Inversions Pressupostos

Els pressupostos 2019. Actualitzat a 27 de març.

A dia 8 de novembre 2018, no teníem cap notícia dels pressupostos per al 2019. Per això, tot feia pensar que tindríem el mateix sistema d’elaboració que anys anteriors, amb manca de participació, i sense un procés d’elaboració.

Al ple del 31 d’octubre, es va fer un repàs i aprovació de les ordenances fiscals, com podeu veure al resum del ple , extraordinari del 31 d’octubre de 2018.

En la majoria dels casos no varien de les del darrer any.

Ja al 2019, el 18 de gener, se’ns va donar, per part del Sr. Alcalde i de manera informal, un parell de pàgines amb un resum de les inversions previstes per incloure en els pressupostos. No fem comentaris perquè era un llistat provisional a l’espera d’una reunió de la Comissió de Govern Local, (format pels grups de ERC i PDeCat).

El 29 de gener, tenim una correcció del resum d’inversions anterior, sembla que corregida a la reunió de la CGL, amb algunes diferències a la baixa, creiem que per part del grup d’ERC.

Diputació de Barcelona. Elaboració pressupostos

El 7 de febrer se’ns envia, per part del secretari-interventor, un esborrany dels pressupostos per al 2019, juntament amb el llistat d’inversions. És una fulla Excel amb totes les partides numèriques. No hi ha cap introducció de criteris, objectius ni cap explicació o aclariment. Tampoc es comparen les xifres amb les dels anys anteriors, siguin pressupostos o liquidacions.

A primers de març no s’havia convocat encara cap reunió informativa, ni de debat per parlar d’aquest esborrany ni evidentment, no hi havia cap pla d’actuació explícit. La xifra d’inversions, com cada any, semblava insuficient i a més, lluny del que haviem parlat i proposat.

L’once de març demanem per escrit al Sr. Alcalde unes ampliacions sobre aquest esborrany del 7 de febrer i al mateix temps s’urgeix a una reunió preparatòria sobre pressupostos.

Insistim en la necessitat de que es tinguin en compte i es pressupostin totes les inversions que ja hem parlat, resultat de propostes i converses anteriors.

El dia 15 de març rebem una comunicació sobre algunes de les dades demanades i finalment, la convocatòria d’una reunió pel dia 20 de març 2019.

Al mateix dia 20 de març, se’ns lliure una modificació a l’esborrany enviat el dia 7 de febrer, que ja està corregit amb totes les inversions esmentades.

Finalment hem pogut disposar d’un esborrany de pressupostos que sembla correcte.

A la reunió informal del dimecres 20 a la tarda, es constata que l’esborrany esmentat es pot portar al ple del dia 27.

Amb totes les consideracions a fer i que creiem pertinents, nosaltres hi podriem donar suport.

Al ple del 27 de març, s’aprova inicialment aquest pressupost per a l’exercici econòmic 2019, juntament amb les seves bases d’execució. També es va aprovar inicialment la plantilla de personal. El nostre grup va votar a favor i vam fer constar els nostres comentaris a l’acta.

El pressupost ha de quedar exposat al públic juntament amb les bases d’execució i la plantilla de personal, durant quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, la web municipal i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de reclamacions per part dels interessats.

Si voleu saber més: Veure comparatiu 2015 – 2019

Recordatori:

L’article  168 del RDLHL estableix el procediment d’elaboració i d’aprovació dels pressupostos. Ens diu:

Abans del dia 15 d’octubre de cada exercici s’ha de trametre al Ple de la Corporació

L’aprovació definitiva del pressupost general pel Ple de la corporació haurà de realitzar-se abans del dia 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què s’hagi d’aplicar.

Print Friendly, PDF & Email