Resums plens

Resum del ple del 12 de febrer del 2016

Els punts de l’ordre del dia eren els següents:

 1. Aprovació de l’acta sessió ordinària del dia 15/01/2016.
 2. Adjudicació del contracte d’obres per a l’adjudicació del projecte de millora del camí de Santa Coloma fins a la urbanització de La Penyora, fases 1 i 2.
 3. Modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple.
 4. Aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
 5. Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació, exercici 2015.
 6. Aprovació del conveni tipus d’adhesió al programa “Anem al Teatre”.
 7. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
 8. Informacions de les diferents regidories:
  • Alcaldia.
  • Regidoria d’urbanisme, serveis i subministraments.
  • Regidoria de cultura, comunicació i joventut.
  • Regidoria de sanitat, ensenyament,  serveis socials i territori rural.
 9. Mocions, precs i preguntes.

Vàrem votar afirmativament i es van aprovar per unanimitat els punts 2, 4 5 i 6 de l’ordre del dia.

En el punt primer: revisió de l’acta del ple anterior, el govern municipal es nega a incloure a l’acta la resposta, que la regidora Mireia Navarro va donar a la pregunta que li va fer la regidora del GIC Mercè Manzano sobre el tema d’ajuts socials, i concretament el criteri segons el qual els lots de Nadal aquest any no s’han donat a famílies. Se’ns va manifestar que, com que era una pregunta a un decret d’alcaldia, el tema no era rellevant i que, per aquesta raó, no es va incloure a l’acta.

En el punt tercer: Modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple. Donat que la llei disposa que en els ajuntaments de municipis de menys de 5.000 habitants el ple només és obligatori celebrar-lo cada tres mesos com a mínim, l’alcalde proposa acordar que es celebrin les sessions ordinàries dels plens cada dos mesos.organización barreras

Els regidors del GIC vam manifestar que no ho vèiem malament i que fins i tot ens semblava més operatiu. Abans de fer la votació volíem acordar una manera de treballar de forma conjunta entre ple i ple. Se’ns va manifestar que ja s’ha començat a fer una reunió mensual entre l’alcalde i el portaveu de l’oposició un cop al mes, i també es va proposar celebrar una reunió informativa amb tots els regidors dues o tres setmanes abans del ple.

El GIC va demanar temps per valorar la proposta presentada i va proposar endarrerir la votació d’aquest punt fins al proper ple.

El govern sembla que portava el tema ja decidit i va utilitzar la majoria que té per no pactar aquesta proposta i imposar la seva. La proposta exposada pel GIC no és tinguda en compte; acabat el torn de paraula del GIC, l’alcalde proposa que es voti la proposta presentada pel govern, la qual s’aprova amb els 4 vots favorables dels regidors del govern, i els tres en contra dels regidors del GIC.

Acabada la votació, el regidor Francesc Güell demana que consti en acta que aquesta votació, des del nostre punt de vista, dificulta la tasca de l’oposició.

En el punt vuitè de l’ordre del dia, el regidor Antoni Ferran exposa els següents temes:

 • Carnestoltes a l’escola finançat per l’ajuntament.
 • Bones perspectives per a la Duatló del dia 21/01.
 • S’ha donat permís per a l’organització d’una calçotada al Casal. L’ajuntament cedirà els espais i col·laborarà amb l’organització cobrant les entrades i avançant els diners de la compra del menjar si cal.barreras 3
 • En el mateix punt, el regidor Salvador Rovira va manifestar que volia explicar alguna cosa de millores en les que estan treballant. Però finalment no ho va poder fer perquè va rebre la indicació de l’alcalde, en el sentit que no expliqui res fins que estigui assegurat que es faci.
 • El GIC va manifestar que tots els temes que es tracten en els plens són públics i, per tant que es poden explicar a la gent.

Castellcir 13/02/2016

Print Friendly, PDF & Email