Resums plens

Resum del Ple del 16 desembre 2016: PRESSUPOSTOS 2017

Obrir Ordre del dia

Els punts de l’ordre del dia del ple en sessió extraordinària eren els següents:

A.- PART RESOLUTIVA : ASSUMPTES A DELIBERAR

  1. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2017
  2. Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017, Ordenança Fiscal nº 15. Taxa pel servei de l’escola bressol.

Obrir Assistents

Assistents:

Sr. Alcalde: Eduard Guiteras, Srs./es. Regidors/es: Antoni Farran, Salvador Rovira, Mireia Navarro , Francesc Güell,  Joaquim Mª Mayol,  i Mercè Manzano. Secretaria: Sra. Blanca Álvarez .

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació pressupost de l’exercici 2017

El govern municipal ha modificat la seva primera redacció dels pressupostos per la negociació amb el nostre grup, però de manera que creiem no suficient, i per això volem deixar constància dels motius pels quals no aprovarem els pressupostos.

Tot i això, constatem que hi ha predisposició a entendre’ns, ja que en reunions prèvies n’hem pogut parlar.

Posició del Grup Municipal Independent per Castellcir sobre els pressupostos 2017 modificats:

La nostra posició respecte als pressupostos 2017, la voldríem presentar en relació amb el que hem anat fent, tots els grups, des del dia 2 de desembre.

A la reunió del passat dia 2, se’ns va presentar un primer projecte de pressupost per al 2017, per part de Dolors Mach, de l’empresa ASSESSORS GESTIÓ LOCAL S.L. que, tal com ja vam manifestar, va ser molt detallada i tècnicament impecable.

Aquesta primera reunió de tots els grups va mostrar un primer pas per al diàleg, i un cert avenç respecte al que s’havia fet fins ara, lluny encara del que nosaltres voldríem implementar com a procés participatiu, la qual cosa valorem positivament i així ho vam manifestar.

En l’anàlisi del projecte, el contingut, els programes i prioritats que hi havia darrere de les xifres, vam fer notar, entre altres coses, una manca de previsió d’inversions, de manteniment del patrimoni i de fer una aposta per l’estalvi en la despesa energètica i per l’eficiència, que també es podrien traduir en inversions per a futurs estalvis. Les inversions totals estaven previstes en 5.000 €.

Per visualitzar la necessitat de canviar el signe decreixent d’inversions al nostre poble, vam presentar el següent gràfic on es mostra el descens d’inversions totals i la mitjana anual dels últims 6 anys en relació amb els sis anteriors, i com creiem que el pla per al 2017 podria començar a transformar aquesta tendència:

Amb ànim positiu i per presentar una alternativa que corregís aquestes observacions, vam presentar uns pressupostos que, bàsicament, augmentaven i ressaltaven la importància de les inversions per crear un futur per al poble. Calen inversions en carrers, infraestructures, espais públics i per a les persones. També es presentava el manteniment del patrimoni com essencial per reduir els costos en el futur. Afegírem una partida per a l’elaboració del pla de manteniment anual. També proposàrem fer una aposta per l’estalvi en la despesa energètica, per l’eficiència i per les energies netes.

El total d’inversions, en la nostra proposta superava els 390.000 €, tal com s’indica en el gràfic anterior.

Com a resposta, en la nova proposta presentada pel govern municipal en aquest ple, aquestes inversions han estat fixades en 51.400 €; per sobre de la proposta inicial, però molt lluny encara i per sota de la nostra.

Davant d’aquesta reacció, tot i valorar positivament els arguments que la justifiquen, per tal de poder aconseguir un pressupost de consens entre tots els grups municipals, hem presentat un escrit pel qual estem disposats a donar suport a aquests pressupostos condicionat al fet que es manifesti la voluntat política del govern municipal, no només amb les seves paraules, sinó amb la signatura d’aquest acord, que en resum, preveu:

  1. Que la part del pressupost corresponent al capítol d’inversions reals, s’incrementi un 10% el primer any, i un 20% en el segon i següents, respecte a la mitjana dels cinc anys anteriors.
  2. Per preparar aquestes inversions ens oferim a treballar conjuntament en un pla d’actuació municipal (PAM) i per a l’obtenció del necessari finançament, ajustant, si cal, les xifres finals al finançament previst.
  3.   Crear una comissió de pressupostos abans de juny de 2017 en la qual tots els grups tinguem representació i que sigui l’encarregada de gestionar els pressupostos per als propers anys.

Si els dos grups que el formen el govern municipal, ERC-AM i CiU, no volen signar aquest acord, tot i que verbalment es manifesten favorables al seu contingut, nosaltres tampoc podrem donar suport als pressupostos finals, i esperarem la seva modificació eventual  durant l’any, en el sentit esperat, per donar aquest suport.

Per tant, ens veiem obligats per coherència, a votar-hi en contra, tot i lamentar aquesta manifesta incapacitat de traduir la voluntat política d’augmentar les inversions al poble, en compromisos concrets.

El Sr. Alcalde es compromet a fer possible la comissió de pressupostos demanada pel GIC, amb representació de cada grup municipal, també en podrien formar part la Sra. Blanca Álvarez i la Sra. Dolors Mach.

S’aprova per quatre vots a favor i tres en contra.

Punt 2. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017. Ordenança fiscal nº 15.  Taxa pel servei de l’escola Bressol.

Els Sr. Francesc Güell vol aclarir que les Ordenances Fiscals ja estaven aprovades com un tot i el desglossament que ens ocupa deu ser per algun motiu o alguna modificació concreta.

La Sra. Mireia Navarro aclareix que els pares ham demanat que es contempli la possibilitat de portar carmanyola a l’escola i per això és necessària dita modificació.

S’aprova per unanimitat.

Print Friendly, PDF & Email