Activitat de l’any 2018

Agost-Novembre 2018.- Elaboració d’una proposta de futur per Castellcir

Al maig del 2019 hi haurà eleccions municipals. L’actual Grup Independent per Castellcir, com a agrupació d’electors, finalitza amb la legislatura. Si es desitja crear un grup independent que participi a les eleccions, s’ha de constituir de nou com agrupació.

Creiem que s’hauria de fer amb noves persones, compromeses, amb diàleg i col·laboració amb tothom.

Basats en un programa engrescador i , si és possible, per una llista única.

El divendres 20 d’abril 2018 i la continuació al 8 de juny, en reunions obertes, es va parlar del poble i el seu futur, és a dir: quin poble volem.

També, i quasi a un any vista, de la conveniència de formar un nou grup independent per a les eleccions municipals del maig 2019 i la possibilitat de proposar un acord per llista única.

Que menys que un pla de manteniment?

Al final, a les dues reunions vam coincidir en què un poble avança i millora quan la gent té la percepció que es fan les coses bé i comparativament amb altres llocs, es noten avenços en tots el temes de responsabilitat de gestió municipal: serveis, inversions, infraestructures, paisatge urbà, gestió del territori, iniciatives socials i culturals etc.

També vam coincidir de preparar un llistat de temes i pensar en les persones per poder formar aquest grup independent.

És un llistat per obrir el debat i analitzar, per tal de identificar la seva adequació a les necessitats del poble i per modificar o completar amb la participació de tothom que ho vulgui. Podria ser un programa comú pel poble.

Plens Ajuntament:

Un ple ordinari sense més a ressaltar. Aprovació del calendari fiscal per a exercici  2019. 3 Preguntes del GIC. 

  1. Exercici pressupostari i pressupostos pel 2019.
  2. Eleccions municipals 2019 i possibilitat de llista unitària
  3. Aparcament per bicicletes davant l’escola La Popa.

Un ple amb diversos temes jurídics i l’aprovació d’ordenances fiscal i de l’expedient de contractació corresponent a l’arranjament del Camí de Sant Andreu de Castellcir.

Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2017 i de la posada a disposició del solar de la Quintana a favor d’Ensenyament per un nou edifici futur de l’escola la Popa.

Agost 2018. Subvencions municipals a entitats

La Comissió de Govern Local va aprovar el 4 de juliol 2018, el repartiment de subvencions d’acord amb les “BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLCIR PER A ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES i DE COOPERACIÓ SOCIAL” aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 9 de setembre de 2016, i publicades al BOP del dia 24 d’octubre de 2016.

El repartiment de subvencions, per un total de 11.230 euros, de les partides del pressupost 2018 reservades a destinar a aquest tipus de subvencions, va quedar de la següent manera:

Plens del mes de juliol i maig:

Aprovació, a proposta del GIC, d’un nou espai a Can Salvador com a sala de lectura i treball amb l’equipament necessari per a aquesta utilització i estudiar la dotació necessària de personal per a la seva obertura diària. Informe sobre obres al camí d’Esplugues.

Aquest ple es va avançar a la data prevista pel tema de la “Sol·licitud d’atorgament de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats electes locals per a l’exercici 2018”,  ja que la data límit de lliurament era l’11 de maig.
L’altre tema era la designació d’un nou representant del municipi de Castellcir al consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.
Poca cosa per un ple que es convoca cada dos mesos…

Maig 2018. La pavimentació i millora dels carrers:

El nostre grup municipal, a l’oposició, portem tres anys proposant més inversions i planificació d’actuacions municipals, juntament amb millores en la gestió, més transparència, participació, i un llarg etc. Concretament, hem proposat repetidament la pavimentació i millora dels carrers que falten.

Abril 2018.- Reunió oberta a tothom el 20 d’abril 2018

El Grup Municipal Independent per Castellcir, va convocar una reunió oberta a tothom per parlar del poble i el seu futur, que es va realitzar el dia 20 d’abril 2018. Podeu veure’n les conclusions i el resum a:

Març 2018.- Preguntes i propostes al ple del 28 de març de 2018

Bàsicament, aquest ple va estar marcat per la repetició de la proposta de l’equip de govern sobre les tarifes de l’aigua i modificació de la taxa, aprovació de les festes locals 2019 i l’aprovació provisional del Document Únic de Protecció Civil Municipal ( DUPROCRIM) entre altres temes.

Un assumpte sobrevingut sobre la nova escola i 5 mocions de tipus general 3 d’elles com assumptes sobrevinguts i 2 al ordre del dia.

A la part de control i fiscalització del govern, el grup GIC va formular 3 preguntes:


Pregunta sobre el tema de la possible desaparició de la documentació anterior del tema “nova escola”.

Aclariment sobre l’ample del camí a la Penyora en la fase 3.

Segons el regidor Francesc Güell, l’informe del responsable de l’obra, Sr. Jou que se’ns va presentar justifica un ample mínim de fins a 7 m. i en un punt concret només arriba a 6,50, sense que, al nostre entendre, s’hagi explicat el motiu. La resposta és que es va fer així per tal de no expropiar ningú.

Proposta sobre el tema de l’aigua.

Insistim en el tema de l’assessorament per negociar amb Sorea i altres companyies. Fem la proposta i recomanació de que almenys es contacti i es demani informació a associacions i aliances entre municipis que existeixen i s’han desenvolupat, com ara AMAP , Associació Municipal Aigua Publica, Aigua es Vida i el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), aquest és un ens públic de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle de l’aigua a través de les seves empreses municipals, serveis municipals i dels instruments públics del consorci (GIACSA).

Gener- febrer 2018.- Aprovació dels pressupostos per al 2018

Per primera vegada aquesta legislatura, el nostre Grup Municipal GIC va donar donant suport als pressupostos presentats pel govern municipal.

Aquest és un fet diferencial i que posa de manifest un canvi de tarannà per part del govern municipal des del canvi d’alcaldia. Per primera vegada, s’ha negociat i acceptat el fet d’escriure una relació de les prioritats d’inversió i per a les subvencions que es puguin aconseguir.

Ens hagués agradat poder treballar amb més temps, seguint un procés d’elaboració estructurat com el que ja vam proposar i presentar el 2015. Fa falta crear una comissió de pressupostos abans de juny de 2018.

Una altra necessitat és la de crear un pla d’actuació municipal (PAM) respecte a les inversions dels propers anys.

Gener 2018. Preguntes i propostes al ple del 26 gener 2018

El grup municipal GIC exposa que s’han presentat unes preguntes per aquest ple municipal en els següents punts:

  1. Es va proposar en un ple anterior una assessoria professional i jurídica, per a les negociacions amb les empreses subministradores, (Aigua, electricitat, comunicacions etc.) que normalment tenen una posició més forta. S’ha buscat aquesta assessoria?  i sí no,  per quines raons?.  No hi ha una resposta concreta per part del Sr. Alcalde, més enllà de facilitar informació i bona voluntat.
  2. Aigua. S’hauria de mesurar la capacitat potencial de l’aqüífer que s’està utilitzant actualment per consum públic. Es pot fer a un cost raonable? I es pot encarregar el més aviat possible? La resposta és que ja s’encarrega.
  3. Les llums de la zona de la Roureda tenen des de fa uns dos anys moltes incidències i hores de no funcionament. La resposta és que ja s’iniciarà la solució d’aquest problema, que passa per canviar la instal·lació i, al mateix temps, canviar a leds i possiblement tenir un sol transformador i comandament amb la part del Prat.
  4. Hem vist que està  concedida l’ampliació de l’escola de Castellterçol, que el Sr. Joaquim Mayol diu que és un fet, i cal que ens preguntem com s’han de seguir les negociacions per a la escola de Castellcir. La resposta es quela anys que hi treballen. No havien trobat cap documentació a l’Ajuntament de petició de la nova escola i que no hi havien estudis fets. ¿?. En un principi al canviar la ubicació, a Ensenyament els hi va agradar la proposta, però no sabien que el departament d’Esports també hi tenia objeccions al respecte. Varen venir els tres departaments, Ensenyament, Urbanisme i Esports i ningú cedia. Van senyalar irregularitats inclús en el cadastre dels terrenys. S’estan preparant els informes per Esports i després per Urbanisme de Catalunya Central, després passa a una comissió catalana, tot aquest procés pot tardar mesos, ja que es reuneixen amb una periodicitat de mig any.   El Sr. Francesc Güell, pregunta si la Generalitat té constància de tot el que es demana, i exposa la necessitat de documentar bé tots els passos que es fan. Proposa fer una comissió, un grup de treball amb la responsabilitat de tirar endavant aquest projecte fins a acabar. El Sr. Joaquim Mayol exposa que aquest és un tema de poble, no de grup ni partit, i que mai se’ns ha convidat a cap reunió. Tot i que ho hem recolzat des del principi. Tal com s’ha dit, altres pobles han creat un grup representatiu de tot el poble que continua amb el projecte, fins hi tot si hi ha canvi de govern.
  5. Es demana respondre a la pregunta, que ja es va formular, sobre el camí de la Penyora. El fet que vam constatar és que hi ha una zona d’ample 80cm. inferior als 7,30m projectats, es a dir, de 6.50m. El Sr. Alcalde  ens entrega un informe al respecte que va realitzar el director d’obra a l’agost 2016 i que justifica la disminució d’amplada, sembla que fins a 7 m. El tema queda pendent de l’anàlisi d’aquest informe i que presentem les conclusions.
  6. El Sr. Joaquim Mayol parla de la l’arribada de la fibra òptica a Castellterçol i pregunta si en sabem res al nostre poble. La resposta és que una empresa va fer pujar la fibra fins a les antenes de Puigsagordi i que hi haurà la possibilitat d’adquirir aquest servei. Al poble existeix una ordenança Municipal per la qual no es poden passar cables aeris (¿?). Els del poble que tenen concertat el sistema Guifi poden continuar, però si volguessin tenir més capacitat podrien tenir aquest servei. Cal també mirar si hi ha subvencions per realitzar aquest concepte. A Granera ja tenen fibra òptica també. Qui posa problemes als pobles per fer l’estesa de la fibra òptica és Telefònica. En poblacions amb poca densitat cal repercutir un preu molt alt a cada veí perquè surtin els números. Aquesta és la raó de la resistència dels proveïdors de comunicacions per fer aquestes obres. L’escola ja disposa de fibra òptica però depèn d’Ensenyament. Fins i tot a l’Ajuntament hi ha problemes de cobertura depenent de les hores i dies.
Print Friendly, PDF & Email