General

Informació Ajuts LEADER 2016 a Castellcir el 12 de Febrer

El divendres 12 de febrer es va celebrar aquesta jornada informativa amb força assistència, molta participació i preguntes.

Agraïm al Consorci la bona presentació i la feina feta. Podeu contactar per a qualsevol aclariment a :
empreses@consorcidelmoianes.cat

Esperem que en surtin alguns projectes profitosos!

A l’ultima entrada del 14 de Gener, anunciàvem que havíem demanat una jornada o sessió informativa per a Castellcir del programa d’Ajuts LEADER 2016. Aquesta sessió ja s’ha programat, com podeu veure en el nou full informatiu:leader2016

Dia: Divendres 12 de Febrer 2016

Hora: Les 8 del vespre

Només recordar el que ja vam dir:

Hi ha tres línies d’ajuts:

Mesura 312: Creació i desenvolupament de microempreses

Activitats subvencionables:

Creació, millora i/o ampliació de microempreses, excepte les dedicades a activitats agroalimentàries el producte de les quals estigui inclòs a l’annex 1 del Tractat CE i les de turisme i lleure, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en el territoris rurals.

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques que tinguin la consideració de microempreses amb ànim de lucre que no pertanyin als sectors del turisme o de l’oci. Les empreses han de tenir menys de 10 treballadors, un volum de negoci igual o inferior a 2.000.000 € i un balanç anual igual o inferior a 2.000.000 €.

Mesura 313: Foment d’activitats turístiques.

Activitats subvencionables:

Creació, millora i/o ampliació d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci.

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tinguin la consideració de microempreses o Pimes del sector del turisme o de l’oci.

Mesura 323: Conservació i millora del patrimoni rural.

Activitats subvencionables:

Projectes d’inversió superiors a 40.000€, que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader.

Beneficiaris:

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, Consells Comarcals i entitats sense ànim de lucre participades per ens locals.

Print Friendly, PDF & Email