Inversions Model de poble Temes socials Territori i Urbanisme

Esborrany d’un futur pla d’actuació per Castellcir

Quin poble volem? Un futur pla d’actuació municipal

A partir de les 3 reunions obertes fetes des del 20 d’abril i les opinions recollides, hem preparat un llistat de temes i actuacions que podrien ser la base d’un futur pla d’actuació municipal.

En general, a les reunions vam coincidir en què un poble només avança i millora quan  la gent té la percepció que es fan les coses bé, i comparativament amb altres llocs, es noten avenços en totes les àrees de gestió municipal: serveis, inversions, infraestructures, paisatge urbà, gestió del territori, iniciatives socials i culturals etc.

Esborrany del llistat de temes i actuacions.

És un llistat per obrir el debat, analitzar i identificar la seva adequació a les necessitats de Castellcir. Podria ser una base per un programa comú pel poble.

El conjunt de projectes i iniciatives es poden agrupar en cinc eixos:

 • Eix social i cultural.
 • Eix d’infraestructures i espais. Paisatge urbà i rural.
 • Eix de serveis.
 • Eix econòmic.
 • Eix de funcionament intern i organització de  l’ Ajuntament.

Per sobre aquests eixos, unes línies generals, que tenen més a veure amb el “model de poble”:

 • L’Ajuntament es posiciona clarament per a la  transparència i la participació, en tot el que decideix i fa, i també com a base per la definició d’objectius i plans. Crear una percepció d’Ajuntament obert, que ofereix solucions, propostes, diàleg i servei.
 • L’Ajuntament treballa per millorar la qualitat de vida de la gent del poble, de forma tangible i comparativa. Amb infraestructures, serveis, qualitat dels espais i paisatge urbà, entorn social i cultural, paisatge natural, etc.
 • Les activitats i iniciatives de tot tipus s’impulsen i es dona protagonisme i facilitats als qui les proposen. Es creen equips, s’obren espais de comunicació i diàleg.
 • Els espais públics, camins, places, recorreguts urbans, passeig, racons etc., creen qualitat de poble. Fer un mínim d’una obra cada any que sigui significativa i millorar el manteniment del existents.
 • Potenciar el valor de l’entorn natural, espais històrics i patrimoni cultural. Trobades, caminades, formació cultural, itineraris marcats, llocs puntuals arreglats: fonts , vistes panoràmiques, patrimoni i punts d’interès especial, etc.
 • L’Ajuntament treballa per crear un marc que respecti les opinions i diferències, canalitzant-les positivament. Una  forma oberta de compromisos amb grups i entitats.
 • Finalment, tirar endavant el Pla Estratègic que  vam proposar com a “Castellcir 2020”, i que ara seria “Castellcir 2024”.

Eixos d’actuació

Eix social i cultural

Un ajuntament al servei de totes les activitats i iniciatives de manera proactiva. L’Ajuntament promou i facilita, pot fer propostes però preferentment reconeix i dóna poder als qui les fan. És neutre en quan als continguts i opinions, i disminueix la burocràcia. L’Ajuntament facilita, no complica.

Més detalls

 • Espai per sala de lectura i treball. A l’acabar la part de Can Salvador del nou Ajuntament, es destinarà aquesta sala com espai per a la lectura i treball, de funcionament diari amb horaris establerts i una persona a càrrec. Viver d’activitats i lloc per a les entitats.
 • Millora comunicacions. Connexions d’internet i servei de fibra òptica. Ja s’hi ha treballat i l’ajuntament ha contractat el servei amb una empresa de la zona. Cal obrir la possibilitat de contractació a tots els veïns del poble. Posar-les al servei de la autoocupació, emprenedoria i comerç locals. És una primera acció per fomentar l’establiment d’empreses de serveis: Enginyeries, consultories, arquitectes, publicitat, etc. Posteriorment s’hauria d’oferir un espai dedicat a aquestes iniciatives amb serveis comuns.
 • Caixer bancari. Acord amb les entitats bancàries amb sucursal propera per instal·lar-hi un caixer.
 • Millorar la mobilitat i els transports públics. Coordinació eficaç amb el Consell Comarcal i empreses per agilitzar i aconseguir línies de transport en horaris de necessitat, coordinades amb les línies a Barcelona, Vic, Manresa i Granollers. Dins del municipi, connectant les àrees més apartades del nucli urbà. Noves alternatives basades en la cooperació.
 • Patrimoni cultural i històric. En acabar el catàleg de masies, ampliar els bens d’interès històric o cultural. Acords amb propietaris i possibles inversions sobre bens culturals de rescat o participació conjunta, privada/pública. Castell de la Popa. Fomentar creació d’una associació per a la defensa i declaració de l’espai d’interès públic.
 • Estendre a altres espais naturals. PEIN de Marfà, espai protegit a la Sauva Negra, Sta. Coloma Sasserra, etc.
 • Incentivar la creació d’associacions : veïnals, o de barri, de propietaris, rurals, juvenils i de caire cultural.
 • Un diàleg constant amb els grups de joves per trobar espais i facilitar les seves iniciatives i activitats.

Eix d’infraestructures, espais i urbanisme

És una part ampla del que caldria, hi ha moltes coses a fer…! I per tant, a prioritzar en funció dels recursos i necessitats. Resumit en tres grans línies:

 • Inversions i Pla d’actuació municipal
 • Pla de manteniment general. Certificat ISO
 • Revisió del POUM

Més detalls:

 • Asfaltat de carrers. Finalitzar la pavimentació dels carrers del poble que encara estan pendents de fer del nucli urbà de Castellcir. Es podrien fer sense voreres donat el poc transit, i amb diferents acabats segons zones.
 • Voreres. Per a tots els carrers asfaltats que actualment no en tenen i amb un estàndard adequat. Es podria millorar l’amplada i la situació dels pals d’enllumenat, o també fer un altre disseny.
 • Enllumenat i LEDS. Realitzar modificacions per estalvi energètic. Continuar la implantació de LEDS. S’hauria d’estudiar i millorar també la intensitat lumínica especialment de zones del centre del poble com la plaça de l’Era, Abat Escarré i altres entorns.
 • Possible alternativa a piscina municipal coberta i climatitzada de mida adequada a les necessitats i possibilitats. Tema a nivell comarcal, però que es podria tractar a nivell local amb la cooperació de privats. En tota la comarca no disposem d’una piscina coberta durant tot l’any, la qual cosa obliga a molts nens a fer cada setmana almenys un viatge setmanal durant tot l’hivern fins a Caldes.
 • Una vegada acabat el magatzem propi a la zona darrera del Casal hi ha més terreny per millorar i adaptar definitivament una zona d’interès públic.
 • Millora del Casal. Adequació de tot el Casal a la normativa i a les activitats que s’hi fan. Equipaments necessaris.
 • Urbanització de la zona plaça Abat Escarré, que conjuntament amb la plaça de l’Era, el carrer Major i església, donaria la centralitat del poble. Mereix un redisseny i urbanització que la faci útil.
 • Estalvi energètic. Inversions, apart de l’enllumenat, per disminuir la ‘factura energètica’.
 • Nous espais. Millora i adequació dels espais existents i estudi de nous per finalitats concretes. Creació i millora de places, racons i itineraris públics. Nous espais públics que permetin la participació d’activitats artístiques, pintura, escultura, etc. Placetes i camins significatius. (Entrada poble, cruïlles, àrees especials. Concursos per instal·lar-hi elements artístics.) Fer un mínim d’una obra cada any que sigui significativa i millorar el manteniment de l’existent.
 • Inversions en camins rurals. Pla d‘inversions en camins rurals necessaris i aprofitant la iniciativa de la G.C. Camins d’Esplugues i Sant Andreu i previsió d’altres.
 • Inversions en prevenció d’incendis forestals i dels camps. Acords amb les institucions i propietaris rurals.
 • Reduir l’impacte visual de línies elèctriques i telefòniques. Intentar nous acords i contractes amb subministradors elèctrics i revisar les línies. Possible alternativa de concurs per pintar els pals si no es poden eliminar a curt termini.
 • Ampliar zones d’aparcament i ressituar-les. Incloure punt de recarrega ràpida de vehicles elèctrics.
 • Rotondes: Millora de les existents i de l’accés al poble, tant per l’entrada des de Castellterçol com des de Sta. Coloma. Rectificar l’existent a l’entrada de la Quintana. Millora de la cruïlla de la carretera amb el carrer Roureda.
 • La zona industrial actual s’hauria de redissenyar i adaptar a les necessitats reals.

Eix de Serveis

Millorar i posar al dia tots els serveis a càrrec de l‘Ajuntament. Tenir assessorament per a la negociació amb les grans companyies i la contractació. Buscar aliances comarcals o d’associacions de municipis, que ja funcionen, especialment en el tema de l‘aigua, aigües residuals, electricitat i comunicacions,

Més detalls:

 • Reciclatge- Servei de recollida de residus i de com millorar-lo. Per incrementar el reciclatge i disminuir el cost del servei i les penalitzacions, caldria augmentar fins als estàndards recomanats els punts de recollida i fer valoració, com a alternativa, de la recollida selectiva domiciliaria.
 • Tractar tot el tema integral de l’aigua. Des dels recursos de captació, subministrament, consum i residuals.
 • Revisar tots el contractes de serveis per optimitzar-los a base d’aliances o negociació.
 • Optimitzar els consums i l’estudi dels preus als usuaris.

Eix econòmic

Un Ajuntament que augmentarà la inversió fins als nivells recomanables i compensarà els últims anys. Enfocat a la captació de recursos econòmics i no només de les subvencions públiques. També amb prioritat per a l’estalvi dels recursos i optimització del pressupost. Estalvi energètic, de funcionament, de serveis i contractes etc.

Més detalls:

 • Pressupostos participatius.
 • Inversions per fomentar l’activitat econòmica. Estudi de l‘espai concret de treball i llançament de noves activitats al poble (empreses o professionals) juntament amb el redisseny de l‘àrea industrial. Comerç local.
 • Viver d’iniciatives i empreses de serveis. Professionals enginyeries, arquitectura, consultories, educació continuada etc. Amb serveis comuns. Incloure el comerç local. Ajudes a la instal·lació.
 • Buscar formes de finançament de projectes alternatius i complementaris a les subvencions publiques. Iniciatives privades, concerts mixtes i altres formes de captació de recursos.

Eix de funcionament intern

Que menys que un pla de manteniment?

Organització de l’Ajuntament. Un Ajuntament obert, actiu i no passiu, que fomenta l’activitat econòmica i la participació. Un esforç per a la transparència activa i per complir els estàndards recomanats. Homologació dels processos de treball (manteniment i administratius) amb les normes ISO de qualitat, transparència i medi ambient.

Més detalls:

 • Certificar el processos de treball amb les normes ISO. Qualitat i Medi ambient especialment.
 • Transparència i informació, com a valor actiu, com a base de la participació. S’informa per endavant per demanar la participació. Completar i millorar tots els requeriments del portal de la transparència i accions de difusió de la informació municipal als taulers públics.
 • Comissions de treball i/o comissions informatives. Treballar més enllà de les regidories amb comissions de treball i grups d’experts.
 • Pla de Manteniment certificat ISO. A partir de l’inventari d’actius. Fer-ho per conceptes i definir que pot fer la brigada pròpia i què s’hauria de contractar de forma externa. Cal que sigui un Pla de Manteniment útil que ajudi a la Brigada a disposar d’un calendari de les actuacions que calen en cada moment de l’any i ajudar-los a planificar i coordinar tota la bona tasca que fan.
 • Mantenir al dia l’inventari d’actius fet el 2016 i digitalitzar-lo si no s’ha fet.
 • Participació. Foment de la participació ciutadana per: Millora dels espais públics, manteniment, actes culturals i d’oci. Activitats per al foment econòmic. També per a la creació i disseny de nous espais urbans.
 • Assessoria legal per a les negociacions amb els grans subministradors. Una renegociació de contractes existents i nous, amb les grans companyies, actualment no es pot fer sense tenir assessorament o coordinació amb altres grups que ja s’han format. Com a exemple, les negociacions amb Sorea i altres.
Print Friendly, PDF & Email