Resums plens

Ple del 4 de setembre de 2015

Ajuntament CastellcirAquest ple va venir marcat principalment, sense tenir en compte els temes més rutinaris de l’ordre del dia, pels següents assumptes:

A.   Projecte pavimentació del camí de Sta. Coloma:

El total es de 608.623,20 €, a executar en 4 trams. Fins a l’accés a La Penyora.

El projecte conté renovar la instal·lació d’aigua potable amb canonada de polietilè de 110mm.

La proposta del govern municipal és de millorar el projecte, que haurà de passar per un període d’exposició pública de 30 dies, amb tres modificacions:

 1. Millorar la canonada d’aigua potable de 110 a 160mm.
 2. Fer a més, una canonada tapada a les obertures per un futur retorn i connexió del clavegueram de la Penyora (quan es faci) amb la xarxa del poble.
 3. Dividir la calçada i modificar vorals, (amplada total 7,30 m. A les corbes es preveu que pugui arribar als 8,30m. ) per fer-hi, a una banda, un camí de vianants.

La nostra posició va ser que abans d’aprovar la modificació proposada s’ha de tenir clar que el pas de vianants sigui segur, i que la separació entre vehicles i vianants es faci de manera que sigui homologable (bandes de goma, divisió, nivell etc. ).

Cap objecció a les dues primeres.

Tenim dubtes de la seguretat del camí per a vianants que es vol incloure a la mateixa calçada. No estem segurs que fer el paviment per a vianants d’un altre color, o afegir una banda rugosa entre la calçada per a cotxes i la de vianants siguin elements suficients per garantir una passejada segura per als vianants. Caldrà aclarir aquest punts.

B.   Aprovar els comptes general del 2014.

Donat que hem vist i analitzat tot l’informe, vam votar que sí a l’aprovació.

C.   Factura 142/15 de IMCh LED SL.

Aquest és un cas que hi ha que una societat financera de descompte de factures (Novicap Finance) presenta una factura per 32.391,22 € per cobrar, amb data 20/1/2015, per subministrament de 60 lluminàries. La factura porta la conformitat d’una signatura d’un regidor i el segell de l’Ajuntament. Sembla ser que el segell és diferent de l’utilitzat habitualment i la signatura no és reconeguda com a pròpia pel regidor.

El govern municipal ha presentat denúncia als Mossos sense anar contra ningú, només denuncia els fets.

La resolució és rebutjar el pagament i la factura, donat que no s’ha fet cap comanda ni s’han subministrat els materials esmentats.

D.   Aprovar les normes d’utilització dels espais del local social de la Penyora, Esplugues i la Quintana.

La nostra posició és aprovar el text com a “Normes d’utilització del espais….” i no com la denominació original de “Codi de conducta i utilització….etc.”. Vam argumentar que l’Ajuntament no ha d’aprovar “codis de conducta” sinó, en tot cas, normes d’utilització

A més vam demanar que es canviï el redactat, que comença amb 4 paràgrafs seguits “Està prohibit….”, i que es redacti la introducció de l’àmbit en què es defineixen les normes, i a més, que siguin iguals que les fetes respecte al Casal del poble, i a tot el que marca l’ordenança de sorolls i vibracions.

E.    Retribucions del Consistori

El govern proposa el següent:

 1. Alcalde: sou anual de 8.752,86€ per jornada de 18,75h /setmana. Fan constar que la quantitat és igual a la subvenció garantida per la Generalitat. No hi ha augment de cost per part de l’Ajuntament. Van fer constar també que l’Alcalde no pot cobrar cap de les retribucions següents ja que no són compatibles amb el sou.
 2. Assistència als plens: 125€ per regidor
 3. Assistència a les reunions de la Junta de Govern: (Dos tinents d’alcalde) 65€/reunió.
 4. Dietes per despeses en gestions oficials: 50€ fins a 4h. i 100€ més de 4 h.

La nostra postura va ser aprovar tres punts i rebutjar el de les Reunions de Junta de Govern, per coherència, donat que a l’anterior ple ja vam indicar que consideràvem no útil la Junta de Govern i que reunir-se 2 cops més al mes és part de la seva feina.

Per tant, es van separar les votacions per cada punt i vam votar en contra del 3er.

F.    Torn de mocions, precs i preguntes.

Dintre del torn de precs i preguntes, en vàrem formular 4:

 1. Si el govern municipal considera l’escola i llar d’infants com a prioritats i està disposat a assumir algun dèficit, si així ho justifica el manteniment de les prioritats i la qualitat dels serveis. La resposta va ser que sí.
 2. Com a prec, que responguin als escrits presentats i registrats a l’Ajuntament, ja que fins ara, oficialment, no han donat resposta a cap dels tres que hem fet.
 3. Si poden explicar tota la política i criteris que s’han seguit en les festes populars. L’explicació ha donat lloc a un ampli debat.
 4. Aclarir d’una vegada els criteris de les subvencions i festes populars que al mateix temps s’interrelacionen. La comptabilitat de moltes de les activitats es fa paral·lela a l’oficial en fulles de càlcul. La Mireia ho va admetre, en opinió del Sr. Secretari la comptabilització oficial es correcte.
 5. Festa Major: després de demanar una valoració de la Festa Major al Regidor responsable de les festes, aquest regidor manifesta una valoració positiva, tant de la participació del poble i especialment de la col·laboració rebuda per part dels voluntaris. Es pregunta pel canvi de criteri emprat en la normativa relativa a la presència d’alcohol a les festes organitzades per l’Ajuntament. Es demana que en futurs actes que s’organitzin, s’expliqui clarament quina és la normativa relativa a l’alcohol, i s’utilitzi el mateix criteri en tots els actes. En relació a aquest tema, el GIC manifesta que en la Festa Major d’enguany s’ha estat més restrictiu, per exemple, amb la Futbol Fest que no pas amb el Vermut a la Plaça. La nostra opinió és que l’Ajuntament ha de mantenir una posició de moderació, sense extremismes, i mai limitar les llibertats en funció de judicis d’intencions. Per altra banda mantenir una absoluta neutralitat i igualtat entre els diferents actes i les diferents iniciatives. I finalment l’Ajuntament no pot oferir en els actes que organitza directament allò que prohibeix o limita en d’altres.
 6. Es va fer una proposta per prendre iniciatives en relació a l’ajuda i acolliment de refugiats que emigren a Europa. Vam manifestar que l’Ajuntament de Moià ja ha organitzat una reunió amb entitats del 3er sector per dimecres dia 9. Que a Castellcir caldria fer un senyal similar i si es pensa prendre cap acció. L’alcalde diu que vol parlar amb el Consell Comarcal abans de prendre cap iniciativa, i veure que proposen fer. Després, amb la nostra insistència, que no es tracta de prendre decisions directament, sinó de reunir i estimular que es prenguin per part de persones i entitats, afegeix que amb aquest tema vol ser prudent, ja que entén que les ajudes primer són per a la gent d’aquí, i després per als que vinguin de fora.

Durant tot el ple es van donar altres explicacions per part de l’Alcalde, i concretament sobre:

 • Sol·licitud del Mossèn i de la Casa de la Vall per posar una capelleta amb una Verge a l’entrada del poble. Cruïlla d ‘entrada a la dreta. Es va deixar en suspens per veure si l’Ajuntament ha d’autoritzar o no, ja que és un terreny privat.
 • Explicacions sobre el menjador escolar. Encara no resolt definitivament i que va donar lloc a més debat quan es va fer la pregunta de si l’escola era o no una prioritat, o només es volia rebaixar preus.
 • Explicació del Salvador Rovira sobre el contracte de recollida d’escombraries, donat que qui la realitza actualment sembla que li serà declarada la invalidesa.
 • Va haver-hi una interrupció en el ple, perquè els equips de nens de futbol van entregar les copes a l‘Ajuntament. Van ser rebuts per tot el ple amb aplaudiments i el Sr. Alcalde els hi va oferir unes paraules.

Més informació quan es faci l’acta oficial.

Castellcir, 7 de Setembre del 2015

Descarrega PDF
Print Friendly, PDF & Email