Resums plens Temes socials Territori i Urbanisme

Resum del Ple del 19 de setembre 2018

Els punts de l’ordre del dia del Ple Ordinari del dia 19 de setembre de 2018 són els següents:

Obrir Ordre del dia

A.) PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

 1. Aprovació si s‘escau, de l‘acta de la sessió anterior, ordinària del dia 18 de juliol de 2018.
 2. Proposta d‘acord de l’aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2017.
 3. Propostes d’aprovació de la posada a disposició del solar de la Quintana a favor del departament d’Ensenyament de la Generalitat per construir un nou edifici de l’escola la Popa de Castellcir.
 4. Assumptes sobrevinguts.

B). PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
 2. Informacions de les diferents regidories.
 3. Mocions altres precs i preguntes.

Obrir Assistents

Assistents:

Sr. Alcalde: Salvador Rovira. Srs. Regidors/es: Eduard Guiteras, Francesc Güell, Antoni Farran, Joaquim Mª Mayol, Mercè Manzano i Sra. Blanca Álvarez com a secretària.

S’excusen d’assistir-hi: la Sra. Mireia Navarro.

A. PART RESOLUTIVA ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació de l’acta del dia 18 de juliol de 2018.

 • Es procedeix a la revisió de la M1 per no coincidir el recompte de vots amb el resum fet pel GIC. Queda com a definitiu 2 vots a favor i 3 abstencions.
 • El Sr. Güell notifica que el Grup Municipal GIC ha rebut una carta d’una empresa que va executar les obres del camí d’Esplugues, la qual presenta i es llegeix al ple. La carta fa referència al resum del ple del 18 de juliol publicat al nostre web i concretament a la informació de la regidoria corresponent sobre aquestes obres.

L’acta oficial del ple del 18 juliol que s’aprova, diu el següent: “El Sr. Guiteras explica que del camí d’Esplugues, el que havia quedat malament, que ho han arreglat. Que han tret la terra i que ara ja es passa bé.”

Per la nostre part, després de escoltar els enregistraments, vam rectificar el contingut del resum del web i vam demanar “disculpes perquè el resum inicial publicat no expressava literalment i potser fidelment el que es va dir”.

Veure “Resum del ple ordinari del 18 juliol 2018”

L’acta queda aprovada per 4 vots a favor (Srs. Rovira, Guiteras, Güell i Sra. Manzano) i dues abstencions del Srs. Mayol i Farran perquè no van assistir a l’anterior ple.

Punt 2. Proposta d‘acord de l’aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2017.

La Sra. Blanca Álvarez explica que és un tràmit administratiu que cal fer cada any.

Votació: S‘aprova per unanimitat, dels assistents.

Punt 3. Propostes d’aprovació de la posada a disposició del solar de la Quintana a favor del departament d’Ensenyament de la Generalitat per construir un nou edifici de l’escola La Popa de Castellcir.

El Sr. Rovira, va mostrar el seu interès en què estiguem informats sobre aquest tema, i també en continuar les gestions amb la Conselleria d’Ensenyament, si cal, per tal d’accelerar l’inici de l’execució del projecte.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

Punt 4. Cap assumpte sobrevingut.

B. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Cap observació al respecte.

2. Informacions de les diferents regidories.

 • Des d’ urbanisme el Sr. Guiteras ens explica com està el tema dels solars en la urbanització Torrelles-Guiteras, s’han fet unes cates per detectar els llocs del terreny en què hi ha roca. El Sr. Güell pregunta a quin tema es refereix, donat que des del GIC no se’n tenia constància. El Sr. Guiteras diu que era un dels acords amb esports, per la cessió dels terrenys de la zona esportiva a la Quintana. Està pensat realitzar-hi una pista poliesportiva de terra compactada i una altra de més petita per mini-bàsquet.
 • El Sr. Guiteras parla també de la reforma de Can Salvador. El Sr. Rovira ens informa que cal arreglar l’espai, pintar les parets, fer un bany adaptat amb un petit vestíbul. Hi havia un pressupost ja fet. També s’han d’instal·lar endolls. La Sra. Álvarez ens informa que no cal fer projecte d’obres, però si una memòria valorada.
 • El Sr. Rovira ens parla de l’estat dels contenidors de la paret del casal, caldrà fer una tanca de contenció, ja que cau l’aigua, i seria millor que la paret quedés lliure. Això forma part de la subvenció per a millores del Municipi. El Sr. Güell diu que seria el moment de sanejar l’espai. El Sr. Eduard diu que el material que hi ha al voltant del nou magatzem, està pendent de ser portat a la deixalleria, i que correspon a coses que s’han anat trobant pel poble. El Sr. Rovira diu que la caseta per al manteniment ja està muntada, amb prestatges, que serviran per tenir els estris ben classificats.
 • Per a la regidoria de cultura, el Sr. Farran informa que es va fer la reunió de valoració de les activitats del estiu i que hi va haver molt poca participació, es va valorar la festa de St. Joan, l’aplec de Santa Coloma i la Festa Major. També es va parlar dels actes de tardor/hivern, que son els següents:
  • 30 de setembre commemoració de l’1 d’Octubre.
  • 1 de novembre la castanyada.
  • 10 de novembre teatre per un grup de Moià.
  • 30 de novembre festa de Sant Andreu, estan ja contractades les havaneres.
  • 1 de desembre, activitats per un grup de Castellcir.
  • 24 de desembre el tió.
  • 5 de gener arribada dels Reis.
  • A partir del gener s’iniciarà el cicle de cinema com cada any a la sala Sant Jordi.

El Sr. Mayol exposa que va assistir en aquesta reunió i constata la poca assistència, també manifesta la seva sorpresa al veure que es va dedicar molt de temps al que ja s’havia realitzat i molt poc temps a planificar les festes a realitzar.

El Sr Güell demana si en aquestes reunions es citen totes les entitats. El Sr. Guiteras diu que sí i que al grup de joves se’ls hi va demanar almenys que assistissin al de les informacions de caire tècnic.

El Sr. Farran diu que els qui reben subvencions hauria de ser preceptiu que vinguessin a les reunions. El Sr Rovira diu que els joves només venen quan necessiten quelcom, que de part de l’Ajuntament se’ls hi faciliten les coses però ells no responen. El Sr. Farran diu que si hi estem d’acord ell redactarà una proposta de modificació del reglament de subvencions i introduirà l’obligatorietat d’assistència a les entitats que demanen subvencions a les reunions de preparació i coordinació de festes.

3. Mocions i altres precs i preguntes.

 • El Sr Mayol vol aclarir que amb el tema de la subvenció atorgada a la Nit Jove, hi ha una subvenció de la Diputació ja destinada a aquesta finalitat, i pregunta si es varen donar les dues ajudes. El Sr. Farran aclareix que s’ha utilitzat la subvenció rebuda de la DIBA per a la Nit Jove, i que l’import rebut s’ha descomptat de l’import de la subvenció atorgada a la Nit Jove.
 • El Sr. Güell vol aclarir un aspecte relacionat amb la jornada que es va fer el 16 de setembre al casal de Castellcir per parlar de plantes i aigua de mar, teràpies per a una autosuficiència sanitària.

Com a Grup Municipal no sabem quina relació té l’Ajuntament amb l’organització ja que en el cartell hi constava el logo de l’Ajuntament. El Sr. Guiteras diu que només els hi deixàvem el local sense pagament, i que van avisar que era una activitat informativa sense ànim de lucre. El Sr. Mayol diu que fer unes xerrades informatives sobre un producte fabricat en una empresa pròpia es més aviat publicitat encoberta i que no troba bé que l’ajuntament ajudi amb els seus recursos a aquests tipus d’activitats divulgatives. Aquests tipus de xerrades es poden entendre més com a promoció comercial que com a llibertat d’expressió pròpiament dita.

La Sr. Manzano exposa que un dels ponents de la jornada és una persona controvertida ja que utilitza teràpies per malalties greus sense que s’hagin investigat els seus efectes, sense garanties sanitàries ni evidències científiques, amb resultats no contrastats i sovint esbiaixats. També vol deixar clar que els membres de l’Ajuntament no tenen perquè estar d’acord amb la filosofia de les xerrades que es realitzen en el nostre municipi, tot i haver cedit els seus espais. El Sr. Guiteras diu que com a Ajuntament cal estar oberts a les diferents sensibilitats i maneres de pensar.

Sense més assumptes a parlar el Sr. Alcalde dóna per finalitzat el ple.

Print Friendly, PDF & Email