Inversions Pressupostos Temes ambientals Temes socials Territori i Urbanisme

El que caldria fer

Han passat dos anys.

Per començar aquest tercer any de legislatura, i quan falten dos anys per a les noves eleccions municipals, us volem presentar una llista de tasques a fer,
projectes, inversions i, en definitiva, iniciatives que creiem que caldria emprendre per donar un nou impuls a Castellcir.

Hem passat un canvi a l’alcaldia, conseqüència del pacte que van fer els grups d’ERC i CiU al 2015.

Els primers dos anys no ens han portat iniciatives que puguem remarcar per part del govern municipal.

Des de l’oposició, on estem per disconformitat precisament amb aquell repartiment d’alcaldies, és difícil tirar endavant les nostres iniciatives, al menys fins ara ha estat així.

Intentarem però, amb el nou alcalde, que en aquesta segona part hi hagi un altre tarannà, tant a l’hora d’acceptar iniciatives i de fer projectes, com a l’hora d’elaborar els pressupostos i portar les possibilitats de finançament fins on sigui necessari.

És una llista que voldríem que se’ns analitzes i que se’ns corregís, que pogués ser participada amb el major nombre de persones possible.  Voldríem també recollir altres iniciatives que potser ens han passat per alt, i sobretot, voldríem saber les opinions de tothom  per tal de poder conèixer i marcar les prioritats.

Nosaltres ho presentarem tot, de cop o una a una, i insistirem en la seva valoració, priorització, inclusió en els pressupostos i realització.

Però sabem de les resistències, encara que sigui per sortir d’on surten, i també per altres raons que no venen al cas.

Creiem que només amb un grau de mobilització i de suport públic als projectes, aquests tiraran endavant.

Per tant us ho presentem i ho seguirem fent en públic, per buscar aquest suport  que fa falta.

Esperem que tothom valori si vol seguir com fins ara, si la situació ja l’hi està bé o vol que el poble realment progressi. És a dir, un canvi perquè es tirin endavant projectes i iniciatives que donin a Castellcir aquest impuls que necessita per no quedar-se enrere i que l’ajuntament faci front a les seves responsabilitats de cara al futur, amb projectes i inversions.

Tot no es pot fer al mateix temps, ni en un o dos anys, però es tracta de tenir un pla d’actuació municipal amb prioritats i valoració. Que hi hagin projectes de futur, encara que sigui a mig termini.

“Hi ha molta feina per fer

i n’hem de parlar,

i si tots ens servim com cal de l’eina

guanyarem temps i tot serà més clar. “

Miquel Martí i Pol

Aquesta és la nostra llista:

Proposta Descripció
Inversions
A1.- Asfaltat de carrers  S’hauria de fer un pla per acabar tots els carrers que falten en el nucli urbà de Castellcir. Segons Albert Villar, alguns es podrien fer sense voreres donat el poc trànsit, amb diferents acabats segons zones.
A2.- Voreres A tots els carrers asfaltats i que actualment no en tenen. Es podria millorar l’amplada i la situació dels pals d’enllumenat, o també fer una altre disseny sense voreres.
A3.- Enllumenat i LEDS  Estudiar i realitzar modificacions per estalvi energètic. Continuar la implantació de LEDS. S’hauria d’estudiar i millorar també la intensitat lumínica especialment de zones del centre del poble com la plaça de l’Era, Abat Escarré i els voltants.
A4.- Espai per sala de lectura i treball Es podria fer i acabar a la part del nou Ajuntament. Una sala de lectura i treball, de funcionament diari amb horaris establerts i una persona a càrrec.
A5.- Transparència (I) Pròpiament no seria una inversió en actius, sinó en temps i recursos per completar i millorar tots els requeriments del portal de la transparència. També amb accions de difusió de la informació municipal als taulers públics per fomentar la participació.
A6.- Possible alternativa a piscina municipal Estudi d’alternatives a una piscina de tamany adequat a les necessitats i possibilitats del poble. Podria tenir una part coberta per un funcionament tot l’any, amb energies alternatives. (Solar i/o geotèrmica)
A7.- Acabament d’un magatzem propi A la zona del Casal hi ha terreny per millorar i adaptar definitivament una zona de magatzematge suficient per tots els materials i estris municipals.
A8.-Millora del Casal Adequació de tot el Casal a la normativa i a les activitats que s’hi fan. Equipaments necessaris.
A9.- Urbanització de la plaça Abat Escarré La plaça te una centralitat de tota la zona urbana i mereix una re-disseny i urbanització que la faci útil. Façanes del local i altres, trasllat de la recollida de residus etc. Estudi de propietat dels terrenys afectats i possibles acords. Ubicació llar d’infants
A10.- Millora comunicacions. Connexions d’internet i comunicacions en general. Millora dels accessos a les diferents xarxes de comunicacions de veu i dades que tenim al poble especialment internet de banda ampla. Posar-les al servei de la auto-ocupació, emprenedoria i comerç locals.
A11.- Estalvi energètic  Inversions, a part de l‘enllumenat, per estalvi energètic i disminuir la ‘factura energètica’.
A12.- Nous espais Millora i adequació dels espais existents i estudi de nous per finalitats concretes.
A13.- Inversions per fomentar l’activitat econòmica Estudi d’un espai concret de treball i llançament de noves activitats al poble (empreses o professionals). Comerç local. Viver assistit.
A14.- Inversions en camins rurals  Pla d‘inversions en camins rurals necessaris i aprofitant la iniciativa de la G.C. (30 milions €). Camins d’Esplugues i Sant Andreu i previsió d’altres.
A15.- Inversions en prevenció d’incendis forestals i dels camps Acords amb les institucions i propietaris rurals.
A16.- Reduir l’impacte visual del línies elèctriques i telefòniques Intentar nous acords i contractes amb subministradors elèctrics i revisar les línies. Possible alternativa de concurs per pintar els pals si no es poden eliminar a curt termini.
A17.- Millora d’espais públics. Creació i millora de places, racons i itineraris públics Nous espais públics que permetin la participació d’activitats artístiques, pintura, escultura, etc. Placetes i camins significatius. (Entrada poble, cruïlles, àrees especials. Concursos per instal·lar-hi elements artístics.)
A18.- Punt de recarrega de vehicles elèctrics Es tracta d’instal·lar-ho en un àrea d’aparcament.
A19.- Edifici nou per a l’escola L’hem posat a l’últim lloc perquè és un tema ja present, iniciat i seguit. Estudiar i preveure un fons destinat, si cal, a desencallar la construcció de la nova escola i que es podria avançar, per recuperar en el futur.
A20.- Rotondes: Possibilitat d’una rotonda al accés al poble. Millora de l’existent a l’entrada de la quintana. Millora de la cruïlla de la carretera amb el carrer Roureda. Fer un estudi per valorar la instal·lació d’una rotonda al accés al poble, degut a la seva poca visibilitat i perillositat. Millorar de l’existent a l’entrada de la quintana i la cruïlla de la carretera amb el carrer Roureda.
Manteniment i altres (Iniciatives) Descripció
I1.- Basic: Pla de Manteniment A partir de l’inventari d’actius. Fer-ho per conceptes i definir que pot fer la brigada pròpia i que s’hauria d’externalitzar.
I2.- Mantenir al dia l’inventari d’actius fet el 2016  Digitalització de l’inventari, si no s’ha fet i del pla de manteniment
I3.- Reciclatge Per incrementar el reciclatge i disminuir el cost del servei i les penalitzacions caldrà augmentar fins als estàndards recomanats, els punts de recollida. En principi que hi hagi possibilitat de fer el reciclatge a cada punt on actualment hi ha recollida orgànica i/o de rebuig.
I4.- Participació  Foment de la participació ciutadana per: Millora dels espais públics, manteniment, actes culturals i d’oci. Activitats per al foment econòmic. També per a la creació i disseny de nous espais urbans.
I5.-Assessoria legal per a les negociacions amb els grans subministradors  Una renegociació de contractes existents i nous, amb les grans companyies, actualment no es pot fer sense tenir assessorament o coordinació amb altres grups que ja s’han format. Com exemple les negociacions amb Sorea, com diem en el resum de l’últim ple.
I6.- Caixer bancari Acord amb les entitats bancàries amb sucursal propera per instal·lar un caixer.
I7.- Facilitar la mobilitat i els transports Coordinació més eficaç amb el Consell Comarcal per facilitar i agilitzar la mobilitat urbanística, tant dins del municipi, connectant les àrees més apartades del nucli urbà, com amb els pobles i comarques veïnes. Estudiar alternatives noves basades cooperació.
I8.- Catàleg de masies. Patrimoni cultural i històric Acabar el catàleg de masies i estudi de les necessitats i desenvolupament rural. Acords amb propietaris i possibles inversions sobre bens culturals de rescat o participació conjunta, privada pública. (Castell de la Popa)
Print Friendly, PDF & Email