Pressupostos Resums plens

Ple del 23 octubre. El govern municipal aprova uns pressupostos continuistes i incomplets

El passat dia 23 d’octubre es va celebrar el ple extraordinari sobre els pressupostos municipals per al 2016, que havia demanat el nostre grup municipal.Pressupost 4

S’han elaborat uns pressupostos ben estructurats des del punt de vista comptable. Però això no és suficient. Els pressupostos haurien de reflectir les polítiques que realitzarà l’ajuntament durant l’exercici, les decisions que els responsables polítics han pres, i són el principal instrument de planificació econòmica del municipi per un període determinat.

Tal com els va presentar el govern municipal, la nostra posició va ser que, en principi, no hi podíem estar d’acord, en primer lloc per la forma com s’han fet, és a dir, per el procés d’elaboració, i en segon lloc tampoc per bona part del contingut.

Resum:

No obstant això, l’equip de govern els va aprovar sense cap modificació, és a dir, va rebutjar totes les esmenes que vam presentar, com a mes destacables les següents:

  1. Una atenció especial al manteniment, reparació i conservació
    La dotació pressupostada la creiem totalment insuficient per l’estat actual de moltes infraestructures i béns públics. Proposem una esmena per dotar-los amb un pressupost a concretar, d’acord amb un programa d’actuació, al voltant de 50.000€, i amb una planificació temporal per al manteniment de tots els elements urbans i no urbans públics amb estat de deteriorament.
  2. Dotar convenientment les prioritats socials
    No son uns pressupostos socials. Faltaria definir com a prioritat del exercici, l’atenció de totes les necessitats socials que es preveu que s’han d’afrontar, amb una visió realista de les mateixes, i preveure un augment per sobre de 15.000€ sobre el total pressupostat. Faltaria també crear nous conceptes d’atenció per afrontar algunes necessitats d’urgència social.
  3. Dotar un mínim acceptable per al desenvolupament de l’activitat econòmica
    Es pressuposten unes despeses per desenvolupament, dit empresarial, de 1,500 €. Amb això no es mostra cap prioritat per fomentar l’activitat econòmica, ni per al desenvolupament empresarial, ni dels comerços, ni del turisme, ni dels professionals autònoms, ni de cap activitat d’emprenedoria. Representa 10 vegades menys que el de les festes populars. Es necessitaria una revisió total, marcar unes prioritats i dotar-les amb un pressupost aproximat de 15.000€, com a mínim igual al de les festes populars.Pressupost 5

Procés d’elaboració continuista.

El procés d’elaboració és el mateix de cada any. I nosaltres esperàvem d’un equip de govern nou, que tindria la iniciativa de fer les coses de forma diferent i per millorar, tant des del punt de vista participatiu com de contingut.

No hi ha hagut cap senyal, ni per obrir el procés d’elaboració dels pressupostos a la participació ciutadana, ni tan sols per fixar prèviament un balanç de les necessitats més importants i prioritàries per tal d’omplir aquests pressupostos d’un contingut. Contingut que hagués pogut ser social, d’impuls econòmic o de millora de les infraestructures i del territori.

Proposarem una moció per decidir que, l’any vinent, per a la confecció dels pressupostos municipals, s’obri un procés nou de participació ciutadana i de reflexió sobre les necessitats, objectius i prioritats.

Sobre el contingut dels pressupostos presentats:

Resumint, podem dir:Pressupost 1

No són uns pressupostos socials, no ho són per progressar en l’activitat econòmica i no ho són per al manteniment de la qualitat de vida per manca de manteniment a les infraestructures i bens públics.

Manquen les inversions. Les inversions no es tenen en compte en aquest pressupost inicial, deixant-ho per les successives modificacions. Per exemple, aquest any 2015 d’un pressupost d’inversions inicial de 0 s’ha passat amb les modificacions a 398.885 €, aprovats el mateix ple del 23 d’octubre. I de 726.042€ de pressupost total s’ha passat a 1.209.827 € ara, a la darrera modificació. És un fet que es repeteix any rere any i que seria molt convenient corregir per tenir ja una perspectiva més global des del principi. Vol dir incloure tots els conceptes que ja estan confirmats,  o que ja se sap que es podran iniciar o realitzar el 2016 amb un alt grau de probabilitat.

Sobre els ingressos. Cal dir que l’Ajuntament té poques possibilitats i autonomia per a decidir sobre els ingressos impositius i taxes que recapta. Però tampoc hi ha cap pla concret ni cap mesura per incrementar ingressos.

Podeu veure el document complet amb la nostre posició al ple del 23 d’Octubre passat:

Document complert amb la nostre posició al ple del 23 d’Octubre

També podeu consultar un document bàsic d’elaboració de pressupostos, de la Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona. Document bàsic d’elaboració de pressupostos
Print Friendly, PDF & Email