Resums plens

Ple del 9 d’octubre de 2015

Ajuntament CastellcirEl punt 2 de l’ordre del dia “Aprovació modificació pressupost de l’exercici 2015” no es va votar per desacord amb el Secretari/interventor que manifesta que no ha vist la modificació, ni ha fet l’informe que es menciona al preàmbul.

Independentment del punts rutinaris el més destacat va ser el següent:

1.   Aprovació acta del 4 de setembre.

S’ha de rectificar l’acta presentada pels molts errors de transcripció i redacció.

2.   Aprovació modificació pressupost de l’exercici 2015.

Com ja s’ha indicat no es va votar. La modificació fa esment a la introducció al pressupost per al 2015 de 359.709€ d’ingressos per transferències de capital i de 71.949€ d’actius financers amb un total de 483.785€; compensats per unes despeses addicionals de 39.149€ per despeses de personal, 26.384€ per despeses en bens corrents i serveis, 19.366€ per transferències corrents i 398.886€ per inversions fixes.

Es passarà aquest tema al proper ple, per donar temps a l’informe preceptiu d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que segons secretaria, no s´ha fet.

Ens trobem ara amb un Ple Extraordinari, demanat pel GIC i que tindrà lloc el 23 d’octubre, per debatre els pressupostos del 2016, i per altra banda amb el tema pendent de la modificació dels del 2015.

3.   Presentació i aprovació ordenances fiscals 2016

Joaquim Mayol pregunta per què l’anunciat diu “aprovació provisional” i es comenta que és provisional ja que no s’han aprovat els pressupostos 2016, la qual cosa  fa pensar per què es fa l’aprovació d’ordenances fiscals sense el pressupost 2016 enllestit.

Francesc Güell manifesta la importància d’alguns conceptes d’aquestes ordenances, com  l’IBI. Fer una rebaixa  de l’IBI per compensar totalment l’augment del valor cadastral suposa renunciar a uns ingressos que l’Ajuntament podria molt bé destinar a altres conceptes necessaris, com manteniment dels vials i instal·lacions publiques o necessitats socials. Potser caldria no compensar la baixada fins a nivells molt més baixos que la majoria dels municipis, com és el 0,695 per als bens urbans generals.

Malgrat aquestes observacions s’aprova tot el paquet d’ordenances fiscals per 6 vots a favor i una abstenció.

4.   S’aprova el pagament del segon quart de la paga extraordinària de desembre de 2012
5.   S’aprova la liquidació definitiva 2015 del conveni del Centre d’acollida d’animals domèstics del Moianès.

La regidora Mireia Navarro exposa que a partir d’ara, donat que s’ha acabat el conveni, es busca una altra solució directament per Castellcir utilitzant la gossera de la Quintana, quan faci falta,  per un període curt de temps.

6.   Aprovació de subvencions a les entitats i comissions de Castellcir 2015

Va ser una de les propostes del GIC per aquest ple.

Les quantitats aprovades son:

Subvencions 2015

El regidor Antoni Farran proposa una modificació de criteris que no s’arriba a aprovar atès que hi ha aspectes que no es poden demanar de forma retroactiva.

Subvencions 2

7.   Proposta de les comissions informatives.

Es la proposta que va fer el GIC i que no s’arriba a aprovar ni a denegar.

L’Alcalde fa menció que seria una bona cosa, però que augmentaria el nombre de reunions i per tant el temps. Per altre banda diu que no tothom hi està d’acord i que caldria una reunió dels set regidors, a part del ple, per debatre tots els aspectes. Es menciona també que les comissions podrien ser un element de participació al poder integrar membres voluntaris i col·laboradors externs a l’ajuntament per a cada tema. Tot això facilitaria la feina i fomentaria la participació ciutadana.

S’acorda  que l’Alcalde convocarà aquesta reunió, però el fet és que no s’ha avançat en res i més aviat el que es veu és que no hi ha cap intenció de tirar endavant.

8.   La millora i pavimentació del camí a la Penyora

Una altre proposta del GIC per aquest ple.  Tal com ja es va informar prové del ple anterior.

Es va aprovar:

Aprovacio 1

El que no vol dir gran cosa, només que caldrà veure com es fan i es presenten aquestes modificacions en el projecte a contractar i estar a l’espera, per si cal impugnar la forma.

9.    Resolució de desestimar el recurs interposat per una empresa contra la decisió de declarar desert el concurs d’ il·luminació amb leds.

Aprovació 2

10.        Aprovar les normes d’utilització dels espais  del local social de la Penyora, Esplugues i la Quintana.

Es presenta el text definitiu tal com vam proposar el GIC en l’anterior ple, amb totes les modificacions.

11.         Temes de decrets d’Alcaldia i factures rebudes des de l’ últim ple.
12.         Torn de mocions, precs i preguntes.

Es presenta, per part de Mireia Navarro, a proposta del GIC, l’estat actual del tema dels refugiats, amb una explicació de les properes accions, un acte a Castellterçol que serà com a data inicial el 20 d’octubre, i un resum de les reunions fins ara a nivell comarcal i amb Castellcir amb Tothom.

Es presenta un manifest del pacte nacional pel dret a decidir

Es presenta un document per signar voluntàriament, dirigit a la Sala del TSJC sobre el tema del 9N.
Castellcir, 9 d’octubre del 2015

Print Friendly, PDF & Email