Resums plens

Nou ple ordinari el divendres 14 octubre 2016

El proper ple ordinari de l’ajuntament està convocat per al divendres 14 d’octubre a les 18h.

Ordre del dia:

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- Aprovació de les actes sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2016.

2.- Proposta d’acord d’aprovació definitiva del projecte per a la millora i pavimentació del camí de Santa Coloma fins a la urbanització de la Penyora, fases 3 i 4.Cami Penyora a Vegetàlia

3.- Proposta d’acord de contractació de les obres corresponents al projecte per a la millora del Camí de Santa Coloma fins a la Urbanització La Penyora, fases 3 i 4.

4.- Assumptes sobrevinguts

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ORGANS DE GOVERN

1.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia.

2.- Informacions de les diferents regidories:

  1. Alcaldia
  1. Regidoria d’urbanisme, serveis i subministraments.
  1. Regidoria de cultura, comunicació i joventut.
 1.  Regidoria de sanitat, ensenyament, serveis socials i territori rural.

3.- Altres precs i preguntes

Castellcir, document signat electrònicament al marge

La part de control al govern preparada pel nostre grup municipal és la següent:

 1. Preguntes pendents que van quedar per respondre el passat ple del 9 de setembre.Subministrament d’aigua.
  1. Contaminació vall de Marfà.
  1. Preparació i contingut dels pressupostos 2017
  1. Millores de manteniment d’espais públics. Pla de manteniment actual i possible millora . Dotació.

I la part deliberativa que podria ser incorporada a l’ordre del dia com assumptes sobrevinguts, o a la taula per al proper ple, és la següent:

Temes com a propostes de resolució:

 1. Situació actual i /o necessitat de fer/acabar un inventari de tots els bens/actius de l’ajuntament: edificis, terrenys, elements de la via pública, elements de parcs infantils i zones esportives, béns d’equip, i tots els altres actius fixes existents.
 2. Tenint en compte el que marca la llei, (Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), Art. 170:

Que el ple de l’ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per l’ajuntament, el taulers d’informació i últimament les pàgines web municipals.

Article 170.2

En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació.

Proposem com a resolució, elaborar el reglament o normativa d’utilització de tots els mitjans de comunicació/informació del ajuntament. Participació dels grups municipals. Inventari i normativa pels taulers d’informació pública. Situació i espai per als grups municipals. Contingut. Informació de convocatòria dels plens. Informació del resultat dels plens i aprovacions. Tot el que es necessari per informació pública i que normalment es publica al BOPB.

Print Friendly, PDF & Email