Resums plens

RESUM DEL PLE DEL 15 DE GENER DE 2016

Després de l’aprovació de les actes anteriors procedim a la discussió i votació dels temes, segons ordre del dia 15 de gener de 2016. Castellcir__Casa_de_la_Vila_1

1.- Justificació de la contractació temporal d’una persona per a la brigada municipal.

Actualment la brigada esta composta per en Carles Armadans, en Bizer, segons contractació del Consorci del Moianes, en Magi, contractat per subvenció,  i l’Antonio.
Constatem la necessitat de continuar com a mínim amb el mateix nombre de personal, ateses les tasques a realitzar per la brigada en el nostre poble. La nostra votació és afirmativa.

2.- Informe sobre la planta de tractament d’aigua.

Es va donar compte de l’informe ambiental del projecte bàsic de la planta de tractament d’aigua potable de Castellcir. l’informe ha estat emès per l‘enginyer tècnic industrial del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Sr. Jaume Madorell i Bonoro, amb data 21 de desembre de 2015.

Com a comentaris es manifesta que cal tenir un pla d’abastament d’aigua, perquè la  sequera continua. L’aigua del dipòsit al costat del casal, sobrant, que es donava per al seu aprofitament, en cap cas es pot fer servir. Es manifesta que utilitzar l’aigua del pou de la Penyora donaria més qualitat i quantitat al servei. El pantà nou del riu no es va arribar a recepcionar per l’ajuntament però ara ho serà en breu, una vegada solucionats els temes pendents. Ens donem per assabentats.

3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Després d’alguns aclariments sobre els decrets, ens donem per assabentats.

4.- Debat sobre posar una fornícula de la Mare de Déu a l’entrada del poble, en una propietat privada.

L’Alcalde explica els motius per contestar la sol·licitud del propietari, una vegada que la Diputació de Barcelona ha emès un informe favorable. Es discuteix el tema i tots exposem les motivacions per al vot. El resultat de la votació va ser negatiu a que es dugui a terme la seva col·locació, partint de la premissa que estem en una societat aconfessional i no és el lloc per  a signes religiosos. Qualsevol desperfecte o mal ús de la instal·lació suposaria una queixa a l’Ajuntament i per tant donaria lloc a una nova problemàtica. Es llegeix nota feta pel regidor Joaquim Mayol, a nivell personal, ja que no ha pogut assistir al ple, però que no té incidència en la votació. El resultat va ser de 4 vots en contra i 2 a favor.

5.- Informacions vàries des de les diferents regidories

El regidor Antoni Farran informa de les activitats portades a terme durant la festa de Sant Andreu. Segons ell van anar bé.

El taller de les torxes d’espígol va ser molt poc participat.

La regidora Mireia Navarro explica que el tió solidari va anar molt bé. Preguntem si ja han arribat els aliments de la recapta a Caritas Castellterçol i ens respon que no encara, que els hi portaran el dia 19 del corrent.

Preguntem si les persones a qui se’ls dóna la cistella d’aliments durant l’any han tingut el lot de Nadal que se’ls hi fa arribar amb la corresponent cistella per aquestes festes. Ens consta que se’n van lliurar a Castellterçol, Granera i S. Quirze Safaja. Ens responen que aquest any l’Ajuntament de Castellcir no ha donat els lots de Nadal. Al preguntar quin ha estat el criteri, ens responen que han reflexionat sobre les persones destinatàries de tal benefici,  i que no tenen els condicionants perquè en puguin fruir. Des del GIC es comenta que és per això que hi ha un reglament sobre els serveis socials, per valorar les necessitats independentment del nostre criteri, i que la valoració feta pels Serveis socials és la que ha de prevaldre per adjudicar les ajudes i no el nostre parer personal.

També es va informar sobre l’obra de teatre del grup de Collsuspina, iniciativa d’un grup de Castellcir. Va agradar força.

L’alcalde ens informa sobre la represa de la tasca de catalogació de les masies del terme de Castellcir, que estava donada a dues empreses però es va deixar la feina a mig fer. Sense catalogació, l’Ajuntament no té la informació necessària per autoritzar l’ús de les masies, en el cas  que es demanes permís per implantar qualsevol forma d’activitat, com per exemple, l’allotjament rural.

També ens informa sobre la cessió, ja fa temps, del terreny dels abocadors que hi ha a l’entrada del poble, i que ara el propietari en reclama la indemnització perquè no s’ha complert una de les condicions acordades, el que comporta la represa de les negociacions.

Altres notificacions.

  • 5 de febrer, Carnestoltes: es contractarà una persona que portarà les activitats del dia.
  • 21 de febrer, Duatló de Castellcir:  cal l’ajut de voluntaris per als controls dels atletes.
  • 26 i 27 de març, xerrades de sensibilització sobre els residus a empreses, escola i usuaris.

A l’acabar el ple, el regidor Francesc Güell va manifestar que seria convenient fer un balanç dels sis mesos de governP8137158a-1 municipal, des de la nostra visió com a grup a l’oposició. Va dir que no faria crítica, perquè ja s’ha fet en el seu moment i es continuarà fent. Però que volíem presentar en les properes setmanes i per escrit, una sèrie de mesures que seria positiu emprendre per tal de millorar la transparència, la participació, l’agilitat i la gestió, i que d’això en podrien esdevenir propostes o mocions.

Però que per sobre de tot, calia donar per superat el tema d’assumir que a l’ajuntament hi havia dos grups al govern i un a l’oposició. Que això és normal, i és així en una gran majoria de pobles i ciutats,  i no per això s’ha de recordar contínuament ni ha de suposar manca de col·laboració entre els grups en temes importants o acordats.

D’altra banda el fet de formar part d’un Ajuntament  comporta la responsabilitat d’ocupar càrrecs públics i per tant d’estar subjectes a les crítiques.

Esperem que de mica en mica deixem de parlar llenguatges diferents, ja que sense diàleg no és possible tirar endavant el projecte de treballar per Castellcir.

Castellcir 20 de gener de 2016

Print Friendly, PDF & Email