Pressupostos

L’Auditoria a l’Ajuntament

Castellcir Auditoria

Auditar l’ajuntament, una prioritat del grup d’ERC-AM.Auditoria

L’Auditoria a l’Ajuntament va ser una prioritat cabdal del grup de ERC-AM i que va voler establir immediatament després de les eleccions, a més del repartiment d‘alcaldia i càrrecs.Volien saber:

“ l’estat actual de la gestió de l’Ajuntament de Castellcir i la situació en què es troba…”..

Quan es va formalitzar el compromís entre els grups ERC-AM i CiU per governar sense la llista guanyadora, se’ns va continuar presentant aquest tema com a punt prioritari del programa del govern municipal pactat:

Una auditoria o un estudi que:

“Contemplarà  diferents àmbits, (econòmic, ambiental, urbanístic, educatiu, social, bens i serveis municipals etc. Pel que fa a l’auditoria  econòmica  aquesta tindrà lloc dins dels primers 3 mesos  de govern.”

En realitat la “prioritat” del pacte de govern encara deia més:

 “Es crearà una comissió en què hi seran representats  de manera paritària els 3 grups ; que comptarà amb el suport dels tècnics municipals  locals, i si s’escau amb tècnics d’altres ens locals o supra locals”

“Aquesta comissió donarà compte al Ple mitjançant els membres electes que la conformin”

NO es va formar mai aquesta comissió, com no s’ha creat cap de les comissions que repetidament hem demanat des del 2 d’octubre de 2015.

Què s’ha fet?

Van passar no només els tres mesos que es deia, sinó un any més sense notícies de l’auditoria.

Fins al mes d’octubre de 2016 no vàrem saber, de manera informal, que s’estava realitzant, i fins al ple del 4 de novembre 2016 no es va dir directament:

 “l’auditoria econòmica s’està acabant. L’empresa que la fa està contractada a través de la DIBA i estan analitzant l’any 2015.”


És a dir, es va fer una auditoria només econòmica i per només un any, justament el 2015.

I diem justament el 2015 perquè com tothom sap, en aquest any el govern anterior només podia prendre decisions fins a  la convocatòria de les eleccions, per tant fins a Març.

S’estava fent una auditoria d’un any, del qual pràcticament l’anterior consistori  només havia governat 3 mesos i el nou govern municipal escassament 6 mesos…

El resultat de l’auditoria:

L’informe final es va emetre el 18 de novembre de 2016 amb data de sortida de la Diputació el dia 30 de novembre. Aquest informe emet una opinió sobre la “situació econòmica i financera de  l’Ajuntament de Castellcir al 31 de desembre de 2015”. El va fer l’empresa Iberaudit Kreston, per encàrrec de la Diputació.

Però realment mai es va informar de res fins que el nostre grup no va presentar una pregunta per escrit al ple del 10 de febrer de 2017.  En concret demanàvem:

1) El resultats i l’informe final, 2) com i a qui es va fer l’encàrrec de l’auditoria esmentada, 3) termes de la contractació i 4) Amb quin abast, tant temporal com de continguts. Concretament de quins temes es demanava l’auditoria i de quins anys.

Se’ns va concretar qui la va realitzar, que era sense cost, que era una auditoria comptable i només del 2015, ja que és gratuïta. Se’ns va entregar una copia del esborrany final.

En base a aquest document, vam dir que ens miraríem l’informe i faríem l’oportuna valoració.

Conclusions:Castellcir Auditoria

L’informe de l’auditoria no aporta res que no fos conegut, res del que semblava que s’esperés per part del grup ERC-AM i només algunes aportacions que, en bona pràctica, s’haurien d’incorporar als estats comptables.

Les conclusions de l‘informe son les següents:

Solvència:

El Romanent de Tresoreria Disponible per despeses generals com a expressió del nivell de solvència es de 603.763 €. Es a dir, més del 71% dels ingressos anuals de la gestió ordinària.

Una bona solvència doncs, fruit de la gestió anterior.

Capacitat o necessitat de finançament:

A final de l’any 2015 l’ajuntament tenia una capacitat de finançament propi de 123.635 €

Regla de la despesa:

La regla de la despesa ajustada està per sota del seu límit amb un marge de 37.275 €

Estalvi net:

L’estalvi net ajustat és de 126.693€ i suposa l’equivalent al 14,98% dels ingressos corrents.

Nivell d’endeutament:

El nivell d’endeutament ajustat suposa l’equivalent al 20,78% dels ingressos corrents liquidats anuals.

Un nivell doncs, molt per sota del que es pot veure a la mitjana i a la majoria d’ajuntaments.

Una primera conclusió:

Totes aquestes dades son bones i reflecteixen la bona gestió econòmica acumulada dels últims anys, més aviat estalviadora i previsora.

Notes i observacions dels auditors:

Urb Guiteras Torrelles Castellcir

1.- Dins dels saldos deutors, categoritzats com “altres” hi ha un import de 59.985,28 € del que no se’n pot determinar la cobrabilitat i per tant s’aconsella incrementar la provisió d’insolvències.

Aquest import correspon a la Cambra de Parcel·listes de Catalunya, com a resultat de la gestió, fa temps, de la Urbanització del sector Guiteras – Torrelles que data de maig de 2007 i que es va fer sota l’alcaldia de Miquel Prat i Sabaté.

2.- A la data de l’informe, l’auditor fa constar que només s’ha obtingut resposta verbal per part de l’Ajuntament sobre la inexistència d’assessors legals externs i de litigis en contra de l’Entitat. Al no disposar de confirmació escrita ho consideren una limitació.

La nostra valoració:

En realitat hi ha poc a comentar, tot és bastant positiu amb l’excepció de les dues notes esmentades.

Demostra que l’ajuntament ha estat molt prudent econòmicament, ha fet estalvis, i té un nivell d’endeutament molt baix, el què l’hi dona unes molt bones possibilitats i capacitat per la inversió i els projectes de millora futurs.

Té una capacitat de finançament pròpia relativament forta en relació als seus ingressos i per tant es podria plantejar un retorn més elevat de recursos, en forma d’inversions i serveis, a tots els veïns i contribuents.

Print Friendly, PDF & Email