Resums plens Temes socials

Resum del ple del dia 18 de juliol de 2018

Aquest ple del 18 juliol 2018 es va convocar en la data prevista. Però amb només dos temes en la part resolutiva de l’ordre del dia. Hem de repetir que és poca cosa per a un ple que es convoca cada dos mesos, i a més, un d’ells proposat pel nostre grup GIC:

“Proposta d’aprovació del nou espai de Can Salvador com a sala de lectura i treball amb l’equipament necessari per a aquesta utilització i estudiar la dotació necessària de personal per a la seva obertura diària.”

Obrir Ordre del dia

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

  1. Aprovació si s‘escau, de l‘acta de la sessió anterior, ordinària del dia 9 de maig de 2018.
  2. Proposta d‘acord de ratificació de l‘acord d‘aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.
  3. Propostes del Grup Independent per Castellcir (GIC).
  4. Assumptes sobrevinguts.

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

  1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
  2. Informacions de les diferents regidories.
  3. Mocions altres precs i preguntes.

Obrir Assistents

Assistents: Sr. Alcalde: Salvador Rovira. Srs. Regidors/es: Eduard Guiteras, Mireia Navarro, Francesc Güell, Mercè Manzano i Sra. Blanca Álvarez com a secretària.

S’excusen d’assistir-hi: els Srs. Antoni Farran i Joaquim M. Mayol.

A.- PART RESOLUTIVA ASSUMPTES A DELIBERAR

Punt 1. Aprovació de l’acta del dia 9 de maig de 2018.

L’acta queda aprovada per unanimitat dels assistents.

Punt 2. Proposta d‘acord de ratificació de l‘acord d‘aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

La Sra. Blanca Álvarez explica en què consisteix aquesta modificació, ja que ara el municipi de Castellcir no forma part del Vallès Oriental. És per un tema d‘organització del Consorci.

El Sr Eduard Guiteras demana com queden les representacions de cada poble. Sembla ser que queda modificada la normativa per a les votacions.

El Consorci del Moianès no fa aquest servei.

El Sr. Francesc Güell, diu que si pel que fa als residus continuem depenent del Vallès Oriental, hauríem de decidir a quin Consell Comarcal ens adherim. El Sr. Eduard Guiteras pregunta si cal la nostra ratificació per a continuar tenint aquest servei. Des de ServiTransfer, que és l‘empresa que ara ens dona aquest servei, es prefereix, per un tema de proximitat, que el nostre Municipi s’adhereixi al Consorci del Bages. El Sr. Francesc Güell diu que és partidari d‘aprovar-ho ara i més endavant tornar-ho a valorar.

Votació: S‘aprova per unanimitat dels assistents.

Punt 3. Proposta del Grup Independent per Castellcir (GIC) per a l’aprovació de l’espai de Can Salvador com a sala de lectura i treball amb l‘equipament necessari per a aquesta utilització i estudiar la dotació necessària de personal per a la seva obertura diària.

El Sr. Salvador Rovira diu que el tema de l`ús es correcte, però veu un petit problema en el personal en el personal que se‘n ocuparà.

El Sr. Eduard Guiteras diu que a la legislatura anterior, l’ajuntament ja va intentar posar en marxa un servei similar a la sala Sant Jordi. La iniciativa no va tenir resposta per part del poble, donat que en aquella ocasió no es va oferir un horari estable d‘obertura al públic del local. També recorda la necessitat de tenir instal·lada la xarxa ràpida d’internet, la mateixa que a l’ajuntament, per al seu ús.

La Sra. Mireia Navarro diu que l‘AMPA ja han demanat aquest espai, i suggereix que no només es limiti el seu ús com a sala de lectura. El Sr. Salvador Rovira diu que aquesta sala ja s’està utilitzant com a adreça d‘algunes entitats.

La Sra. Mercè Manzano recorda que primer cal arranjar la sala i que després detallarem l’ús que se li dona, el seu horari i també la necessitat de personal per atendre al públic.

El Sr. Salvador Rovira diu que per començar l’arranjament, s’ha d’acabar l‘hangar per a material de manteniment . Desprès es podrà portar coses de Can Salvador i buidar l’espai.

La Sra. Blanca confirma que per realitzar-ho, hi ha pressupost.

Votació: S‘aprova per unanimitat.

Punt 4. Cap assumpte sobrevingut.

B. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

1. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

Es demanen aclariments sobre els següents decrets:

89/2018. Referent al Procediment abreujat de reduir l’import de la liquidació de les actuacions d’execució subsidiària per a instal·lació d’una fossa sèptica a la urbanització de la Penyora. El Sr. Francesc Güell diu que la proposta de pagar en dos anys determina que si es deixa de pagar un any passa el cas a l’Executiva.

91/2018. Decret de sol·licitud de l’assumpció de la figura de Delegat de Protecció de Dades  (DPD) per part de la Diputació de Barcelona. El Sr. Francesc Güell pregunta qui és el DPD. La Sra. Blanca Álvarez diu que aquest paper es pot delegar a la Diputació i que és molt millor fer aquesta delegació i que se n’encarregui la Diputació.

103/2018. Aprovació de la llista definitiva  de sol·licituds de noves incorporacions per  a la llar d’infants de 9 nens per al curs vinent. El  Sr. Francesc Güell diu que cal felicitar-nos i en primer lloc a la Sra. Mireia Navarro per aquest fet. La Sra. Mireia Navarro diu que seran 10 infants.

135/2018. Decret per donar de baixa del règim de la Seguretat Social a un treballador de l’Ajuntament. S’aclareix de qui es tracta la baixa.

141/2018. Sobre aquest decret de contractació de l’Associació E3 Lleure I Gent gran per a dur a terme el taller de memòria, el Sr. Francesc Güell demana  quina és aquesta associació. La Sra. Mireia Navarro exposa que és l’empresa que s’encarrega de portar a terme aquest servei. L’any que ve també assumiran a l’entitat de les Cosidores.

148/2018. Sobre la contractació a Salvador Bertrans per a dur a terme el canvi d’instal·lació elèctrica a l’escola de la Popa, per un import de 11.253,00€. S’aclareix si aquesta despesa estava aprovada per la Comissió de Govern. El Sr. Salvador Rovira diu que ja hi havia una quantitat reservada al pressupost per aquest ús. El límit que hi havia reservat és de 14.000,00€.

2. Informacions de les diferents regidories.

El Sr. Salvador Rovira informa que s’està acabant l’hangar o magatzem de manteniment. També que es va fer un canvi d’una farola del carrer major que dificultava el pas de vianants per la vorera. Aquest fanal es va canviar per un de paret.

El Sr. Eduard Guiteras (1) ens notifica que el camí d’Esplugues està arreglat i ara es torna a passar bé. Sembla ser que amb el material o la terra que s’hi va posar i amb la quantitat de pluja que va caure… va ser un fangar. I el que ara s’ha tingut de fer és llevar la terra que s’hi havia afegit de més i posar-ho al nivell del que ja està compactat. De moment, es va dir, no havíem rebut factura per la reparació.

(1) Aquest paràgraf anterior, l’hem rectificat donat que va provocar una carta de l’empresa que va fer el treball, i s’ha modificat després d’escoltar l’àudio enregistrat del ple. Demanem disculpes perquè el resum inicial publicat no expressava literalment i potser fidelment el que es va dir. Ens sap greu pels malentesos que el nostre resum inicial hagués pogut causar.

Si bé és cert que la paraula “esllavissada” que era al primer resum, no es va esmentar en cap moment i per tant ho hem rectificat, creiem que el fons del comentat és el mateix.

També se’ns informa de com està el procés de petició per a la construcció de la nova escola. La Sra. Blanca Álvarez ens diu que ja està publicat al DOGC. Urbanisme ho ha aprovat i Ensenyament demana de nou documentació. Cal presentar de nou els següents informes:

  • Informe de l’ACA.
  • Informe sanitari de la zona.
  • Informe del topògraf i registre de la propietat.

En el moment en que estigui a punt tota la documentació, caldrà tornar-ho a passar pel ple per a la seva aprovació. La Sra. Blanca Álvarez diu que ara ja estem ja a la recta final.

La Sra. Mireia Navarro ens informa d’un problema sorgit en el camí de les Berengueres per esllavissada.

També ens informa de la situació de la llar d’infants. La previsió per aquest any és que hi hagin deu nens entre 1 i 3 anys. S’han demanat unes modificacions al pati que es podran executar fàcilment.

La Sra. Mercè Manzano pregunta si per al curs vinent es contarà igualment amb el reforç d’algun monitor. Es respon afirmativament que continuarà la Sílvia Corbella com a reforç i també com a monitora d’activitats.

3. Mocions i altres precs i preguntes.

M1. Moció de suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l’eutanàsia. La Sra. Mercè Manzano diu que, per coneixement del tema motivada per la seva professió, recolza la mort digne i està d’acord amb l’eutanàsia. Però pensa que no és el moment de donar suport a la proposta del Parlament de Catalunya per demanar la despenalització, ja que no estan encara aprovades les condicions en les que es pot dur a terme aquest requeriment ni les persones adients i preparades per a ajudar a morir a una persona, en cas de malaltia terminal. Manquen criteris d’actuació i de praxi regularitzades i tipificades com a tals per poder dur a terme aquestes accions, tant de professionals de la sanitat com també de familiars de primer grau i/o tutors legals.

Votació: 3 a favor i 2 abstencions.

M2. Moció de suport i adhesió a les conclusions del primer congres català en defensa de l’estat de dret. La Sra. Mercè Manzano demana aclariment sobre aquest punt. El Sr Eduard Guiteras diu que aqueta moció va en la mateixa línia de recolzament de totes les actuacions que s’estan duent a terme en el nostre país, de vulneració dels drets fonamentals reconeguts internacionalment.

Votació: s’aprova per unanimitat.

Sense més assumptes a parlar el Sr. alcalde dona per finalitzat el ple.

Print Friendly, PDF & Email