Territori i Urbanisme

CAMÍ DE LA PENYORA

Dubtes sobre la qualitat en l’execució de l’obra.

Com sabeu s’estan executant, pràcticament acabant, les fases 1 i 2 del projecte d’arranjament i asfaltat del camí de La Penyora.Secció projecte i millora

(Veure informació del mes de febrer)

La setmana del 20 de juny, van sorgir alguns dubtes sobre la qualitat del que s’estava executant, motivades per l’observació de les obres per part d’algunes persones.  Es van posar en contacte amb l’equip de govern de l’ajuntament de Castellcir per tal de notificar algunes irregularitats en l’execució d’aquesta obra. Fruit d’aquests contactes es va visitar  l’obra un parell de vegades més per poder contrastar opinions amb la altres professionals del sector que viuen al poble.

El diumenge 26 de juny  es va celebrar una primera reunió a l’ajuntament amb l’assistència de les següents persones:

Eduard Guiteras.  Alcalde
Salvador Rovira. Tinent d’Alcalde i urbanisme, serveis i subministraments
Jaume Argemí
Jordi Espuny
Marta Arán
Mercè Manzano. Regidora GIC
Joaquim M. Mayol. Regidor GIC.

En aquesta reunió, després de comentar l’estat de les obres i el seguiment que l’equip de govern n’havia fet  durant els últims mesos, es van prendre els acords següents:

  1. Demanar al director d’obra (Sr. Lluís Jou, de S.A. de Ingeniería LARIX) que es facin cales al llarg dels trams de l’obra per  poder comprovar els gruixos reals de material (tot-u) que s’han posat fins ara. Les cales es faran cada 50 metres. També es farà alguna cala transversal que permeti verificar els diferents gruixos de material abocats a tota l’amplada del camí.
  2. Demanar al director de l’obra que lliuri tota la documentació que certifiqui la qualitat de l’obra que estan executant. Més concretament tota la documentació que permeti comprovar els gruixos de material que s’han posat, així com la densitat de la compactació  que s’ha aconseguit.
  3. A partir del resultat de les cales i del contingut de la documentació lliurada pel director de l’obra, valorar la idoneïtat de celebrar una nova reunió per veure quina és la millor forma de continuar.

El dilluns 27/6 es va celebrar una nova reunió a peu d’obra, amb l’assistència de:

Manuel Zanui.  (Rogasa).
Salvador Rovira.
Lluís Jou (Director d’obra).
Jordi Espuny.
Francesc Güell.

En aquesta reunió es van afirmar les mateixes conclusions del dia anterior. Rogasa i el Director d’obra, Lluis Jou van donar les seves explicacions sobre la marxa del projecte:

Ells estan seguint les modificacions del projecte anomenades “millores” i en aquest cas el gruix de tot-u està marcat a 25 cm per tot el projecte. El projecte inicial marcava 35 cm fins a la cruïlla de Vegetàlia, pel tràfic de camions. El Sr. Lluis Jou diu que per a ell, la prova més determinant de la qualitat de la capa base i la compactació, és que el tràfic de camions no deixi marques.Cales 3

Acord:

Fer el mateix dilluns 27 de juny, 10 cales per poder comprovar el gruix de tot-u que s’ha posat al llarg de tota l’obra executada. També es va dir, amb l’aprovació de Lluis Jou, que si en algun tram es comprova que hi ha menys gruix del que marca el projecte, es pot compensar donant més gruix a la capa d’asfalt.

Com a comentaris addicionals,  El Sr. Manuel Zubiria de Rogasa va ressaltar que havien fet més coses per a la millora del projecte, com posar a les voreres  formigó de 12 en comptes del de 20, (més fi i amb més ciment) i per tant més car. El Sr. Lluís Jou va manifestar que desconeixia això.

Jordi Espuny va poder assistir al mesurament de la cales i el dia 28 juny va elaborar un informe tècnic  en  què recollia el resultat de cadascuna de les deu mesures realitzades. Com a resum al final de l’informe va incloure la següent informació:

Respecte de les cales realitzades:Cales 8

  • Valor màxim mesurat: 30,00 cm.
  • Valor mínim mesurat: 13,50 cm.
  • Valor mig de gruix de tot-u: 22,00 cm.

Malgrat el valor mig és inferior al gruix de tot‐u projecte millora (25,00 cm) aquesta variació pot considerar‐se aceptable des d’un punt de vista constructiu, però en quant a mesurament, correspon un volum d’uns 165 m3 aprox.

Restem pendents de més conclusions i de poder veure la documentació i els informes de la Direcció d’obres que certifiquin la qualitat de l’obra que estan executant.

Print Friendly, PDF & Email