que a l’acta no hi consta l’observació feta pel Sr. Francesc Güell sobre la necessitat de fer un camí alternatiu de sortida de la urbanització de la Penyora, per evitar situacions d’impossibilitat en cas d’emergència. Aquesta és una actuació que està descrita en el POUM. El Sr Alcalde va respondre que ja s’hi està treballant.

En quan a la informació demanada sobre la contaminació de la Vall de Marfà, es remarca que es pot consultar però respectant la confidencialitat. El grup municipal GIC comenta que parlar de confidencialitat quan el document el pot consultar qualsevol persona no té cap sentit. Es decideix treure aquest tema de l’acta.

En l’apartat 3. D’altres precs i preguntes, es refereix a les preguntes plantejades pel grup municipal GIC.  Aclarim que les fórmules de les preguntes que es van plantejar eren diferents i això fa que el plantejament canviï. Les preguntes en qüestió eren: 1.- Subministrament d’aigua, 2.- Contaminació Vall de Marfà, 3.- Preparació i continguts dels pressupostos del 2017.

S’aprova l’acta per unanimitat amb les correccions demanades.

Punt 2. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 2017.

El Sr. Francesc Güell demana, en nom dels representats del GIC,  si es poden aprovar per separat les dues ordenances presentades en aquest ple. No estan indicades les modificacions a les OF núm. 5, i OF núm. 9, ha sigut necessari veure prèviament quines són les ordenances i a què correspon cadascuna. Les propostes són acceptades amb els següents vots:

O.F. 5:  es l’ordenança reguladora dels preus públics. És aprovada per unanimitat.

O.F. 9, Ordenança Taxa subministrament d’aigua.

El grup Municipal GIC exposa que no està d’acord en l’increment a la factura de l’aigua al usuari, degut a les causes que van ocasionar la pèrdua de subministrament i la necessitat de contractar el transport de l’aigua. El Sr. Alcalde explica que s’ha decidit que la meitat del cost la paguin els usuaris. El cost total va ser de 61.000€. Per tant el conjunt dels ciutadans de Castellcir pagaran un cost de 30.500€ a través dels rebuts de l’aigua durant els propers sis anys. El Sr. Salvador Rovira recorda que en altres pobles en les mateixes dificultats calia anar a buscar l’aigua directament a les cubes de subministrament. En el nostre poble l’usuari no ha deixat de rebre el subministrament d’aigua a casa seva.
Aquesta ordenança s’aprova amb els 4 vots favorables dels regidors al govern i 3 en contra dels regidors del GIC.

Punt 3. Aprovació del calendari fiscal per l’exercici 2017.

El Sr. Alcalde comenta que s’ha deixat igual que els anys anteriors tot i que l’Ajuntament pot modificar les dates si s’escau.

S’aprova per unanimitat

Punt 4. Aprovació del pla de millora urbana sobre l’intercanvi de qualificacions urbanes d’equipament esportiu i docent, a Castellcir, amb la finalitat d’ubicar una nova escola a la zona del Parc de la Quintana.

Se’ns entrega un text modificat d’aquest punt. La Sra. Blanca Álvarez ens comenta que l’apartat que parla sobre el pla de millora regulada per l’article 70, ja inclou la normativa del POUM de Castellcir (punt 2 de l’article 155). En aquest moment estem en la fase d’aprovació inicial.

En l’últim paràgraf d’aquest punt que diu: “sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials: Agència de Salut Pública i Agència Catalana de l’Aigua. El Sr. Alcalde ens aclareix que  aquest punt forma part dels 11 punts ja demanats amb anterioritat. La Sra. Blanca Álvarez ens explica quins són aquests informes. El dia 3 de juliol es va demanar a Salut l’estudi sobre els terrenys de la Quintana. Dita entitat va respondre el setembre de l’any en curs afirmant que no s’escau l’elaboració de cap informe ja que els terrenys tenen les condiciones demanades. Igualment aquesta resposta es va fer arribar al Departament d’Ensenyament. També l’ACA ha fet un informa favorable rebut el 20 de juliol.

El Sr Francesc Güell manifesta que el GIC vol recolzar el projecte, i avançar en la nova escola, però que cal matisar, i preguntar si el govern municipal són conscients  que el canvi d’ubicació, ja iniciat, podria significar un retard en la seva adjudicació, ja que ara el projecte figura com a pendent d’uns determinats informes demanats per la conselleria a l’ajuntament.

El Sr. Alcalde respon que aquest projecte estava aturat quan ells van arribar a l’ajuntament i que l’únic que han fet és facilitar les coses perquè es pugui executar quan abans millor. També manifesta que “estem ben encaminats”. Quan tingui més informació, afirma, ja la donarà.

El Sr. Joaquim Mayol comenta que en moments de crisi econòmica forta com la que hi ha, no n’hi ha prou amb presentar un bon projecte davant de la Generalitat; cal també visualitzar que tot el poble hi està d’acord i recolza amb determinació el nou projecte. Posa com a exemple la presentació que l’escola de Castellterçol va fer a la Generalitat, i a la que van assistir-hi representants dels pares, dels alumnes, dels professors i de l’ajuntament. Segons el Sr.  Alcalde fa uns mesos que ja varen anar al Departament d’Ensenyament, amb el projecte d’escola per facilitar la construcció, i amb una representació suficient. També comenta que el delegat d’ensenyament va afirmar, en una reunió al Consell Comarcal que el projecte de nova escola de Castellcir està millor posicionat que el de Castellterçol, tot i que la norma general és que les escoles de secundària tinguin prioritat davant de les de primària.

S’aprova per unanimitat.

Punt 5. Proposta del GIC sobre la situació actual de fer/ acabar un inventari dels béns i actius de l’Ajuntament.dscf2345-1280x853

El Sr Alcalde afirma que aquest inventari ja està fet. S’ha encarregat a una empresa.

El Sr Francesc Güell diu que ja ha vist l’informe elaborat i el seu contingut és correcte. Insisteix en què, tal com es va demanar, ara és més fàcil fer un pla de manteniment total de tots aquest béns i actius i ofereix col·laboració per fer-ho. I ho diu perquè tot i agraint al Sr. Antoni Farran l’enviament de la relació dels treballs de la brigada, això no constitueix el pla de manteniment, com s’entén normalment.

El Sr. Alcalde diu que no va entendre que es demanes això. Segons el Sr. Salvador Rovira, ara no és l’hora de parlar-ne.

El Sr. Joaquim Mayol afirma que és una presa de pel entregar el Full de la Brigada com si fos un Pla de Manteniment.

El Sr. Francesc Güell exposa que, ja que es considera que no és el moment de parlar-ne, el GIC presentarà per registre la necessitat i per tant la moció perquè s’aprovi l’elaboració d’un Pla de Manteniment general per a tots els actius del Ajuntament.

Sr. Alcalde vol fer constar en acta que l’agrupació electoral del GIC no va fer cap Pla de Manteniment en els anys que va estar a l’Ajuntament.

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ÒRGANS DE GOVERN:

Punt 1. Decrets d’alcaldia.

La Sra. Mercè Manzano pregunta quin tipus d’ajut inclou el decret 211-16. El Sr. Alcalde respon que està relacionat amb un ajut a l’habitatge.

Punt 2. Informacions de les diferents regidories:

Des de Alcaldia:

  • S’ha fet una reunió amb Ensenyament.
  • El tema de l’auditoria econòmica s’està acabant. L’empresa que el fa està contractada a través de la DIBA; estan analitzant l’any 2015.
  • També s’està mirant el tema de climatització de l’Ajuntament. Abolafio és l’empresa que està fent la revisió. Diu que té difícil solució perquè ningú assumeix responsabilitats.
  • S’està mirant d’implantar el Twitter com a comarca del Moianès.
 • Diferents grups han demanat sales per fer-hi activitats. S’ha demanat pressupost per arreglar la sala del carrer Major.

El Sr. Joaquim, Mayol recorda que el GIC va presentar proposta de resolució, abans de l’estiu que es fes un Pla de gestió i ús dels espais municipals. El Sr. Francesc Güell afirma que el govern municipal actua de forma reactiva i mai de forma pro-activa, fent previsions per avançant-se a buscar solucions.

De la regidoria d’urbanisme:  el Sr. Salvador Rovira ens diu que tot normal i correcte.

De cultura, comunicació i joventut:  el Sr. Antoni Farran informa del tema de la calefacció del casal, es va demanar una subvenció per a la calefacció. La instal·lació actual no està homologada. Tenim el projecte de la Diputació. Ha passat també el Sr. Jaume Madurell enginyer tècnic per tal de realitzar una valoració. El Sr. Joaquim Mayol exposa que com a Ajuntament l’opció hauria de ser la d’apostar per una energia sostenible i de combustibles nets. També diu que les calderes de pellets, tot i que són més cares que les de gasoil, permeten compensar l’excés de cost de compra amb el del combustible. L’amortització és d’uns 5 o 6 anys.

Ja ha començat l’activitat d’anglès, amb 6 persones apuntades de moment. Les classes es fan els dijous de 20:00h a 21:30h. Les professores son la Sra. Míriam Rivera i la Sra. Vera Estebun.

També ens parla de la preparació de la Festa major d’hivern. La Sra. Maria Espín que feia altres anys l’arròs, aquests any no ho podrà assumir i s’està mirant qui ho podrà fer. Ha estat contractat el grup de cantar havaneres.

Es valora l’activitat de la castanyada com a positiva, realitzada per l’equip de l’Ampa. S’està fent el full informatiu de setembre i octubre se’ns convida a participar-hi.

De la regidoria de sanitat i ensenyament, serveis socials i territori. La Sra. Mireia Navarro ens informa que a la fonts de la Selva Negra, havien posat un cartell d’aigua no sanitària, des de l’Ajuntament de Centelles. La font pertany al terme de Castellcir segons consta a l’Institut Cartogràfic Català (ICC) lloc on queda reflectida la modificació territorial . Es va comunicar a l’ Ajuntament de Centelles, al fer la revisió de les fonts es retira el cartell. La Tosca i la Font del poble no són aptes per el consum. No es feien analítiques des de feia 4 anys. L’estudi s’ha reduït a 5 fonts. S’està pendent de resultats.

Punt 3. El GIC proposa elaborar el reglament o normativa d’utilització de tots els mitjans i espais de comunicació municipals.

Bàsicament inclou tots els taulers d’anuncis, web municipal i el full informatiu. El Sr. Alcalde manifesta que en aquest moment no és prioritari aquest tema.

El Sr Francesc Güell posa com exemple, sense voler anar a una enumeració exhaustiva, que els plens no s’anuncien enlloc, i com a públics haurien de ser anunciats el mateix dia que es convoquen, al tauler d’anuncis i web.

Al web hi ha moltes mancances d’informació, per tot això es necessari un reglament d’utilització dels espais de comunicació per part dels grups municipals..

El Sr. Alcalde ens informa  que està demanada una cartellera per col·locar a la paret de cal Sala, lloc de pas visible. També diu que està d’acord en l’anunci dels plens, i que no  està en desacord amb fer un Pla de Comunicació, però repeteix que no és una prioritat ara com ara. Diu que ho parlarà amb l’equip de govern.

El nostre grup vol deixar constància que hi molt per fer en la comunicació, informació i transparència, i que no es pot deixar.

Punt 4. Mocions i altres precs i preguntes

Moció 1: de suport al Referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats. El Sr. Antoni Farran suggereix incorporar a l’alcaldessa de Berga. Es descarta utilitzar cap personalisme.

S’aprova per unanimitat.

Moció 2: per millorar el servei de Rodalies Renfe a Catalunya. Aquesta proposta arriba a traves de l’AMI i la FCM.

S’aprova per 4 vots afirmatius dels regidors al govern i 3 abstencions del GIC.

Seguim sense calendari de plens, possiblement el pròxim serà el dia 16 de desembre.

Print Friendly, PDF & Email