Inversions Pressupostos Temes socials

Repartiment de subvencions 2018 per a activitats culturals, esportives i de cooperació social.

La Comissió de Govern Local va aprovar el 4 de juliol 2018, el repartiment de subvencions d’acord amb les “BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLCIR PER A ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES i DE COOPERACIÓ SOCIAL” aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 9 de setembre de 2016, i publicades al BOP del dia 24 d’octubre de 2016.

Les sol·licituds presentades ja s’havien valorat d’acord amb els criteris d’atorgament de les Bases Reguladores, per una comissió formada per:

 • L’alcalde i els tinents d’alcalde.
 • Un regidor/a de cada un dels grups municipals.
 • La Secretaria-Interventora de la Corporació, que va actuar com a secretaria de la comissió.

El repartiment de subvencions, per un total de 11.230 euros, de les partides del pressupost 2018 reservades a destinar a aquest tipus de subvencions, va quedar de la següent manera:

La Comissió de Govern també va aprovar, entre altres, l’adopció dels següents acords:

 • Notificar aquesta resolució a les diferents comissions i grups municipals, per al seu coneixement i efectes oportuns.
 • Advertir dels següents punts als grups i/o entitats receptores de subvencions:
  • Els grups que no estiguin constituïts legalment ho hauran de fer abans del 31 de desembre 2018 i hauran de presentar la documentació acreditativa.
  • Les entitats i grups poden renunciar a la percepció directa total o parcial de la subvenció  de manera que l’Ajuntament assumeixi directament el pagament de les factures per l’import deixat de percebre.
  • Les factures presentades per justificar els imports concedits han de ser factures emeses a nom de l’entitat i hi ha de constar el concepte i l’activitat realitzada.
Print Friendly, PDF & Email