Temes socials

Ajudem a les iniciatives i a les entitats

Segurament podem estar tots d’acord en què, des de l’ajuntament hem de donar suport, fomentar i facilitar totes les cartell-fira-entitats-15-2iniciatives, individuals i col·lectives que tinguin com a finalitat les activitats culturals, socials i esportives.

Per fer això, per ajudar i facilitar al màxim possible, la tasca d’aquelles persones, grups, associacions i entitats de Castellcir, que tenen aquestes iniciatives, cal mostrar una actitud oberta de diàleg continuat, d’informació, d’impuls i de facilitar les coses.

La concessió de subvencions, és una part important d’aquest procés, però només una part, ja que el que realment importa és l’actitud que es demostra, com s’ha dit abans, amb obertura, diàleg, facilitant les condicions i les iniciatives.

És precisament aquesta part essencial la que ha vingut fallant en tot aquest temps, i hem de constatar que lamentablement, el regidor Antoni Farran, responsable del tema, no ha mostrat en cap cas, l’obertura i el diàleg necessaris.

El tema de les subvencions

És evident que cal que hi hagi un reglament amb bases clares per als ajuts i subvencions a totes aquestes iniciatives i que, a més, en molts casos seria preferible fomentar els convenis renovables, que facilitarien la permanència d’activitats de forma plurianual.

Recordem que ja des del 2 octubre 2015 havíem presentat una proposta de grup de treball o comissió, per modificar i eventualment aprovar en un pròxim ple un nou reglament de subvencions que: “encaixi el pressupost de l’ajuntament amb les necessitats de les entitats, i un mètode i criteris d’adjudicació que de forma clara es puguin utilitzar en el futur”.

No s’ha fet res fins ara, i el regidor responsable del tema, va aclarir en l’últim ple de l’1 de juny, que ell mateix havia treballat personalment, lliurant a l’Ajuntament durant el mes d’abril l’esborrany del nou reglament. No es va consultar a cap grup. A nosaltres se’ns va informar el 30 de maig, dia abans del ple.

Actuació irregularsubvencions_6

 • El ple de l’1 de juny va aprovar, amb el nostre vot en contra, la proposta de reglament, que com s’ha dit, va ser elaborada pel regidor Antoni Farran, sense consultar-nos ni en cap moment comptar amb el parer o la participació de les entitats del poble. Vam anunciar que presentaríem al·legacions al text.
 • El text aprovat pel govern municipal és molt discutible, creiem no està adequat a les necessitats i usos d’un poble petit com el nostre. S’ha fet sense diàleg i de forma unilateral, motiu de més per presentar al·legacions en el termini d’informació pública.
 • Sorprenentment, el govern municipal va enviar als grups, associacions i entitats de Castellcir una carta, amb data 7 de juny, on les bases esmentades en el text del reglament, es donaven per fermes, sense tenir en compte ni informar del període d’informació pública a que estava sotmès el reglament. Tampoc s’esmentava que no estava aprovat definitivament.
 • El nostre grup municipal, el 3 de juny, sí que va informar a les entitats de la situació del reglament, distribuint el contingut i indicant que hi havia un període per presentar esmenes o al·legacions.
  Fins on estem informats, s’han presentat algunes al·legacions, entre elles les nostres, en forma de text alternatiu, registrat amb data 16 de juny.
 • També tenim informació que el govern municipal ha estat exigint el nou reglament per iniciar el procés de concessió de subvencions per a aquest any 2016, la qual cosa no és legal, atès que el reglament utilitzat no està aprovat definitivament.

Requeriment a l’equip de govern

Per tot això, el 5 de juliol vam enviar un escrit requerint a l’equip de govern municipal:

 1. Que s’informi als grups, associacions i entitats de Castellcir de la situació real i legal del “nou” reglament sobre “Bases reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Castellcir”
 2. Que es rectifiquin totes les exigències que s’hagin fet, basades en el nou text de les esmentades “bases reguladores” i en cas de concedir subvencions o requerir les condicions de la seva concessió, es faci sobre la base del reglament existent, com es va fer en 2015.
 3. Que es compleixi el que marca la llei sobre el procediment general d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments municipals, ja que en cas contrari s’estarà incurrent en incompliment i problemes legals.
 4. Que l’alcalde, compleixi la seva funció, i que previ informe/proposta de Secretaria sobre les al·legacions i reclamacions presentades, i si cal un tràmit d’audiència als autors de les esmenes i al·legacions, porti a acord plenari la proposta per la que es resolguin aquestes al·legacions i reclamacions presentades i s’aprovi definitivament el reglament.

Cal insistir que fins al dia en què això sigui aprovat, l’únic reglament vigent és l’anterior.

Esperem tenir l’oportunitat de tractar cadascuna de les modificacions que hem presentat en el text del reglament per separat, en el ple que convoqui el govern municipal.

Creiem que el mètode de tractar cada modificació per separat pot facilitar l’entesa i l’establiment d’acords de modificació parcial del text proposat.

Descarregar escrit requeriment del 5/07/2016
Print Friendly, PDF & Email