Territori i Urbanisme

Pavimentació i millora del camí de la Penyora

castellcir-sitCom possiblement ja sabeu, durant el  mes de febrer d’enguany s’ha adjudicat el concurs del projecte per a la pavimentació i millora del camí de La Penyora. De fet s’han adjudicat i contractat els dosprimers trams, del total de quatre que té el projecte i que són els que s’executaran immediatament.

El projecte total preveu la pavimentació del camí de Santa Coloma, des del límit del casc urbà de Castellcir fins a l’accés de la urbanització de La Penyora, així com també la renovació de la instal·lació d’aigua potable existent al llarg d’aquest tram del camí.

Com es realitzarà?

El termini previst per a la realització de les dues primeres fases del projecte és de dos mesos a partir de l’inici de les obres.

Es realitzarà un pas de vianants en un lateral del camí amb una modificació de la secció transversal de manera que, eixamplant una mica I ‘espai de cuneta del projecte inicial i disminuint la mateixa amplada la calçada de vehicles, es podrà arranjar un dels costats com a pas de circulació per a vianants.

EI pendent transversal del lateral es variarà del 10% al 2% perquè sigui transitable.

La calçada per als vehicles passarà a tenir una amplada de 4,50 m. amb la possibilitat d’ocupar una part del voral de la banda contrària a la del camí quan dos vehicles es creuin en sentit contrari de circulació, la qual cosa permetrà la seva completa funcionalitat.

Les secció transversal del projecte de la millora proposada és la següent:

Seccio m 1_50

Es col·locaran separadors amb peces de goma per separar l’espai dels vianants de la calçada per als cotxes.separadors

La canonada d’aigua serà de 160 mm. en tot el tram; la qual cosa permetrà un millor subministrament d’aigua a tot el poble de Castellcir, des d’un origen alternatiu a l’actual i amb aigua de més qualitat. A més, l’augment de la canonada comportarà un augment del cabal d’aigua que podrà circular per la canonada, i per tant un augment de la seva capacitat d’ús.

S’estendrà la conducció d’aigües fins a connectar tot el tram amb La Penyora. S’ha abandonat per inviable econòmicament i per la nul·la utilitat a curt termini, l’altra millora de fer una conducció del clavegueram des de La Penyora fins a connectar amb la xarxa de clavegueram de Castellcir. (S’ha de tenir en compte que a La Penyora encara no hi ha clavegueram fet).

Resum de la història del projecte

Com tot projecte d’una certa importància, aquest té una història una mica llarga que traspassa diverses legislatures, i que voldríem resumir aquí.

Fins on arriba la nostra informació, el tema ja es va parlar a un ple del 13 de gener de 2009. Concretament el va portar el regidor Jesús Suriñach del grup de CiU. En aquell moment no es podia tirar endavant perquè primer s’havia de recepcionar l’obra de la Penyora com a zona urbana, per tal de demanar subvencions i que l’Ajuntament pogués actuar.

Es va decidir mantenir viva la informació i el contacte amb la Diputació de Barcelona.

El tema es reprèn el 5 d’abril de 2011 quan l’alcalde, Carlos Ibañez, (GIC) explica que es va reunir amb la Diputada que s’encarrega de carreteres. No va rebre bones notícies,  les obres en carreteres constaven en un Pla Comarcal de Carreteres i el Vallès Oriental no hi era, no hi havia cap priorització. Es va decidir buscar subvencions europees o,  prioritzar l’obra a través del que seria el futur PUOSC.

En el ple del 15 de novembre de 2011, ja hi havia una memòria valorada: Costaria uns sis-cents mil euros, i aniria des del trencant de la Roca al començament de la urbanització, amb asfalt i voravies en els trossos conflictius. En el mateix ple,  va intervenir el regidor Joaquim Font, del GIC, per indicar que es podria aprofitar per canviar el tub de l’aigua. Tots els regidors hi van estar d’acord.20.- Entrada urbanització La Penyora

En el ple del 10 d’abril de 2012, s’informava per part de l’Alcaldia que s’estava gestionant, si des del Consorci, es podria incloure el projecte en les ajudes FEDER, que podrien cobrir fins a un 50% del cost total de l’obra. A més, aquell any havia de sortir el PUOSC i la Diputació s’havia coordinat perquè sortís alhora amb el programa Xarxa. Podria ser que es poguessin demanar les dues conjuntament.

Anem fins al 8 de gener de 2013, veiem que en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya, s’han d’acabar d’estudiar detalladament les propostes previstes, per tal de sol·licitar els ajuts econòmics d’aquest Pla i que són les següents:

 • Asfaltat de la carretera fins a la Urbanització de La Penyora
 • Asfaltat del carrer Matagalls
 • Urbanització de la zona del Pi Gros
 • Tros urbà Camí de les Granges – Carrer Sant Andreu

També es van fer gestions, a través de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona, on s’hi van realitzar cinc peticions d’ajuts econòmics, seguint un ordre de prioritats:

  • Asfaltat de la carretera fins a la Urbanització de La Penyora         310.000 €
  • Senyalització dels espais públics                                                        5.500 €
 • Adquisició d’un vehicle escombradora                                              60.000 €
 • Renovació dels equips informàtics de les oficines municipals          15.000 €
 • Realització d’un camí contra incendis a La Penyora                         11.000 €

01. Començament camí urb. el Prat

El 5 de març de 2013 es dóna compte de les subvencions sol·licitades dins de la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016 i que són les esmentades anteriorment.

El ple del 7 de maig de 2013 registra que es va acceptar el recurs econòmic en el marc d’àmbit de concertació 2013 de creació d’equipaments i d’infraestructures, atorgant l’actuació de l’asfaltat i canalització d’aigües entre dipòsits a la carretera de La Penyora, per un import de 97.000€ , dins del ” Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona i s’aprova per set vots a favor (Ibàñez, Valldeoriola, Font, Bonfill, Rovira, Gómez i Ignacio), cap vot en contra i cap abstenció.

El 7 de gener de 2014 es dóna compte de les subvencions i transferències rebudes des de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, Xarxa de Governs Locals 2012-2015, Servei d’Equipaments i Espai Públic, per a l’actuació de l’asfaltat i canalització d’aigües entre dipòsits a la carretera de La Penyora, per import de 97.000€

El 9 de setembre de 2014 s’aprova la subvenció per a la millora i pavimentació del camí de Santa Coloma fins a la Urbanització “La Penyora” dins del programa complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona (codi XGL 14/X/110545).

L’alcalde, Carlos Ibañez, va informar de les diferents subvencions demanades per construir la carretera de La Penyora. Fins al moment, eren parcials,  se n’havien concedit dues per part de la Diputació i en quedava una tercera, també de la Diputació,  per fer el projecte de l’obra.

El 5 de desembre de 2014 el regidor Joan Valldeoriola va informar d’una reunió amb tècnics de la Diputació de Barcelona que van visitar els terrenys de la carretera de La Penyora, motiu de l’obra. El projecte final s’havia de lliurar al voltant del mes de març de 2015. També es va comentar l’oferiment del Sr. Salvador Sala, de Vegetàlia, per ajudar, si calia, a la construcció d’aquesta carretera.

El projecte acabat11.- Pas línea telefónica sobre camí

Al maig de 2015 els tècnics de la Diputació van lliurar el projecte ja acabat, i totalment a càrrec de la Diputació de Barcelona. Aquest projecte es va rebre abans de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015.

Del projecte final fins a l’adjudicació

El 4 de setembre de 2015 el nou govern municipal va presentar el projecte de millora i pavimentació del camí a La Penyora al ple, per a l’aprovació. Va presentar unes possibles millores que afectaven a tres aspectes del projecte.

 • Fer un pas de vianants a un costat de l’asfaltat aprofitant un dels vorals.
 • Ampliar el diàmetre de la conducció d’abastament d’aigua de 110 mm. a 160mm.
 • Preveure una conducció subterrània de retorn del clavegueram de La Penyora a la xarxa de clavegueram del poble.

El projecte es va aprovar i es va entrar a exposició pública al BOP, sense incloure-hi cap modificació al projecte original de maig de 2015, amb l’abstenció del nostre grup, que va demanar que si es volien modificar els temes de referència al projecte original, es tinguessin en compte i s’incorporessin també  totes les garanties de seguretat, especialment les del camí de vianants. El grup del GIC va demanar que aquestes modificacions anessin avalades per la firma dels tècnics que van elaborar el projecte i que tot això es fes constar a la memòria del mateix.

Posteriorment, al ple del 4 d’octubre de 2015, el GIC va presentar una proposta de resolució [1] que el govern va acceptar “deixar sobre la taula”.

Cal remarcar que l’estudi previ fet per Sorea el 2014, ja havia previst un tub de conducció d’aigua de 160 mm i no el de 110 mm, com figurava en el projecte.

Finalment, el govern municipal va convocar un ple extraordinari el 24 de desembre de 2015, donat que s’acabava el termini d’aprovació del projecte, i  presentà el projecte modificat que incloïa, ara sí, les millores que finalment s’executaran (caminador per a vianants i ampliació del diàmetre del tub d’abastament d’aigua a 160mm.). 07.- Secció actual camí tram 2 (2)

En aquest ple es va aprovar el projecte i modificacions per unanimitat de tots els grups.

[1] Veure escrit de la proposta del 2 d’octubre del 2015

Print Friendly, PDF & Email