Temes socials

Futbol Fest: L’Ajuntament pressiona i negocia les subvencions de manera il·legal

La imposició per part del regidor de cultura, comunicació i joventut, d’un reglament no aprovat definitivament i sense resoldre les al·legacions, farà que aquest any no es celebri el Futbol Fest que estava programat per al 6 i 7 d’agost.FutbolFest Castellcir

Els organitzadors de  l’acte denuncien que no s’han respectat les condicions acordades i se’ls  ha presentat una normativa no aprovada definitivament, i per tant il·legal,  i que tampoc s’ha aplicat de manera igualitària a tots els organitzadors i/o esdeveniments del poble.

El passat dilluns el portaveu del grup municipal del GIC i el regidor van tenir una reunió. Van arribar a uns punts d’acord per al nou reglament de subvencions. Queda però un punt en què no estem d’acord, però pel qual hi ha una possible solució alternativa. Esperem a la nova redacció del text per part del mateix regidor.

Independentment, s’ha de reiterar el següent:

 1. S’ha distribuït, anunciat com a vàlid i aplicat, un reglament que encara no havia estat aprovat definitivament pel ple de l’ajuntament, i que es trobava en fase d’informació pública.
 2. Algunes entitats han presentat al·legacions i el grup municipal del GIC va presentar un text alternatiu el 15 de juny.
 3. És del tot irregular, donar com a vàlid i exigir l’acceptació d’un reglament quan el seu text està encara sotmès a la resolució d’al·legacions i a l’aprovació definitiva pel ple. En tot cas s’hauria d’haver aplicat el reglament vigent anterior.
 4. És una il·legalitat exigir el compliment a unes entitats d’un reglament amb aquestes condicions; més encara, quan això provoca, com en aquest cas, la no celebració d’un acte organitzat anys anteriors.
 5. Es podria pensar que l’ànim del nou reglament sigui l’exclusió d’algun grup a l’accés a les subvencions?. Aquestes son les queixes que es fan i semblen prou raonables.
 6. L’Ajuntament ha d’establir normes de funcionament raonables i iguals per a totes les entitats. Un altre exemple son els criteris aplicats en relació a la venda i consum d’alcohol que no són homogenis per a tots els actes celebrats al poble. Aquesta situació suposa un greuge comparatiu en el tracte que es dóna a les diferents entitats i fomenta la desconfiança i la desunió.

Aquesta és la cinquena vegada que escrivim sobre aquest tema, que ja acumula un seguit de desencerts i arbitrarietats.

Veure:

Ajudem a les iniciatives i a les entitats del 6 de juliol.

Al·legacions al nou reglament de subvencions del 17 de juny.

La sorpresa del dia abans… del 31 de maig

Definir una política clara de subvencions del 2 d’octubre del 2015

A més, el 5 de juliol vam presentar un requeriment per prevenir situacions com les que s’estan donant, que podeu consultar i que en resum deia:borrar i escriure

Requeriment del 5 de juliol

 1. Que s’informi als grups, associacions i entitats de Castellcir de la situació real i legal del “nou” reglament: “Bases reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castellcir”
 2. Que es rectifiquin totes les exigències que s’hagin fet, basades en el nou tex, i en cas de concedir subvencions o requerir les condicions de la seva concessió, es faci sobre la base del reglament existent, com es va fer el 2015.
 3. Que es compleixi el que marca la llei sobre el procediment general d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments municipals, ja que en cas contrari s’estarà incurrent en incompliment i problemes legals.
 4. Que l’Alcalde, compleixi la seva funció, i que previ Informe/Proposta de Secretaria sobre les al·legacions i reclamacions presentades, i si cal un tràmit d’audiència als autors, porti a acord plenari la proposta per la qual es resolguin aquelles i s’aprovi definitivament el reglament de les bases reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castellcir.
 5. Cal insistir que fins al dia  que això sigui aprovat, l’únic reglament legalment  vigent és l’utilitzat  l’any passat.

En resum, creiem que el reglament no respon a les necessitats i usos d’un poble petit com el nostre, i a més s’ha fet sense diàleg, de forma unilateral i s’ha actuat amb algunes entitats, de forma arbitraria i il·legal. És precisament aquesta part essencial la que ha estat fallant en tot aquest procés, i hem de constatar que lamentablement, la regidoria de cultura, comunicació i joventut, s’ha mostrat incapaç de resoldre el tema correctament.

Print Friendly, PDF & Email