General

Preguntes per a la sessió de control del ple del 9 setembre 2016

El ple municipal del passat 1 de juny, va aprovar fer efectiva la necessitat legal de separar en els plens l’espai de deliberació i decisió, del de “Control i fiscalització dels òrgans de govern”.

Per tant, per aquesta última part, el nostre grup municipal avança les següents preguntes al govern:llum-apagada

1.- Camí Penyora.

Resum de la finalització de l’obra en els trams 1 i 2. Repàs de les últimes certificacions. Com s’ha mesurat el ‘tot u’ a les certificacions? Donat que hi ha hagut dubtes sobre la qualitat de la realització de les obres, quin és el resultat de les revisions “in situ”. Cal veure i respondre als dos informes que es van presentar per part del grup de treball format. Veure annexes adjunts: 1.- “INFORME CALES EIX CENTRAL TRAM 1 i TRAM 2 DEL CAMÍ DE CASTELLCIR A LA PENYORA” del 28/06/2016, i 2.- “Anàlisi camí Penyora del 22/7/2016”

Caldria crear una comissió oberta de seguiment de les obres dels trams 3 i 4 per tal d’evitar altra vegada dubtes sobre la qualitat i millorar la transparència de l’execució.

2.- Subministrament d’aigua.llum-encesa

Situació actual del subministrament. Estat actual de les escomeses i regularització de la situació amb Sorea.

Caldria fixar els cabals d’aigua regulars previstos de les diferents escomeses.

Proposta d’una comissió oberta per elaborar una política futura d’aigua.

3.- Reglament subvencions.

Donat que el govern municipal es va saltar el període d’informació pública, i va presentar a les entitats un reglament que no estava definitivament aprovat, el mateix govern municipal hauria d’informar a les entitats del resultat final del reglament que hem negociat i presentar el text definitiu. En cas de haver-se rebutjat alguna proposta, s’hauria de revisar amb el reglament definitiu.

Demanem tota la informació del que s’ha fet amb cada entitat, des de l’1 de juny, sobre aquest tema.

4.- Llar d’infants.

Preguntem pels resultats finals de les converses i treball realitzats per la regidora Mireia Navarro.

Acord amb l’escola “La Popa” i altres modificacions i millores. Agraïm l’esforç fet i la informació per part de la regidora.

5.- Nova escola.

Volem saber si s’ha fet un estudi econòmic i anàlisi de “pros” i “contres” de la nova ubicació i alternatives. En cas de disposar de les dades anteriors, saber quin és l’expedient per consultar aquest tema.

També saber si s’han analitzat i/o existeixen altres alternatives i negociacions amb les administracions públiques o ens privats.

6.- Contaminació vall de Marfà.

Creiem que s’hauria d’actualitzar i informar el poble de l’estat actual i les accions empreses per l’ajuntament de Castellcir per arribar a la solució del problema.

Informació sobre si s’han seguit els protocols que es van demanar en les reunions amb diferents associacions i grups.

7.- Preparació i contingut dels pressupostos 2017

Voldríem aclarir quina és la situació de la nostra proposta al ple del dia 1 de juny, en què el nostre grup va presentar l’esborrany d’un nou “procés per a l’elaboració dels pressupostos municipals”. L’escrit és una proposta oberta a tots els grups i a les millores de tot tipus que es volguessin incorporar.

El Sr. Alcalde va manifestar que treballarien el tema amb l’equip de govern i el nou equip de comptabilitat i ens comunicarien alguna cosa. No vam aconseguir fixar un termini de temps per poder fer una feina conjunta.

Fins ara no n’hem tingut notícies, i volem saber la situació de la nostra proposta.

8.- Millores de manteniment d’espais públics. llum-apagada

Al ple de l’1 de juny es va aprovar el punt sobre “Actuació especial per l’estat de conservació i seguretat de les zones esportives i parcs infantils”. El govern municipal va fer constar que ja existeix, i per escrit, un procés per al manteniment de les esmentades zones.

Voldríem conèixer i tenir a disposició, una còpia d’aquest procés i de la sistemàtica d’actuació del manteniment i seguretat de les zones esportives i parcs infantils, per tal de proposar, si s’escau, algunes possibles millores.

9.- Activitats d’estiu.

En relació amb l’activitat de la Nit Jove el grup municipal del GIC voldria:llum-encesa

  • Conèixer i tenir una còpia a disposició de la memòria econòmica que presentin els seus organitzadors.
  • Conèixer les mesures que es van prendre per tal de garantir que no es fes venda d’alcohol a menors.

En relació amb la suspensió del Futbol Fest:

  • Conèixer el motiu pel qual s’arriba a un acord per realitzar una activitat com la nit jove i en canvi no és possible fer-ho amb els organitzadors del Futbol Fest.
  • Quin és el motiu del canvi de criteri en relació a la venda i/o distribució d’alcohol en activitats en què l’ajuntament consta com a organitzador o col·laborador.

Castellcir, a 2 de setembre de 2016

Grup Municipal Independent per Castellcir:

Print Friendly, PDF & Email