Resums plens

RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 10 DE FEBRER 2017

Obrir Ordre del dia

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

 1. Aprovació de l’acta sessió extraordinària del dia 16 desembre 2016
 2. Adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte per a la millora del camí de Santa Coloma, fins ala urbanització de la Penyora, fases 3 i 4.
 3. Aprovació, si escau, de declaració de crèdits incobrables corresponent a l’exercici 2016 referent a l’impost de Béns Immobles Urbans.
 4. Aprovació, si escau, de declaració de crèdits incobrables corresponent a l’exercici 2016 referent a l’impost sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana.
 5. Aprovació de la segregació d’uns terrenys municipals, “segregació del sòl destinat a equipament escolar respecte al sòl destinat a equipament esportiu, i cessió a favor de la Generalitat de Catalunya perquè l’administració autonòmica construeixi l’escola CEIP La Popa”.
 6. Aprovació del protocol d’actuació d’emergència de la llar d’infants municipal “El Petit Camacurt de Castellcir”
 7. Aprovació del Compte de Recaptació, exercici 2016
 8. Propostes del Grup Municipal Independent per a Castellcir (GIC):
  1. Legalització del casal
  1. Pla de manteniment
  1. Informació publica
 9. Assumptes sobrevinguts

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ÒRGANS DE GOVERN

 1. Preguntes del Grup Municipal Independent (GIC)
  1. Calendari municipal 2017
  1. Auditoria municipal
 2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
 3. Informacions de diferents regidories.
  1. Alcaldia
  1. Regidoria d’urbanisme, serveis i subministraments
  1. Regidoria de cultura
  1. Regidoria de sanitat, ensenyament, serveis i territori rural.
 4. Mocions i altres precs i preguntes

Obrir Assistents

Sr. Alcalde: Eduard Guiteras; Sres. i Srs. Regidors: Salvador Rovira, Mireia Navarro, Francesc Güell, Antoni Farran, Joaquim M. Mayol i Mercè Manzano, Secretària: Sra. Blanca Álvarez.

Després de fer una prova amb el micro per realitzar l’enregistrament del ple, s’inicia aquest en caràcter ordinari.

A. PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

 1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 16 desembre 2016.
  Les declaracions fetes pel Grup Municipal GIC en el tema referent a l’aprovació dels pressupostos de l’any 2017 estan incompletes. La Sr. Blanca Álvarez llegeix el que el grup municipal GIC li ha fet arribar per explicar perquè aquest grup no va aprovar els pressupostos municipals esmentats.
  Queda aprovat per unanimitat aquest punt amb les rectificacions pertinents.
 2. Adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte per a la millora del camí de Santa Coloma fins a la urbanització de la Penyora fases 3 i 4.
  La Sra. Blanca Álvarez explica com va ser el procés. Es demana al Sr. Lluís Jou l’informe pertinent. Es demana també a l’empresa Romero Gamero SA (ROGASA) la raó per la qual la seva oferta és la millor proposta econòmica. El Sr. alcalde explica en què consisteixen les millores en aquesta fase.
  S’aprova per unanimitat a l’empresa ROGASA com executora del projecte de la millora del camí de Santa Coloma fases 3 i 4.
 3. Aprovació dels crèdits incobrables corresponents a l’exercici 2016 referents a l’impost de Béns Immobles Urbans. A efectes comptables es dóna de baixa del padró de l’impost per la declaració de crèdit incobrable. S’aprova per unanimitat.
 4. Aprovació dels crèdits incobrables, corresponents a l’exercici 2016 referents a l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana. És la mateixa situació del l’anterior punt, amb referència a un altre impagat. Baixa a efectes comptables. El Sr. alcalde ens comenta que en realitat no sabem si les finques afectades en el punt 3 i 4 estan habitades actualment. S’aprova per unanimitat.
 5. Acord del ple per a la segregació d’uns terrenys municipals. (Segregació del sòl destinat a equipament escolar respecte al sòl destinat a equipament esportiu) i cessió a favor de la Generalitat de Catalunya perquè l’administració autonòmica construeixi el escola CEIP “La Popa “.
  El regidor Antonio Farran vol aclarir que actualment el seu nom no és CEIP (Centre educació infantil primària), sinó Escola.
  Es fa l’observació que, en la propietat que hi llinda, hi ha confusió de noms, Drunguet per Druguet. Serà corregit per tal que consti Druguet.
  El regidor Francesc Güell pregunta si aquesta segregació és l’últim dels requisits que es demanaven des del departament d’ensenyament. L’Alcalde Eduard Guiteras diu que encara falten els següents requisits:
  • Certificat de domini i càrrega
  • Tràmit a 30 dies per a les al·legacions
  • Aprovació del ple
  Després serà presentat de nou a Urbanisme. S’aprova per unanimitat.
 6. Aprovació del protocol d’actuació d’emergència de la llar d’infants municipal “El Petit Camacurt”. Informa la Sra. Mireia Navarro que es porta a terme aquesta actuació ja que estava demanada per la Diputació des de 2012.
  S’aprova per unanimitat.
 7. Aprovació del compte de Gestió i Recaptació, exercici 2016. Es fa l’aclaració que en període executiu, s’hi troben els qui no han pagat però que no estan donats de baixa comptable, per tant és un ingrés pendent.
  S’aprova per unanimitat.
 8. Propostes del Grup Municipal Independent per a Castellcir (GIC)

  8.1. Legalització del Casal.
  El regidor Francesc Güell vol aclarir si es tracta de legalitzar tot el centre per a les activitats que es duen a terme, o només per la caldera de calefacció. Per part del govern es confirma que només és per la caldera, cosa que creiem limitada.
  Com a estudi de la seva viabilitat, l’alcalde ens ha fet arribar un informe realitzat per la Sra. Ruth Rodríguez, enginyera tècnica, on es valoren les diferents opcions de millora del sistema de calefacció. Presenta tres opcions:
  1. Caldera de biomassa
  2. Nova caldera de gasoil
  3. Caldera de gasoil existent amb incorporació de sistema de recuperació de calor.
  El regidor Francesc Güell pregunta si hi ha intenció de demanar nous estudis i valoracions, ja que l’estudi indicat no s’acaba d’entendre clarament i sembla que les dades dels estalvis no són massa coherents. Demana que es pugui discutir més a fons amb l’autora i que es contrasti amb altres estudis i ofertes. El regidor Joaquim Mayol diu que cal tenir en compte que també serveix per a altres dependències, com poden ser la guarderia municipal o altres.
  El regidor Salvador Rovira diu que es necessita la valoració d’un tècnic més especialitzat que el presentat. El Sr. alcalde diu que s’ha de fer abans del mes de març, sinó es pot perdre la subvenció. La regidora Mireia Navarro diu que aquesta subvenció no té perquè perdre’s, que es pot utilitzar per una altra cosa, i puntualitza que no tenim el local rehabilitat. El regidor Salvador Rovira diu que com alternativa més ràpida es podria legalitzar la caldera i després veure i avaluar altres actuacions
  L’opinió del regidor Antonio Farran és que té molt clar el que s’ha de fer, afirma que aniria per la primera opció, la d’una caldera de biomassa, juntament amb la llar d’infants, i diu que se l’hi està fent un bloqueig amb aquest tema. El regidor Joaquim Mayol remarca que els que hem posat sobre la taula aquest assumpte som el nostre grup i per tant cap bloqueig sinó ganes que es resolgui. El tema s’està preparant des del mes d’octubre de 2016 i estem a 10 de febrer, amb un informe recent fet i sense parlar-ne per part de l’equip de govern.
  El Sr. alcalde intervé per a dir que assumeix la responsabilitat, ens convocarà per a les explicacions que calguin o nous informes, i es compromet a fer venir en breu a la Sra. Ruth Rodríguez perquè s’expliqui.

  8.2. Pla de manteniment.
  Per començar, l’alcalde diu que aquest tema no és prioritari. El regidor Francesc Güell diu que potser per a ell no ho és però que s’ha plantejat de nou per la seva importància. És necessari per tal de mantenir el patrimoni municipal, planificar les tasques, (no només de la brigada municipal) i optimitzar els costos de tot plegat.
  Caldria veure si hi ha subvencions i es fa la proposta de fer un treball per part d’un equip del poble que ho pugui fer. Al poble hi ha gent preparada. El Sr. alcalde diu que ja es mirarà si des de la Diputació és possible l’assessorament d’un tècnic, i si hi ha subvenció a aquest efecte.
  Es vota que sí per unanimitat, només a l’última afirmació de l’alcalde Eduard Guiteras.

  8.3. Informació Pública.
  El regidor Francesc Güell diu que fa falta que el consistori es vagi adaptant a la llei de transparència i per tant proposem fer un reglament d’utilització i accés a totes les informacions de l’ajuntament i els medis de què disposa. Queda encara molt per fer i que no es porta a terme.
  El Sr. alcalde diu que el plantejament del GIC és d’una ciutat gran i que al nostre poble no cal complicar-nos tant la vida.
  La Sra. Blanca Álvarez ens diu que cal ser realista, que això és un procés que s’ha de fer a poc a poc.
  Es vota que sí per unanimitat…
 9. Afers sobrevinguts: Cap

B. PART de control i fiscalització dels òrgans de govern.

 1. Preguntes del Grup Municipal Independent per Castellcir:Calendari Municipal 2017. El regidor Francesc Güell pregunta, que tot i que ens sembla una bona idea fer un calendari, perquè no es va informar al ple de la seva realització, ni es van comunicar els canvis de festius. El Sr. Alcalde diu que no ho va considerar important, i que referent als canvis, el dia 1 de maig és error d’impremta. El dia 12 d’octubre i 6 de desembre és decisió personal d’ell mateix i que és un acte simbòlic. La regidora Mercè Manzano pregunta si això té repercussió en els treballadors de l’Ajuntament, i es respon que en absolut, seran igualment dies festius.
  1. Auditoria Municipal. A les preguntes formulades pel GIC, el Sr. Alcalde respon que es va demanar a la Diputació i aquesta va contractar una empresa externa, que ja està fet l’informe definitiu, és una auditoria comptable i només de 2015,  ja que és gratuïta. El regidor Francesc Güell diu que es miraran l’informe i faran l’oportuna valoració.
 2. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
  El GIC demana aclariments sobre diferents articles especialment el 11-17 Decret de subvencions a entitats i grups municipals. Referent a això va parlar la Sra. Blanca Álvarez dient que ningú complia els requisits pel que fa a la documentació entregada. Es van tenir en compte les que eren dintre de l’àmbit de solidaritat. Amb poques diferències sobre el que ja es va decidir en la sessió de valoració feta, es comunicarà a les entitats de manera immediata.
 3. Informacions de les diferents regidories.
  El regidor Antonio Farran de la regidoria de cultura, comunicació i joventut ens informa de les activitats que es faran a la “SETMANA D’IGUALTAT DE GÈNERE” a Castellcir. Veure programa:

L’Aplec de sardanes amb motiu de la Pasqua, enguany es farà el diumenge dia 16 d’abril, en comptes de dilluns com se solia fer. Sortirà el calendari de totes les activitats.

La regidora Mireia Navarro, de sanitat, ensenyament, serveis socials i territori rural ens informa de com va ser la recollida de joguines, es va posar una parada a la plaça durant dos dissabtes i se’n varen recollir bastants.
També es va fer la recaptació d’aliments, queda pendent la llista del que es va recollir, però gràcies a la generositat de tots se’n va poder recaptar una quantitat important que va ser entregada a Càritas.
Quant al tema del perímetre de seguretat de la Penyora, s’està treballant per adequar la zona segons la normativa. Continua el litigi sobre la font de la Selva Negra per tal de resoldre a quin terme correspon, ja que està al llindar del terme de Centelles.
Comunica també que a la llar infantil s’ha incorporat una nena. També es va posar en funcionament el taller de memòria.

4. Mocions, altres precs i preguntes

“El món local català amb la Campanya: Casa Nostra és Casa Vostra”. Es declara Castellcir Municipi adherit a aquesta campanya, donant suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats, convocant a la ciutadania a mobilitzar-se i assistir a la manifestació el proper dia 18 a Barcelona. Ens comprometem a fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació i Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya “Casa Nostra és Casa vostre “, així com a les entitats socials del municipi.

S’aprova per unanimitat.

Es dona per acabat el ple

Print Friendly, PDF & Email