Resums plens

Ple del Ajuntament, el divendres 10 de Febrer

El proper divendres 10 de febrer hi ha un nou ple de l’ajuntament. Com ja sabeu, tots els plens son oberts al públic.

Donem la informació dels temes que es tractaran, tant dels que proposa el govern municipal com els que proposem el nostre grup:

A la part resolutiva:  Assumptes  a deliberar i votar

Per part del Govern municipal:

 1. Aprovació de l’acta sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2016.
 2. Adjudicació  del contracte  d’obres  per a l’execució  del projecte per a la millora del Camí de Santa Coloma fins a la urbanització La Penyora, fases 3 i 4.
 3. Aprovació, si s’escau, de declaració de crèdits incobrables corresponent a l’exercici 2016 referent a l’impost de Bens Immobles Urbans.
 4. Aprovació, si s’escau, de declaració de crèdits incobrables corresponent a  l’exercici 2016 referent a l’impost sobre increment dels terrenys  de naturalesa  urbana.
 5. Aprovació de la segregació  d’uns terrenys municipals (segregació del sol destinat a equipament escolar respecte el sol destinat a equipament esportiu) i cessió a favor de la  Generalitat   de  Catalunya   per  tal  que  l’administració  autonòmica  hi  construeixi I ‘escola CEIP “La Popa”.
 6. Aprovació  del  Protocol  d’Actuació  d’emergència  de I ‘escola bressol  municipal “EI Petit Camacurt de Castellcir”
 7. Aprovaci6 del Compte de Gestió i Recaptació, exercici 2016

Per part del Grup Independent per Castellcir:

 1. Legalització del Casal i instal·lacions. Demanem debatre totes les propostes de millora i legalització del casal i la seva climatització, demanades i presentades fins ara, així com l’informe de la Diputació, i poder votar la millor solució. Si encara no es disposa de tota la informació tècnica necessària, acordar quins informes, propostes i pressupostos s’han de demanar i establir el procediment d’aprovació de les mesures que facin falta.
 2. Pla de manteniment.  Insistir en la nostre proposta de resolució del 15 de novembre del 2016, perquè el nostre municipi tingui un pla de manteniment de tots els bens/actius i instal·lacions de l’ajuntament: edificis, terrenys, elements de la via pública, elements de parcs infantils i zones esportives, béns d’equip, etc. Pla del qual actualment no es disposa, amb el risc i costos que això suposa.
 3. Informació pública. Insistir en la nostre proposta de resolució de l’11 d’octubre del 2016 per aprovar que es faci un reglament que reguli els continguts i les condicions d’accés i d’ús dels mitjans municipals de comunicació per els grups municipals constituïts. Inclou els taulers d’informació pública, el full municipal, la pàgina web i tot el que es necessari per informació pública i tot el que normalment es publica al BOPB. En resum: Més i millor informació pública

Per a la part de control  i fiscalització  dels òrgans de govern:

Preguntes del GIC:

 1. Calendari municipal 2017. Voldríem formular varies preguntes respecte a aquest tema:
  • Per què la decisió de fer un calendari no es va informar a tots els grups.
  • Perquè hi ha uns canvis en el dies laborables, que no es van informar quan es va aprovar per ple el calendari de festius per al 2017.
 2. Auditoria municipal. Donat que durant els últims mesos del 2016 es va fer una auditoria de l’ajuntament, voldríem aclarir els següents punts:
  • Com i a qui es va fer l’encàrrec de l’auditoria esmentada.
  • Termes de la contractació
  • Amb quin abast, tant temporal com de continguts. Concretament de quins temes es demanava l’auditoria i de quins anys.
  • El resultats i l’informe final de la mateixa

Altres:

  1. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
  1. Informacions de les diferents regidories
   1. Alcaldia
   1. Regidoria d’urbanisme,  serveis i subministraments.
   1. Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.
   1. Regidoria de sanitat, ensenyament,  serveis socials i territori rural.
  1. Mocions i altres precs i preguntes:
  1. Moció 1 “El mon local català amb la Campanya casa nostra és casa vostra”
Print Friendly, PDF & Email