Resums plens

Ple extraordinari del 19 juliol 2017: nova escola i Sorea

De fet, aquest ple extraordinari es va convocar per tractar 3 temes:

PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

  1. Aprovar, si escau, la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), del canvi de qualificacions de zona esportiva i equipament docent per a la construcció de l’escola nova.
  2. Aprovar, si escau, el conveni entre l’Ajuntament de Castellcir i Sorea, d’un reconeixement de desequilibri econòmic en la concessió, com a conseqüència del seguiment analític exigit per I’ACA, i la compensació econòmica corresponent.
  3. Aprovació, si escau, de l’acord de determinació dels termes municipals de Castellterçol i Castellcir mitjançant coordenades UTM.

Assistents: Alcalde, tots els regidors, amb l’excepció de Mercè Manzano degudament excusada, i secretària.

1.- Modificació del POUM per a la nova zona escolar.

Aquest primer punt, és conseqüència de l’informe desfavorable, per part d’Urbanisme de la Generalitat, al canvi de qualificacions de terrenys per a la zona escolar i en el qual exigia la modificació del POUM.

Va ser aprovat per unanimitat.

Posteriorment, el regidor Francesc Güell, en nom del GIC, va demanar la paraula per exposar unes reflexions de cara a futur sobre la nova ESCOLA:

“Fins ara, el nostre grup ha donat suport al govern municipal en totes les votacions respecte a aquest tema. Així, s’han aprovat per unanimitat totes les propostes i canvis que el govern a fet per presentar a tots els estaments.

Ho hem fet perquè és un tema d’interès prioritari pel poble i també per mostrar a totes les instàncies on s’acudís que eren decisions i propostes amb un suport total del consistori, i perquè això pogués donar més força a les negociacions.

Ha estat un suport incondicional, encara que mai se’ns ha informat amb antelació a prendre les decisions ni s’ha demanat en cap cas la nostra participació. Hem passat per alt, molts dubtes sobre el que s’estava fent, per mostrar aquest suport. I hem hagut de fer preguntes, sempre sobre la marxa, per manca d’informació.

No volem expressar dubtes que no s’hagi fet tot amb la millor intenció, ni que no s’hagin fet les coses que calia.

No obstant això, tant amb l’escola com amb l’Ampa es van generar expectatives que fins ara, sembla que encara estem lluny d’acomplir. I a més, no sempre se’ls va informar dels requeriments, retards i dificultats que anaven sorgint.

També hem constatat i sentit manifestacions públiques de l’anterior alcalde Eduard Guiteras i de l’equip de govern, en el sentit de menystenir el que s’havia fet abans, i manifestar obertament molt optimisme amb les seves accions. Optimisme i gairebé triomfalisme, que a vegades cal reservar per al final, quan hi hagi resultats.

La realització de la nova escola, quan arribi, haurà estat per l’esforç de tots i durant diferents legislatures, ja que hi hauran contribuït d’una manera o una altra, per tant ningú es pot atribuir el mèrit.

Per tot això, volem aclarir que a partir d’ara, el nostre suport no serà incondicional sinó que, amb tot el tema ESCOLA, se’ns haurà d’informar i tenir en compte des del principi, abans de prendre decisions, fer canvis o respondre als requeriments que calguin. Volem una participació activa abans que el tema es porti al ple.

Altrament votarem en contra o ens abstindrem, lamentant l’efecte negatiu que això pugui produir en les instàncies administratives, per falta d’unanimitat.

En tot cas, ho explicarem públicament i als interessats, amb les causes de la nostra discrepància i la informació de com vagi el tema”.

2.- Conveni entre l’Ajuntament de Castellcir i Sorea.

Sorea ha demanat una compensació econòmica pel desequilibri resultant del seguiment analític exigit per I’ACA. L’Ajuntament el pagarà en part, amb els ingressos del cànon municipal i el diferencial en un termini de 4 anys.

Aquest tema va resultar aprovat, però amb l’abstenció del nostre grup.

També vam intervenir després de la votació per dir que les negociacions i la relació Ajuntament – Sorea les veiem preocupants. Als dos últims anys, de totes les propostes que s’han portat al ple, gairebé sempre ens hem abstingut o votat en contra. Sobretot quan hem vist que afectaven les economies dels consumidors.

Sabem que hi ha un contracte de 25 anys signat el 2003, i que això és un llastre. Però sempre es produeixen ocasions de negociar amb més o menys força alguns aspectes del servei.

De fet, molts pobles han anat fent accions per negociar millor, s’han agrupat en diverses formes i alguns s’han plantejat tornar a un servei municipal. No volem, per ara, prendre partit per cap acció concreta, ens manca molta informació.

El que si està clar és que la relació de l’ajuntament amb Sorea, (com amb altres companyies de serveis) és una relació desigual: hi ha un fort i un feble.

Per això proposem que l’Ajuntament busqui un assessorament legal, per tal d’estar a l’altura en totes les negociacions i per estudiar, seriosament, possibilitats i alternatives al contracte existent.

Aquest servei jurídic es pot trobar, amb experiència en casos similars, i tindria un cost, però estem segurs que a curt o mig termini no només es recuperaria, sinó que hi hauria guanys.

Amb la proposta vam anunciar que, a partir d’ara, el nostre vot vindrà condicionat a l’acceptació i posada en pràctica d’aquesta figura d’assessorament legal.

3.- Determinació dels termes municipals de Castellterçol i Castellcir mitjançant coordenades UTM.

La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els regidors assistents. I no vam fer cap comentari especial.

Print Friendly, PDF & Email