Els pressupostos municipals

Aquests han estat els successius pressupostos de la legislatura i la nostra posició davant de cada un d’ells:

Pressupost 2016

Pressupost 2017

Pressupost 2018

Podeu veure també:

I aquí teniu alguns dels nostres criteris i treballs fets sobre els pressupostos municipals:

Els pressupostos Municipals

El pressupost Municipal és el pla econòmic i financer anual d’un Ajuntament, que hauria d’anar vinculat a l’estratègia municipal. (Pla estratègic, Pla d’Actuació Municipal, (PAM) o similar). És l’expressió de les polítiques que realitzarà l’ajuntament durant l’exercici, les decisions que els responsables polítics hauran pres i les prioritats definides. Els tècnics col·laboren en l’elaboració i en part, l’han de portar a terme..

És un eina clau per a la gestió pública, donat que serveix per a:Auditoria

 • La planificació
 • Programació
 • Control
 • Seguiment i avaluació

tant de les actuacions municipals, com de les seves finances i de la transparència.

El pressupost apareix definit al art. 162 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, reial decret legislatiu 2/2004, com l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de caràcter anual i conté:

 1. Les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.
 2. Les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’Ajuntament, (i els seus organismes autònoms), i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici, qualsevol que sigui el període de què en derivin.

Estructures pressupostàries

 • Estructura econòmica: naturalesa econòmica de l’ingrés i la despesa. Indica: “Què s’ingressa”, “Què es gasta”, (impostos, taxes, despeses de personal, etc.). També es coneix com “estructura per capítols”. Agrupa: Operacions corrents i de capital. Operacions no financeres i financeres.
 • Estructura per programes i projectes: indica la funció/política pública i la finalitat de la despesa i la concreció en projectes específics de la despesa de capital (inversió). Indica: “Per a què es gasta” (escoles bressol, neteja viària, atenció a la gent gran, recollida selectiva, inversió en espais públics, etc.)
 • Estructura orgànica: indica les unitats orgàniques que ingressen i gasten. Indica: “Qui ingressa” i Qui gasta”, (regidories, brigada, serveis, etc.) :

Perquè són importants les inversions?

Castellcir necessita de les inversions, com qualsevol poble que vulgui avançar, per millorar la qualitat de vida dels veïns.

Sense inversions i sense el seu adequat manteniment, el poble es deteriora i es queda al darrere en relació a altres. A més, probablement no hi ha el suficient retorn als ciutadans del que paguen amb els seus impostos i taxes.

Normalment és el poble qui hauria de determinar en què s’ha d’invertir, però hauria de tenir més participació, basada en una informació més transparent de les possibles alternatives i dels recursos. Sempre d’acord amb les previsions de futur que l’ajuntament tingui formulades.

Per això s’haurien de gestionar els pressupostos d’una forma ambiciosa i al mateix temps transparent.

Caldria també impulsar polítiques que fomentin l’activitat productiva, el comerç de proximitat, l’elaboració de productes autòctons i de qualitat, l’activitat industrial, agrícola i ramadera, que es faci al nostre terme municipal, i que es desenvolupi amb criteris de progrés i sostenibilitat, amb respecte pel medi ambient en general, i al nostre entorn en particular.

Com s’aproven els Pressupostos?

Com ja sabeu, l’aprovació dels pressupostos segueix un procediment que comença amb la seva elaboració  i la presentació per part de l’alcalde a un Ple del Consistori per l’aprovació inicial.

A continuació s’exposen durant 15 dies al públic, previ anunci en el  Butlletí Oficinal de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer-ne al·legacions.

Per tant, tothom que hi estigui interessat ho pot consultar i si ho creu convenient, fer les al·legacions que cregui oportunes.

L’aprovació definitiva del pressupost correspon a una altra sessió del Plenari per a  l’aprovació definitiva amb l’admissió o no de les al·legacions que es presentin durant el període d’exposició pública.

Diputació de Barcelona. Document bàsic d’elaboració de pressupostos

Elaboració dels pressupostos municipals

Ens hagués agradat, des del inici de la legislatura, poder avançar cap a un procés estructurat i més participatiu, i per tant treballar amb més temps, amb més transparencia i en el marc d’una visió a més llarg termini.

Això ens va portar a proposar un nou procés d’elaboració, que ja existeix en molts altres llocs amb més o menys diferències. La nostre proposta va ser en principi acceptada al desembre del 2015, i la vam presentar el maig del 2016, per anar implementat gradualment en els següents anys.

Mai s’ha intentat dur-la a terme.

Malgrat això, almenys al final del 2017,  s’ha vist un intent d’aproximació i de buscar el consens. Aquest és un fet que ens sembla important assenyalar, ja que posa de manifest un canvi de tarannà per part del govern municipal des del canvi d’alcaldia i el nomenament de Salvador Rovira per als dos darrers anys de legislatura.

També hem de dir que, per primera vegada, s’ha negociat i acceptat el fet d’escriure una relació de les prioritats d’inversió per a les subvencions que es puguin aconseguir.

El model que vam proposar pretén garantir que, en elaborar el pressupost, siguin els responsables polítics els qui prenen les decisions clau, tenint en compte sistemàticament els resultats als quals apunta la despesa i la inversió, i també que, a través d’un procés participatiu gradual, els ciutadans participin en la definició dels objectius i prioritats.

Aquest és el document presentat:

 • L’apartat 1 és una introducció general, i
 • L’apartat 2 és el model bàsic d’elaboració del pressupost i unes formes esglaonades de procés participatiu.
Proposta oberta del GIC per l’elaboració dels pressupostos
Print Friendly, PDF & Email