Temes ambientals

RESUM DE LA II TAULA RODONA CONVOCADA PER COSA NOSTRA

El dia 4 de febrer Cosa Nostra va convocar la II Taula Rodona:

“De la contaminació de la riera de La Tosca a

una gestió sostenible de l’aigua al Moianès “

La Taula Rodona es va iniciar ambun resum històric del problema de la contaminació de la Tosca.

Actualment s’estan fent analítiques que demostren el grau de contaminació d’amoni, nitrats, escuma i altres elements.

L’escorxador de Moià ha demanat ampliar les seves instal·lacions, tot i ser un dels principals contaminadors.

Van intervenir diferents tècnics i membres de Cosa Nostra i es van projectar diversos vídeos:

 • Un d’ells especificava les dades de la Comarca del Moianès: 10 municipis, 13.209 habitants. 337,9 km2., etc. També vam veure la xarxa de torrents de cabal intermitent. L’eix hidrogràfic és la riera de Caldes, que disminueix de cabal en temps d’estiu. Aquesta neix a Collsuspina, a Fonts Calentes. Té una longitud de 21 km.  Moià té 8 pous i una deu.
 • Enric Queralt, Director tècnic de la conca del Llobregat va exposar l’experiència del municipi del Prat de Llobregat. Va fer esment de la gestió col·lectiva que s’ha fet des de la Comunitat d’usuaris, la CUAS. És una corporació de dret públic (formada per polítics, industrials, sindicats, associacions veïnals, etc.), figura reconeguda per la llei. Actualment a Catalunya hi ha 6 comunitats d’usuaris. Va fer una àmplia exposició amb dades i gràfiques de la situació del Prat des de 1965 fins a 2016. Fent esment de la situació socioeconòmica i territorial durant aquest temps. En els 10 últims anys, el consum de l’aigua a baixat a la meitat. Un dels motius és la deslocalització de les empreses, especialment les papereres. Actualment la majoria de les empreses del Prat són de logística i serveis sanitaris. Un altre dels problemes del Llobregat que ha millorat, és la salinització de l’aigua. El Pla del delta del Llobregat que es va implantar del 2000 al 2013, va permetre que el Prat disposés d’una de les depuradores més grans d’Europa. Tot això ha permès una millor gestió del territori i de l’aigua.
 • Jordi Codina, de l’Empresa LAVOLA Cosostenibilitat, es defineix com una empresa de serveis per a la sostenibilitat en l’àmbit de la Consultoria, Educació, Comunicació i Medi Ambient. En la seva exposició presenta 10 qüestions:
  1. Model territorial i d’ocupació del sòl.
  1. Espais oberts, lliures i amb bio-diversitat
  1. Paisatge
  1. Riscos
  1. Cicle de l’aigua
  1. Energia
  1. Mobilitat
  1. Medi atmosfèric
  1. Materials i residus
  1. Canvi climàtic

Finalment va ressaltar la gran importància de que la població rebi informació que permeti la seva sensibilització i participació.

Va donar la direcció d’un enllaç per poder seguir els entorns fluvials amb coneixements científics: http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/riunetinici

 • Es va presentar Paloma, membre de Cosa Nostra, qui va moderar el debat amb tres temes:Aqüífers i fonts.
  1. Gestió del rierol de la Tosca, aigua del Moianès, i quin model de comarca volem
  1. Sostenibilitat i recursos hidràulics. Quines solucions a curt termini tenim?

També va fer esment de la falta d’un estudi sobre la situació hidrològica i del grau de contaminació dels pous i va demanar que la població pugui conèixer i opinar sobre la nova depuradora.

 • Jordi Espuny, geòleg i hidrogeòleg, va fer una extensa i aclaridora exposició sobre el cicle de l’aigua, dels recursos hidràulics del Moianès, l’abastament, la composició del sòl i va subratllar que l’aigua és un bé limitat i escàs, ressaltant la importància de el que podem fer nosaltres com a ciutadans i els ajuntaments de la comarca.
 • L’alcalde de Moià, Sr. Dionís Guiteras va explicar que la depuradora actual és de 1990, i no depura l’escuma ni els nitrats. En el moment de la seva implantació no hi havia les empreses alimentàries i d’altres que s’han anat instal·lant. La contaminació ve generada per les activitats del Polígon del Prat, i l’activitat econòmica que genera és remarcable. L’activitat que en principi era només industrial ara és majoritàriament alimentaria. Podríem dir que les exigències de sanitat no estan d’acord amb la llei d’abocaments. Per tant, la normativa que es demana a la indústria agroalimentària per a la neteja de les seves empreses, no coincideix amb la que es demana des de medi ambient.
  • Hi ha una previsió de 4,17 milions d’euros per a la nova depuradora, que estarà instal·lada a la fi de 2018. Quan funcioni, caldrà esperar uns anys perquè l’escuma que ha impregnat els marges es vagi diluint. És important tenir cura de les lleres del riu, perquè amb la depuradora nova tinguem també millor qualitat. Ha destacat que el tema de la depuradora és un diàleg entre tècnics i no entre polítics i ciutadans.
   Un altre problema que va ressaltar és que els boscos de Catalunya no estan gestionats i que això redueix l’aigua als rius. Tenim una mala planificació forestal. No es tracta de tallar arbres, però sí d’una neteja dels boscos que eviti l’absorció de l’aigua.
  • També va informar que des de la Diputació s’està estudiant l’aqüífer de les coves del Toll, aprofitant la seva catalogació de patrimoni.
  • I que l’escorxador ha demanat augmentar la seva llicència per centrar-se en la producció de porcí. Aquest projecte està a disposició pública i supervisat per l’ACA.

Aquestes paraules van despertar una gran controvèrsia entre els assistents i en el torn final de paraules es va preguntar al Sr. Guiteras sobre:

 1. Ampliació i modificació dels terrenys agrícoles i ramaders. Atès que falta informació.
 2. La manca de diàleg amb els veïns i que aquests siguin escoltats.
 3. Per què l’ajuntament no sanciona els que contaminen? Té aquesta competència i disposa d’una ordenança d’abocaments.

A aquestes preguntes l’alcalde va respondre:

 1. La nova normativa especifica que cal tenir en compte el benestar dels animals i les granges necessitaran més metres per als animals.
 2. Que Cosa Nostra forma part del Consell d’administració de les Aigües de Moià i pot tenir accés a l’informe de l’ACA, la qual cosa es va qüestionar per part del representant de la Cosa Nostra.
 3. Que la participació sempre és bona.

Print Friendly, PDF & Email